SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

58.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 01, 31/09, 43/10 i 08/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 30. listopada 2013. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Gradu Vrbovskom i to:

- područja zone u gradu Vrbovskom,

- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine;

- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa;

- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa;

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

U Gradu Vrbovskom područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuju se ovisno o pogodnostima položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:


ZONA NASELJA


I. Moravice, Severin na Kupi i Vrbovsko


II. Bunjevci, Damalj, Dokmanovići, Dragovići, Gomirje, Gorenci, Hajdine, Hambarište, Jablan, Jakšići, Jelovac,

Klanac, Lukovdol, Ljubošina, Močile, Nadvučnik, Nikšići, Presika, Rim, Stubica, Tomići, Tuk, Vučinići,

Vučnik, Vujnovići, Vukelići i Zdihovo


III. Blaževci, Carevići, Carevo brdo, Dolenci, Donji Vučkovići, Donji Vukšići, Draga Lukovdolska, Gornji Vučkovići,

Gornji Vukšići, Gvozdeni, Kamensko, Liplje, Luke, Komlenići, Kosanovići, Kovačevići, Majer, Mali Jadrč, Maravići,

Matići, Mlinari, Musulini, Osojnik, Palajsi, Petrovići, Plešivica, Plemenitaš, Podvučnik, Poljana, Radoševići,

Radigojna, Ranići, Ribnjak, Rtić, Tatalovići, Tići, Trnova poljana, Smišljak, Veliki Jadrč, Štefanci, Zaumol,

Zapeć, Zelići i Žakule


IV. Brezova Poljana, Lesci, Međedi, Rabatić Poljana, Radočaj i Topolovica


III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrijednosti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:


ZONA

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta


Groblja

Ukupan
iznos
kom.
doprinosa

I. zona

10,00

33,00

15,00

5,00

63,00

II. zona

9,00

27,00

10,00

8,00

54,00

III. zona

6,00

18,00

9,00

3,00

36,00

IV. zona

4,00

15,00

8,00

0,00

27,00

Kod gradnje i rekonstrukcije obiteljskih kuća i garaža komunalni doprinos umanjuje se za 60%. Koje se građevine smatraju obiteljskim kućama propisano je propisima o građenju.

Kod nove gradnje i legalizacije zgrada namijenjenih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (farme, staje, spremišta poljoprivredne mehanizacije) i ostalih pomoćnih objekata (drvarnica, garaža, spremišta, sušilo, nadstrešnica i sl.) komunalni doprinos se umanjuje za 95%.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Odsjek za komunalni sustav Grada Vrbovskog.

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 5.

Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Obveznik komunalni doprinos može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku godine dana od dana dospijeća obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 4. ove Odluke, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 25% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa gradonačelnik može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa i do 24 mjesečna obroka za iznose veće od 120.000,00 kuna.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko to pismeno i zatraži, te kao osiguranje dostavi:

- suglasnost s administrativnom zabranom na plaći (mirovini);

- zadužnicu (ovjerenu od javnog bilježnika) na iznos oslobođenja.

Ukoliko se ispune uvjeti iz prethodnog stavka ovog članka s obveznikom plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza.

O odabiru vrste osiguranja plaćanja odlučuje gradonačelnik imajući u vidu visinu komunalnog doprinosa i bonitet obveznika plaćanja.

U slučaju zakašnjenja s uplatom tri mjesečna obroka komunalnog doprinosa, odnosno u slučaju neplaćanja dva mjesečna obroka zaredom cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti zadnji dospjeli obrok.

Na nepravodobno uplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na javne prihode prema Zakonu o kamatama.

V. PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Vrbovskog.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog može osloboditi djelomično do iznosa od 50% obveze plaćanja investitore koji grade građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Grada Vrbovskog, te investitore koji grade objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog može, na njegov zahtjev, osloboditi u iznosu od 75% obveznika plaćanja komunalnog doprinosa poduzetnika koji ulaže u razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Vrbovskog, ukoliko gradi, rekonstruira, dograđuje ili nadograđuje poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 5 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Mogućnost djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa odnosi se i na obveznike plaćanja koji u trenutku stupanja na snagu ove Odluke još nisu završili gradnju, rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju poslovnog prostora.

Ukoliko iznos komunalnog doprinosa za kojeg se traži oslobađanje od plaćanja prelazi 0,5% iznosa prihoda Grada Vrbovskog bez primitaka u prethodnoj godini Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa

za obveznike iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika iz stavka 1, 2 i 3., odnosno temeljem Odluke Gradskog vijeća iz stavka 5. ovog članka Odsjek za komunalni sustav Grada Vrbovskog će izdati rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 7.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 6. stavak 3. ove Odluke Grad Vrbovsko i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa - poduzetnik međusobna prava i obveze po oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa regulirat će ugovorom.

U slučaju da poduzetnik otuđi nekretninu prije isteka 5 godina od dana oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa u smislu članka 6. stavak 3. ove Odluke Grad Vrbovsko stječe pravo naplate cjelokupnog iznosa oslobođenja, odnosno poduzetnik je dužan vratiti Gradu Vrbovskom cjelokupni iznos komunalnog doprinosa za plaćanje kojeg je bio oslobođen uključivo sa zakonskom zateznom kamatom i to od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana namirenja kompletnog potraživanja.

Za osiguranje da poduzetnik neće otuđiti nekretninu u roku od 5 godina u smislu stavka 2. ovog članka poduzetnik može ponuditi slijedeće osiguranje:

- upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta na rok od 5 godina,

- zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika u visini odobrenog popusta u korist Grada Vrbovskog.

Zaključkom o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće će odlučiti i o sredstvu osiguranja iz stavka 3. ovog članka (založno pravo ili zadužnica) uzimajući u obzir opravdanost zahtjeva i mogućnosti osiguranja s obzirom na efikasnost sadašnjeg i perspektivu budućeg poslovanja poduzetnika.

Članak 8.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog će osobama koje radi vlastitog stambenog zbrinjavanja grade odgovarajuću kuću ili nadograđuju obiteljsku kuću odgovarajućom stambenom površinom, odobriti oslobađanje od plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa.

Odgovarajućom kućom odnosno odgovarajućom stambenom površinom iz prethodnog stavka smatra se stambena površina od:

a) za samca - 35 m2

b) za dvočlanu obitelj - 45 m2

c) za tročlanu obitelj - 60 m2

d) za četveročlanu obitelj - 70 m2

e) za peteročlanu obitelj - 80 m2

- za svakog sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2, a za višak površine iznad utvrđenog standarda plaća se puni iznos komunalnog doprinosa.

Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje se ako osoba iz stavka 2. ovog članka, odnosno član njegove uže obitelji (bračni drug, te djeca prijavljena na istoj adresi):

- nema u vlasništvu odgovarajući stan ili kuću,

- ako takav stan ili kuću ne koristi u svojstvu zaštićenog najmoprimca na neodređeno vrijeme,

- ako nije imala stan ili kuću u vlasništvu koju je prodala, darovala, zamijenila ili na drugi način otuđila,

- ako nije na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila drugom stanaru i na navedeni način tom drugom stanaru omogućila kupnju stana po povoljnijim uvjetima,

- ako se nije odrekla nasljedstva kuće ili stana prema propisima o nasljeđivanju, odnosno da je drugom ustupila ili diobenim ugovorom zamijenila svoj nasljedni dio kuće ili stana za drugo stvarno pravo,

- ako nema u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti.

Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine koju gradi.

Na temelju Zaključka gradonačelnika iz stavka 1. ovog članka Odsjek nadležan za komunalni sustav Grada Vrbovskog izdat će rješenje o oslobađanju od plaćanja 50% iznosa komunalnog doprinosa.

VI. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Sredstva za namirenje visine iznosa potpuno ili djelomično oslobođenog komunalnog doprinosa iz članka 6. i 8. ove Odluke, osigurat će se iz poreznih prihoda Proračuna Grada Vrbovskog.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ«, broj 34/04, 22/06, 29/08, 41/09 i 09/13).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/13-01-20

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr