SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

 

59.

Na temelju članaka 78. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te članka 14. i članka 31. »Statuta Grada Vrbovskog« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10, 08/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na sjednici održanoj dana 30. listopada 2013. godine donijelo

ODLUKU
o izradi I. (ciljanih) izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje I. (ciljanih) izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: izmjene Plana) »Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/05, 27/10 i 31/10) (u daljnjem tekstu: važeći Plan) su članci 26. i 346.

»Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) (u daljnjem tekstu: Zakon).

RAZLOZI ZA IZMJENE PLANA

Članak 2.

(1) Razlozi za izmjene Plana su:

1. definiranje obuhvata i sadržaja zone sportsko - rekreacijske namjene »Krš« u gradu Vrbovskom;

2. redefiniranje građevinskog područja naselja Jablan u smislu osiguravanja smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja za potrebe zone sportsko - rekreacijske namjene Centar za zimske sportove »Bijela Kosa« (R11) u naseljima Jablan - Vujnovići;

3. definiranje zone zabavnog i tematskog parka u naselju Plemenitaš za potrebe djelovanja kulturnog kampusa - oblikovne likovne radionice Plemenitaš;

4. definiranje zone zabavnog i tematskog parka u području zaštićenog krajolika Kamačnik (kanjonski dio prije utoka u rijeku Dobru) u naselju Vujnovići, te povezivanje istog sa uzgajalištem (H2), uz usklađenje predmetnog uzgajališta sa Odredbama za provođenje »Prostornog plana Primorsko - goranske županije« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13) (u daljnjem tekstu: PP PGŽ),

definiranje obuhvata i lokacije male hidroelektrane (MHE) na području zaštićenog krajolika Kamačnik, na ušću Kamačnika u rijeku Dobru, te definiranje priključka iste na elektrodistributivnu mrežu,

definiranje planirane trase vodoopskrbnog cjevovoda i trase elektroenergetskog voda za područje Kamačnika;

5. redefiniranje zone sportsko - rekreacijske namjene golf (R4) u naseljima Rim - Zdihovo - Liplje, te usklađenje istog sa Odredbama za provođenje PP PGŽ-a;

6. redefiniranje, odnosno pojašnjenje pojma »manje proizvodne djelatnosti« iz članka 65. Odredbi za provođenje važećeg Plana.

Članak 3.

(1) Grad Vrbovsko iskazao je potrebu da se izmjenom Plana u području šume Borik, gdje je izgrađen teren za tenis, te šetnica koja Borik povezuje sa zaštićenim krajolikom Kamačnik, utvrdi površina sportsko-rekreacijske zone »Krš« u gradu Vrbovskom.

Članak 4.

(1) Jedan od najznačajnijih strateških ciljeva koje bi Grad Vrbovsko (i Mikroregija Gorski Kotar) trebali ostvariti je održivi razvoj kojem je prioritet razvoj turizma, osobito realizacija SRC Bijela Kosa, te je Grad Vrbovsko iskazao potrebu redefiniranja građevinskih područja naselja Jablan (N23 - N27) u smislu osiguravanja smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja za potrebe zone sportsko - rekreacijske namjene Centar za zimske sportove »Bijela Kosa« (R11).

Članak 5.

(1) Uslijed stalnog odumiranja područja Grada Vrbovskog (i Mikroregije Gorski kotar), iseljavanja mladih zbog nedostatka radnih mjesta, gubitka radnih mjesta, nedostatka poslovnih inicijativa, nepostojanja proizvodnje, nerazvijenosti ekološke svijesti očuvanja ruralnog krajolika, nepostojanja zajedničkog timskog rada, neodržavanja tradicijskih zanata, nerazvijenog turizma u ruralnoj sredini, nedovoljnog kulturnog turizma, neprofitna umjetnička organizacija Oblikovna likovna radionica Plemenitaš predložila je izgradnju kulturnog kampusa u naselju Plemenitaš.

(2) PP PGŽ-om je omogućeno građenje građevina izdvojene namjene na građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja - zabavni i tematski park. Pod zabavnim i tematskim parkom podrazumijeva se površina namijenjena specifičnoj vrsti rekreacije koja se temelji na različitim atrakcijama i događanjima namijenjenim velikom broju ljudi. Osnovna namjena građevina je zabavna, odnosno rekreacijska. U sklopu kompleksa zabavnog i tematskog parka mogu se iznimno planirati smještajni kapaciteti do 100 ležaja.

(3) Izmjenom Plana definirat će se u naselju Plemenitaš površina na građevinskom zemljištu izdvojene namjene izvan građevinskog područja - zona zabavnog i tematskog parka (kulturni kampus).

Članak 6.

(1) Zbog razvoja turizma, Grad Vrbovsko iskazao je potrebu da se izmjenom Plana definira na području zaštićenog krajolika Kamačnik (kanjonski dio prije utoka u rijeku Dobru), u naselju Vujnovići, »zona specifičnog turističkog karaktera«. Navedena zona povezala bi se sa uzgajalištem (H2) u neposrednoj blizini, čiji je sjeverni dio također u obuhvatu zaštićenog krajolika.

(2) PP PGŽ-om omogućeno je građenje građevina izdvojene namjene na građevinskom zemljištu izvan građevinskog područja - zabavni i tematski park. Pod zabavnim i tematskim parkom podrazumijeva se površina namijenjena specifičnoj vrsti rekreacije koja se temelji na različitim atrakcijama i događanjima namijenjenim velikom broju ljudi. Osnovna namjena građevina je zabavna, odnosno rekreacijska.

(3) Izmjenom Plana definirat će se u području zaštićenog krajolika Kamačnik površina na građevinskom zemljištu izdvojene namjene izvan građevinskog područja - zona zabavnog i tematskog parka, te povezati sa površinom uzgajališta (H2) u neposrednoj blizini.

(4) Novi PP PGŽ stupio je na snagu (u rujnu 2013. godine) nakon donošenja važećeg Plana, te je Odredbe za provođenje koje se odnose na uzgajalište (H2) u naselju Vujnovići, potrebno uskladiti sa Odredbama za provođenje PP PGŽ-a.

(5) Važan strateški cilj Grada Vrbovskog (i cijele Primorsko - goranske županije) je razvoj i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Tvrtka »Energocontrol« d.o.o. iz Zagreba iskazala je potrebu za izgradnjom male hidroelektrane (MHE) snage cca 400 - 500 kW na prostoru ušća Kamačnika u rijeku Dobru. Mala hidroelektrana (MHE) (strojarnica) bila bi smještena nizvodno od mosta na rijeci Dobri, dok bi zahvat vode za pogon MHE (ulazna građevina) bio na mjestu postojeće rekonstruirane brane na Kamačniku. Osim ulazne i pogonske građevina planiran je još podzemni tlačni cjevovod kojim se voda dovodi na turbinu te elektrovod do postojeće elektroenergetske mreže.

(6) Kako bi se ostvarili uvjeti za daljnji prostorni razvoj potrebno je ostvariti minimalnu komunalnu opremljenost građevinskog zemljišta na području Grada Vrbovskog. Stoga je potrebno planirati trasu vodoopskrbnog cjevovoda i trasu elektroenergetskog voda za područje Kamačnika.

Članak 7.

(1) Kako bi se omogućilo jednostavnije i brže rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, Grad Vrbovsko iskazao je potrebu da se izmjenom Plana preispita lokacija i obuhvat zone sportsko - rekreacijske namjene golf (R4) u naseljima Rim - Zdihovo - Liplje.

(2) Novi PP PGŽ stupio je na snagu (u rujnu 2013. godine) nakon donošenja važećeg Plana, te je Odredbe za provođenje koje se odnose na zonu sportsko - rekreacijske namjene golf (R4) u naseljima Rim - Zdihovo - Liplje, potrebno uskladiti sa Odredbama za provođenje PP PGŽ-a.

Članak 8.

(1) Zbog brže i jednostavnije provedbe Plana, Grad Vrbovsko iskazao je potrebu da se izmjenom Plana detaljnije definira pojam »manje poslovne djelatnosti« iz članka 65. Odredbi za provođenje važećeg Plana. Predmetni članak odnosi se na sadržaje koje je moguće smjestiti i planirati u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske - poslovne namjene (K).

OBUHVAT IZMJENA PLANA

Članak 9.

(1) Obuhvat važećeg Plana identičan je području Grada Vrbovskog utvrđenom »Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj« (»Narodne novine« broj 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 95/08 - Odluka USRH, 46/10 - ispravak, 145/10 i 37/13) te je prikazan u kartografskim prikazima Plana.

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

4. za razlog za izmjene Plana iz članka 2. Stavka (1) Alineje (4) (definiranje zone zabavnog i tematskog parka u području zaštićenog krajolika Kamačnik):

- definirati granicu i površinu obuhvata u zaštićenom krajoliku Kamačnik (kanjonski dio prije utoka u rijeku Dobru), u skladu sa stručnom podlogom, a koji se prema važećem Planu nalazi na površini šume posebne namjene (Š3)

- u skladu sa PP PGŽ-om, utvrdit će se obaveza izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja za zonu zabavnog i tematskog parka Kamačnik (kanjonski dio prije utoka u rijeku Dobru), unutar obuhvata zaštićenog krajolika. Urbanistički plan uređenja obuhvatit će i površinu uzgajališta (H2) u neposrednoj blizini, dok će se površina i obuhvat planiranog Detaljnog plana uređenja (DPU 15) za površinu uzgajališta (H2) iz važećeg Plana brisati

- definirati malu hidroelektranu (MHE) na području zaštićenog krajolika Kamačnik, kod ušća Kamačnika u rijeku Dobru, u skladu sa podacima tvrtke »Energocontral« d.o.o iz Zagreba

- definirati planiranu trasu vodoopskrbnog cjevovoda i trasu elektroenergetskog voda za područje Kamačnika, u skladu sa idejnim rješenjem nadležnih pravnih osoba.

Obuhvat izmjene Plana biti će utvrđen »granicom obuhvata izmjene Plana« i prikazan na slijedećim kartografskim prikazima u grafičkom dijelu Plana:

.list 1_Korištenje i namjena prostora;

.list 2.1_Infrastrukturni sustavi_Promet, pošta i telekomunikacije;

.list 2.2_Infrastrukturni sustavi_Energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada;

.list 3_Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora;

.list 4.17_Građevinska područja naselja Vrbovsko, Vujnovići (GV1).

Izmjena Plana podrazumijeva i izmjene i dopune tekstualnog dijela i Odredbi za provođenje Plana.

5. za razlog za izmjene Plana iz članka 2. Stavka (1) Alineje (5) (zona sportsko-rekreacijske namjene golf (R4) u naseljima Rim - Zdihovo - Liplje):

- korigirati površinu i obuhvat zone sportsko - rekreacijske namjene golf (R4) u naseljima Rim - Zdihovo - Liplje. Korekcija obuhvaća i površinu ostalo poljoprivredno tlo,

šume i šumsko zemljište (PŠ) u kontaktu sa predmetnom zonom;

- korekcijom zone sportsko-rekreacijske namjene golf (R4) promijenit će se obuhvat i površina Urbanističkog plana uređenja (UPU 10).

Obuhvat izmjene Plana biti će utvrđen »granicom obuhvata izmjene Plana« i prikazan na slijedećim kartografskim prikazima u grafičkom dijelu Plana:

.list 1_Korištenje i namjena prostora

.list 2.1_Infrastrukturni sustavi_Promet, pošta i telekomunikacije

.list 2.2_Infrastrukturni sustavi_Energetski i vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

.list 3_Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

.list 4.5_Građevinska područja naselja Liplje, Rim, Zdihovo (RIM1)

Izmjena Plana podrazumijeva i izmjene i dopune tekstualnog dijela i Odredbi za provođenje Plana.

6. za razlog za izmjene Plana iz Članka 2. Stavka (1) Alineje (6) (pojam »manje proizvodne djelatnosti«) je članak 65. Odredbi za provođenje važećeg Plana.

(3) Obuhvat izmjena tekstualnog dijela Plana (Odredbi za provođenje) su pojedini Stavci i Članci važećeg Plana. Izmjene tekstualnog dijela Plana bit će prikazane u obliku amandmana Odredbi za provođenje.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA PLANA

Članak 10.

(1) U razdoblju primjene Plana pristigle su inicijative za određenim korekcijama zahvata u prostoru.

Članak 11.

(1) Prema važećem Planu, zemljište na kojoj je planirana izgradnja sportsko - rekreacijske zone »Krš« u gradu Vrbovskom, nalazi se na površini ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ). Na njemu već postoji teren za tenis, te šetnica koja područje šume Borik povezuje sa zaštićenim krajolikom Kamačnik. Prostor se nalazi u neposrednoj blizini centralnih sadržaja grada Vrbovskog, te je omeđen sa sjeverne strane grobljem, sa zapadne i južne strane željezničkom prugom i rijekom Dobrom, te sa istočne strane zonom gospodarske - poslovne namjene (K1).

(2) Na području Grada Vrbovskog postoje svi preduvjeti za razvoj turizma, osobito zimskog. Temelj za razvoj zimskog turizma je izgradnja skijališta Bijela Kosa. Nakon njegove izgradnje očekuje se brzi razvoj ostalih hotelskih, ugostiteljskih i servisnih djelatnosti na cijelom području Grada Vrbovskog. U naselju Jablan zabilježen je pad broja stalnih stanovnika u periodu od 2001. godine do 2011. godine s 223 stanovnika na 209 stanovnika, dok je istovremeno zabilježeno povećanje broja privremenih stanovnika (prema podacima Grada Vrbovskog na području naselja Jablan evidentirano je 30-tak kuća za odmor), te se ono zbog atraktivnosti položaja očekuje i u budućnosti. Isto tako, provedbom važećeg Plana uočeno je da pojedine čestice unutar građevinskog područja naselja Jablan, što zbog nepovoljnog terena, što zbog komunalne i infrastrukturne neopremljenosti, nisu pogodne za gradnju.

Cijelo građevinsko područje naselja Jablan (N23 - N27) nalazi se u kontaktu sa površinom šume gospodarske namjene (Š1). Prema »Zakonu o šumama« (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) širenje građevinskog područja nije dozvoljeno na šumsko zemljište. Prema važećem Planu, pod šumskim površinama je oko 68% ukupne površine Grada Vrbovskog. Međutim, važeći Plan izrađen je u mjerilu 1:25.000, te precizno zoniranje šumskih površina u tako velikom mjerilu nije moguće, stoga se u obuhvatu istih sigurno nalaze i poneke površine koje u naravi nemaju status šumske površine (osobito u kontaktu sa građevinskim područjima). U skladu sa naprijed navedenim, redefiniranje građevinskog područja naselja Jablan provest će se na taj način da će se status svake k.č. unutar proširenja istog provjeriti u šumsko - gospodarskoj osnovi koju će dostaviti Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Ispostava Vrbovsko, a po potrebi, način uporabe k.č. provjerit će se i u katastarskom planu.

(3) Oblikovna likovna radionica Plemenitaš je neprofitna umjetnička organizacija locirana u pograničnoj zoni sa Slovenijom, u dolini Kupe. Kontinuirano djeluje od 1996. godine i jedina je uspješna i razvojna kulturno - turistička djelatnost na području Grada Vrbovskog i šire. Radionica djeluje u naselju Plemenitaš, u prostoru nekadašnje školske zgrade. Kroz svoje djelatnosti međunarodnog karaktera stvorila je galerijski fundus od 300 radova suvremene keramike međunarodno priznatih umjetnika, park u kojem je smješteno 25 velikih drvenih skulptura mladih umjetnika oblikovanih u Stazu skulptura u vanjskom okolišu. Radionica je mjesto edukativnih aktivnosti, terenske nastave učenika, studenata i građana, te sve važnije mjesto turističkih posjeta. Postojeći uvjeti omogućuju jedino sezonski rad, u čemu je dostigla svoj maksimum. Radionica je i u svojim skromnim uvjetima svake godine ostvarila rast za ponuđene sadržaje i rast kvalitete, koji se rezultira u sve većem fundusu umjetničkih predmeta, povećanju broja i vrsta kulturnih sadržaja, manifestacija i turističkih posjeta.

Planirana zona zabavnog i tematskog parka Plemenitaš nalazi se jednim dijelom u području šume posebne namjene (Š3). U skladu sa Zakonom o šumama (NN 140/ 05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) dokumentom prostornog uređenja može se planirati da se u šumi ili na šumskom zemljištu izgrade građevine za potrebe sporta i rekreacije. Planirana zona zabavnog i tematskog parka Plemenitaš nalazi se unutar obuhvata Prostornog plana područja posebnih obilježja dolina Kupe, čija je obaveza izrade i donošenja utvrđena važećim Planom i PP PGŽ-om. Dolina Kupe je vrijedan prirodni resurs Grada Vrbovskog (i Gorskog kotara), te značajan potencijal za razvoj turizma u prirodnom svijetu. U porječju Kupe nalaze se značajne etno zone i lokaliteti. U zoni zabavnog i tematskog parka Plemenitaš planirani su sadržaji u kojima bi prirodne vrijednosti i doživljaj doline rijeke Kupe još više došao do izražaja.

(4) Grad Vrbovsko suočava se s razvojnim problemima i razvojnim ograničenjima koji usporavaju rast i razvoj turizma. Kao razvojni problemi ističu se neiskorišteni prirodni resursi i nedostatak turističke ponude. Jedan od nedovoljno neiskorištenih prirodnih resursa je potok i kanjon Kamačnik, koji se nalazi u području šume posebne namjene (Š3). Potok i kanjon Kamačnik je Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) zaštićen u kategoriji značajni krajobraz. U skladu sa Zakonom o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) dokumentom prostornog uređenja može se planirati da se u šumi ili na šumskom zemljištu izgrade građevine za potrebe sporta i rekreacije. Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) na području zaštićenog krajobraza dopušteni su zahvati i djelatnosti koji ne narušuju obilježja zbog kojih je proglašen. U zoni zabavnog i tematskog parka Kamačnik planirani su sadržaji u kojima bi prirodne vrijednosti i doživljaj Kamačnika još više došao do izražaja.

 (5) Važećim Planom je u naseljima Rim - Liplje - Zdihovo planirana zona sportsko - rekreacijske namjene golf (R4). Zona je u potpunosti neizgrađena, površine 61,68 ha. Nalazi se južno od autoceste Zagreb - Rijeka. Prilikom izrade važećeg Plana, definirana granica sportsko - rekreacijske zone - golf (R4) temeljena je na procjeni mogućnosti razvitka, ali zbog nemogućnost rješavanja imovinsko - pravnih odnosa potrebno je provjeriti planiranu lokaciju i granicu obuhvata.

(6) Važećim Planom pojam »manje poslovne djelatnosti« kao sadržaj koji je moguće planirati u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za gospodarsku - poslovnu namjenu (K) nije precizno definiran, te se provedba istog uspori i zakomplicira.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA PLANA

Članak 12.

(1) Izmjenom Plana potrebno je omogućiti racionalno korištenje prostora u obuhvatu Plana, te razvitak temeljen na načelu održivosti.

(2) Potrebno je težiti ispunjenju osnaživanja održivog razvoja i gospodarstva kroz razvoj zimskog i ruralnog turizma, te malog i srednjeg poduzetništva.

(3) Razvoj Grada (osobito razvoj ruralnog i zimskog turizma) temelji se na povoljnom geografskom i geoprometnom položaju, bogatim i raznolikim prirodnim resursima, krajobraznoj i biološkoj raznolikosti, te atraktivnoj prirodnoj i kulturnoj baštini.

(4) Ciljevi i prioriteti razvoja ruralnog i zimskog turizma i eko - etno sela je podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, iskorištenost prirodnih resursa - vode i šuma i drugo. Za razvoj ruralnog turizma važna je kvaliteta smještajnih objekata, kao i objekata u kojima se nudi samo jelo i piće. Javlja se potreba za rekonstrukcijom obiteljskih kuća i imanja zadržavajući time goranski način gradnje i uređenja, osobito u naselju Jablan u blizini skijališta Bijela kosa.

(5) Potrebno je težiti razvoju i promicanju korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, te povećanju udjela obnovljivih energija - male hidrocentrale (Dobra, Kupa, Kamačnik), biomasa, solarna energija.

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA PLANA

Članak 13.

(1) Za izradu izmjena Plana bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

(2) Za izradu izmjena Plana biti će izrađene stručne podloge za:

.zonu sportsko - rekreacijske namjene »Krš« u gradu Vrbovskom;

.zonu zabavnog i tematskog parka u području zaštićenog krajolika Kamačnik (kanjonski dio prije utoka u rijeku Dobru) u naselju Vujnovići,

po mogućnosti u digitalnom obliku i geokodirano (georeferencirano).

(3) Za izradu izmjena Plana biti će izrađeno idejno rješenje za planiranu trasu vodoopskrbnog cjevovoda i trasu elektroenergetskog voda za područje Kamačnika, u digitalnom obliku i geokodirano (georeferencirano).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 14.

(1) Temeljem Stavka (6) Članka 83. Zakona u postupku izrade izmjena Plana neće se provoditi prethodna rasprava.

(2) Temeljem prethodnog Stavka, stručni izrađivač neće izrađivati stručno rješenje izmjena Plana (na temelju kojeg se provodi prethodna rasprava) već će odmah izraditi nacrt prijedloga izmjena Plana (na temelju kojeg će Gradonačelnik utvrditi prijedlog izmjena Plana za javnu raspravu).

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 15.

(1) Važeći Plan je izrađen na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 (kartografski prikazi 1., 2.1., 2.2., 3.) i na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000 (kartografski prikazi 4._od 4.1.-4.27.).

(2) Izmjene Plana treba izraditi na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 (kartografski prikazi 1., 2.1., 2.2., 3.) i na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000 (kartografski prikazi 4.).

(3) Kartografski prikazi izmjena Plana mogu biti manjeg formata (npr. A4 i A3) od kartografskih prikaza važećeg Plana (A1, A0 i veći), jer će se prikazivati samo »točkaste izmjene«, tj. dijelovi pojedinog kartografskog prikaza važećeg Plana na kojima je utvrđena »granica obuhvata izmjene Plana«.

(4) Za potrebe izrade Izmjene Plana biti će korištene podloge koje je Grad Vrbovsko pribavio za potrebu izrade važećeg Plana:

.topografska karta;

.katastarski plan.

(5) Ukoliko se pokaže potreba, za izradu izmjena Plana biti će pribavljeni dijelovi katastarskih planova u digitalnome obliku te geokodirani (georeferencirani), na čijim površinama je planirano formiranje novih zona.

(6) Za razlog za izmjene Plana iz Članka 2. Stavka (1) Alineje (2) (redefiniranje građevinskog područja naselja Jablan) potrebno je pribaviti karte šumsko - gospodarske osnove (digitalne) za predmetno područje.

(7) Za potrebe izmjene Plana potrebno je pribaviti digitalne ortofoto karte (DOF) izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja od 21.06.2011.godine.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA PLANA

Članak 16.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u skladu s Člankom 79. Zakona trebaju dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena Plana:

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb (temeljem »Zakona o zaštiti prirode« (»Narodne novine« broj 80/13);

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51 000 Rijeka (temeljem »Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara« (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12);

- Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb (temeljem »Zakona o obrani« (»Narodne novine« broj 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09);

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (temeljem »Zakona o poljoprivrednom zemljištu« (»Narodne novine« broj 39/13), »Zakona o stočarstvu« (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/ 06), »Zakona o šumama«, (»Narodne novine« broj 140/ 05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12) i »Zakona o vodama« (»Narodne novine« broj 153/09, 130/11 i 56/13);

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Riva 10, 51000 Rijeka (temeljem »Zakona o šumama« (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12 i 68/12), »Zakona o poljoprivrednom zemljištu« (»Narodne novine« broj 39/13), »Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom« (»Narodne novine« broj 42/05 i 20/10);

- Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije, Adamićeva 10, 51000 Rijeka

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51 000 Rijeka (temeljem »Zakona o zaštiti i spašavanju« (»Narodne novine« broj 174/04, 79/ 07, 38/09 i 127/10);

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb (temeljem ''Zakona o elektroničkim komunikacijama'' (»Narodne novine« broj 73/08, 90/11 i 133/12));

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka ;

- Javna ustanova ''Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka (temeljem Zakona);

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice - mjesto rada u Vrbovskom, 51 326 Vrbovsko (temeljem Zakona);

- HEP - ODS d.o.o. Elektroprimorje - pogon Skrad;

- Komunalac d.o.o., Željeznička 1a, 51 326 Vrbovsko;

- Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Vrbovsko, Ul.I.G.Kovačića 19, 51 326 Vrbovsko

(2) Tijela i osobe iz prethodnog Stavka:

- moraju dostaviti zahtjeve iz prethodnog Stavka u roku 10 dana od zaprimanja ove Odluke s poziva za dostavu predmetnih zahtjeva; a ako ih ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

- moraju u zahtjevima iz prethodnog Stavka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjena Plana; a ako to ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

- ne mogu u zahtjevima iz prethodnog Stavka postavljati uvjete, kojima bi se mijenjale smjernice za strateški dokument prostornog uređenja.

- dužni su nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu izmjena Plana i navedeni u članku 13. ove Odluke; a ako je moguće podatke i drugu dokumentaciju treba dostaviti u digitalnom obliku te geokodirane (georeferencirane).

(3) Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 05.04.2012.g. (Klasa: 350-02/12-01/1 Ur.broj: 531-05-12-1) Zahtjevi iz Stavka (1) ovog Članka se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat izmjena Plana iz članka 9. ove Odluke.

ROK ZA IZRADU IZMJENA PLANA ODNOSNO POJEDINIH FAZA

Članak 17.

(1) Nakon pribavljanja Zahtjeva za izradu izmjena Plana iz Članaka 16. ove Odluke izrada izmjena Plana odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima:

- 1. faza – 25 dana

- izrada nacrta prijedloga izmjena Plana iz Članka 14. ove Odluke (25 dana),

- utvrđivanje prijedloga izmjena Plana za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga izmjena Plana od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog.

- 2. faza – 10 dana

- izrada prijedloga izmjena Plana (10 dana od utvrđivanja prijedloga izmjena Plana),

- objava javne rasprave o prijedlogu izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Grada Vrbovskog, Primorsko - goranske županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka javne rasprave,

- dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 16. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana.

- 3. faza – 8 dana - javna rasprava tj. javni uvid u prijedlog izmjena Plana s javnim izlaganjem.

- 4. faza – 10 dana (od završetka javnog uvida) - priprema izvješća o javnoj raspravi.

- 5. faza – 18 dana

- utvrđivanje izmijenjenog prijedloga izmjena Plana za ponovnu javnu raspravu na temelju prijedloga izmjena Plana i izvješća o javnoj raspravi odnosno izmijenjenog prijedloga izmjena Plana i izvješća o ponovnoj javnoj raspravi od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog,

- izrada izmijenjenog prijedloga izmjena Plana (5 dana od utvrđivanja izmijenjenog prijedloga izmjena Plana),

- objava ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Grada Vrbovskog, Primorsko-goranske županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka ponovne javne rasprave,

- dostava posebnih pisanih obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz članka 16. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana,

- ponovna javna rasprava tj. javni uvid u izmijenjeni prijedlog izmjena Plana s javnim izlaganjem (8 dana),

- priprema izvješća o ponovnoj javnoj raspravi (5 dana od završetka javnog uvida).

- 6. faza – 10 dana (od pripreme izvješća o javnoj raspravi ili izvješća o ponovnoj javnoj raspravi) - izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena Plana.

- 7. faza – 30 dana (od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje mišljenja) - davanje mišljenja od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga izmjena Plana.

- 8. faza – 45 dana

- utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena Plana od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog,

- davanje mišljenja od strane Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« na

konačni prijedlog izmjena Plana (30 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje mišljenja),

- davanje suglasnosti od strane Župana Primorsko - goranske županije na konačni prijedlog izmjena Plana (15 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje suglasnosti).

- 9. faza – 35 dana

- odbacivanje izdavanja suglasnosti od strane Župana Primorsko - goranske županije na konačni prijedlog izmjena Plana,

- izrada ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (5 dana od odbacivanja izdavanja suglasnosti od strane Župana Primorsko - goranske županije),

- davanje suglasnosti od strane Župana Primorsko- goranske županije na ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana (30 dana od zaprimanja potpunog ponovnog zahtjeva za davanje suglasnosti).

- 10. faza – dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

- 11. faza – 15 dana

- izmjena i/ili dopuna konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 9. faze) amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Gradskog vijeća Grada Vrbovskog,

- davanje suglasnosti od strane Župana Primorsko - goranske županije na konačni prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana (iz 9. faze) izmijenjen i/ili dopunjen amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (15 dana od zaprimanja potpunog ponovnog zahtjeva za davanje suglasnosti).

- 12. faza – 20 dana

- donošenje izmjena Plana od strane Gradskog vijeća Grada Vrbovskog,

- objava Odluke o donošenju izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«,

- tehničko dovršenje izmjena Plana (5 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«),

- dostava izmjena Plana Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Javnoj ustanovi »Zavodu za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije« (15 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«).

(2) Rokovi iz prethodnog Stavka ne uključuju vrijeme potrebno za:

- utvrđivanje prijedloga izmjena Plana za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga izmjena Plana od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog;

- objavu javne rasprave o prijedlogu izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Grada Vrbovskog, Primorsko - goranske županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka javne rasprave;

- dostavu posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 16. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana;

- utvrđivanje izmijenjenog prijedloga izmjena Plana za ponovnu javnu raspravu na temelju prijedloga izmjena Plana i izvješća o javnoj raspravi odnosno izmijenjenog prijedloga izmjena Plana i izvješća o ponovnoj javnoj raspravi od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog;

- objavu ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Grada Vrbovskog, Primorsko - goranske županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka ponovne javne rasprave;

- dostavu posebnih pisanih obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz članka 16. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana;

- utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena Plana od strane gradonačelnika Grada Vrbovskog;

- odbacivanja izdavanja suglasnosti od strane Župana Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog izmjena Plana;

- dostavu pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;

- izmjenu i/ili dopunu konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 9. faze) amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Gradskog vijeća Grada Vrbovskog;

- donošenje izmjena Plana od strane Gradskog vijeća Grada Vrbovskog;

- objavu Odluke o donošenju izmjena Plana u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

(3) U slučaju da se izmjene Plana ne donesu u roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave iz 3. faze, javna rasprava se mora ponoviti u skladu s 5. fazom.

(4) 5. faza se provodi po potrebi, maksimalno dva puta, nakon čega se donosi nova Odluka o izradi izmjena Plana i provodi novi postupak izrade izmjena Plana.

(5) 9. faza se provodi po potrebi, a u slučaju da Župan Primorsko - goranske županije odbaci izdati suglasnost na ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana, postupak izrade i donošenja izmjena Plana se obustavlja.

(6) 11. faza se provodi po potrebi.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA PLANA

Članak 18.

(1) Tijekom izrade i donošenja izmjena Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA PLANA

Članak 19.

(1) Sredstva za izradu izmjena Plana bit će osigurana iz proračuna Grada Vrbovskog.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Temeljem točke 12. stavka (1) članka 2. Zakona nositelj izrade izmjena Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

(2) Nositelj izrade izmjena Plana treba u roku 15 dana od dana objave ove Odluke u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

- tijelima i osobama iz članka 16. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 10 dana dostave zahtjeve za izradu izmjena Plana);

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb i Područnoj jedinici u Rijeci - Služba Primorsko-goranske županije, Odjel Primorsko- goranske županije, Blaža Polića 2/I, 51 000 Rijeka (temeljem Stavka (5) članka 79. Zakona).

(3) Temeljem članka 82. Zakona nositelj izrade izmjena Plana treba o izradi izmjena Plana obavijestiti:

- javnost u dnevnom tisku, na web stranici Grada Vrbovskog i na lokalno uobičajeni način;

- susjedne gradove i općine pisanim putem.

Članak 21.

(1) Ukoliko tijekom izrade Izmjena Plana dođe do nemogućnosti planiranja pojedinog zahvata iz razloga za Izmjene Plana iz članka (2) ove Odluke, od istog se može odustati.

Članak 22.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01-12

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Vrbovskog

Šein Brinjak, v. r.

 

Odluka o izradi I. (ciljanih) izmjena i   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr