SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/01- ispravak i 43/10 i 8/13) Gradskog vijeće Grada Vrbovskog na 4. sjednici 30. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
u nastavnoj godini 2013./2014.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način sufinanciranja troškova međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2013./2014 godini.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom Grad će sufinancirati trošak prijevoza vlakom ako je:

- adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje

- vozni red prilagođen održavanju nastave.

Članak 2.

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su:

- da učenik ima prijavljeno prebivalište na području Grada Vrbovskog i svakodnevno putuje do škole izvan mjesta prebivališta,

- da je učenik u školskoj godini 2013./2014. upisao i redovito pohađa srednju školu,

- da udaljenost od mjesta prebivališta učenika do mjesta škole, odnosno do prve linije javnog prijevoza, iznosi više od 5 kilometara.

Pravo financiranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

- koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja,

- kojemu se troškovi prijevoza sufinanciraju iz drugih izvora.

Članak 3.

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke ostvaruju pravo na:

1. sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 50 % preostalog iznosa cijene mjesečne karte (vlak ili autobus) koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola

2. sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu 50% cijene mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave, praktične nastave, odnosno stručne prakse

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove Odluke, a koji su upisani u neki od redovitih programa Željezničke tehničke škole Moravice ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u 100% od preostalog iznosa koji nije obuhvaćen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.

Ako praktična nastava, odnosno stručna praksa traje duže od ostalog dijela nastave učenici iz stavka 1. i 2. ove točke imaju pravo na financiranje troškova prijevoza na praktičnu nastavu, odnosno stručnu praksu za vrijeme trajanja praktične nastave odnosno stručne prakse, a najduže za jedan mjesec od završetka ostalog dijela nastavnog plana i programa.

Članak 4.

Redoviti učenici srednjih škola s područja Grada Vrbovskog koji se školuju izvan mjesta prebivališta (Grada Vrbovskog) i privremeno borave u mjestu gdje se održava redovita nastava, imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza u visini 50% cijene povratne karte javnog prijevoza (vlak, autobus) prema važećem cjeniku prijevoznika, u odlasku i povratku u mjesto školovanja četiri puta mjesečno za jednu školsku godinu sukladno članku 1. stavak 3. ove Odluke.

Članak 5.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza do škole ne može ostvariti učenik srednje škole koji pohađa školu izvan područja Grada Vrbovskog, a obrazuje se za neko od zanimanja za koje se može obrazovati u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice.

Članak 6.

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurat će se iz sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. i 2014. godinu.

Članak 7.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog.

Redoviti učenici srednjih škola dužni su podnijeti zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza na propisanom obrascu s priloženom odgovarajućom dokumentacijom.

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu za idući mjesec.

Izuzetno učenicima koji zahtjev za sufinanciranje prijevoza u školskoj 2013/2014. godini podnesu u roku od 15 (petnaest) dana od stupanja na snagu ove Odluke priznat će se troškovi prijevoza i za mjesec rujan i listopad 2013. godine.

Odobreni iznos subvencije uplaćuje se na tekući ili žiro račun korisnika subvencije.

Članak 8.

Pravo na subvenciju prijevoza temeljem ove Odluke nemaju učenici koji pravo na besplatan prijevoz ili sufinanciranje troškova prijevoza do škole ostvare temeljem nekog drugog propisa.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-03/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Šein Brinjak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr