SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

75.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč. tekst) i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, 28. listopada 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine »PESJA - NAUTIKA« društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o.

I.

Za članove Skupštine »PESJA - NAUTIKA« društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o. imenuju se:

- Nikola Dujmović

- mr. sc. Mirela Ahmetović

- Željko Frankić

- Božidar Kovačić i

- Tomislav Kraljić.

II.

Predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika bira Skupština iz reda svojih članova.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općinskog vijeća Općine Omišalj o imenovanju predsjednika i članova Skupštine PESJA NAUTIKE-društva sportskog i nautičkog turizma d.o.o. od 13. kolovoza 2009. godine i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju od 19. travnja 2012. godine, kao i Odluka o imenovanju predstavnika Općine Omišalj u Skupštinu PESJA NAUTIKA d.o.o. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/9

Ur. broj:2142-06-13-01-6

Omišalj, 28. listopada 2013.

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51513&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr