SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 08/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja
u razvoj malog gospodarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pogodnosti koje mogu koristiti poduzetnici koji ulažu u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog - subjekti u poduzetništvu i obrtu u smislu Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Ulaganjem u malo gospodarstvo na području Grada Vrbovskog u smislu stavka 1. ovog članka smatra se da se sredstva ulažu u poduzetništvo, odnosno u trgovačka društava i obrte koji posluju na području Grada Vrbovskog, te zapošljavaju građane s prebivalištem na području Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Poticajne mjere radi ostvarivanja ciljeva razvoja malog gospodarstva koje se daju poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva na području Grada Vrbovskog, obuhvaćaju:

1. oslobađanje od plaćanja gradskih poreza

2. oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak,

3. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

4. oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

5. oslobađanje od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu,

6. subvencioniranje kamate.

Članak 3.

Oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju, prireza porezu na dohodak i komunalne naknade utvrđuje se u visini od:

a) 100% - za prvu godinu od izvršenog ulaganja,

b) 75% - za drugu godinu od izvršenog ulaganja,

c) 50% - za treću godinu od izvršenog ulaganja.

Članak 4.

Na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o oslobađanju navedene u Odluci o komunalnom doprinosu.

Članak 5.

Poduzetnici iz članka 1. ove Odluke se oslobađaju i obveze plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu (opskrbu pitkom vodom, odvodnju otpadnih i oborinskih voda) po izvršenom ulaganju.

Članak 6.

Grad Vrbovsko će subvencionirati kamatu na kredite poduzetnicima iz članka 1. ove Odluke do maksimalnog iznosa kredita od 50.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, i to:

1. onima koji koriste kredit za proizvodne djelatnosti i smještajne kapacitete - ulaganje u turizam u 2 postotna poena kamate,

2. ostalim poduzetnicima 1 postotni poen kamate na kredit.

U slučaju da iznos pojedinog kredita prelazi maksimalni iznos kredita naveden u stavku 1. ovog članka Grad Vrbovsko će subvencionirati kamatu samo do navedenog maksimalnog iznosa.

Pravo na subvenciju kamate prema odredbama ove Odluke nemaju poduzetnici iz članka 1. ove Odluke koji su već ostvarili pravo na subvencioniranu kamatu prema nekom drugom programu.

Grad Vrbovsko će odobravati subvenciju kamate na godišnjoj razini, sukladno ovom članku, maksimalno do ukupnog iznosa svih kredita do 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, s tim da ukupni godišnji iznos subvencije kamate koji Grad Vrbovsko plaća poduzetnicima ne smije prelaziti iznos od 5.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Grad Vrbovsko će vršiti subvenciju samo redovne kamate poduzetnicima koja proizlazi iz ugovora o kreditu, a ne zateznu i svaku drugu kamatu i troškove koji proizlazi iz neredovitog vraćanja kredita.

Način subvencije kamate prema ovom članku utvrditi će se po Zaključku gradonačelnika Grada Vrbovskog ugovorom s pojedinim poduzetnikom.

Članak 7.

Odluku o odabiru korisnika/poduzetnika koji će koristiti povoljnosti predviđene ovom Odlukom, po podnesenom zahtjevu i dokumentiranom načinu ulaganja, donosi gradonačelnik Grada Vrbovskog svojim Zaključkom u svakom pojedinom slučaju nakon objektivne ocjene da li je ulaganje zaista i izvršeno, te u okviru raspoloživih sredstava u tekućoj godini.

Nakon donošenja Zaključka gradonačelnika iz prethodnog stavka ovog članka nadležna tijela mogu pristupiti donošenju drugih akata kojima se konkretno daju povoljnosti propisane ovom Odlukom.

Članak 8.

Ako poduzetnik koji je korisnik povoljnosti predviđenih ovom Odlukom prestane s započetim ulaganjem Gradonačelnik Grada Vrbovskog može odlučiti da se istom obustavlja mogućnost daljnjeg korištenja povoljnosti, te u tom slučaju nastaje obveza povrata iskorištenih povoljnosti.

U cilju osiguranja povrata iskorištenih povoljnosti u smislu stavka 1. ovog članka, prije korištenja povoljnosti, odnosno prilikom zaključenja ugovora iz članka 6. stavak 6. ove Odluke poduzetnici su dužni predati bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika kao osiguranje povrata iskorištenih povoljnosti.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganje u razvoj malog gospodarstva prestaje važiti Odluka o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganje u razvoj malog gospodarstva (»Službene novine« broj 22/06 i 29/08).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 302-01/13-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr