SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. listopada 2013. godine, donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovskog

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Grad Vrbovskog utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i naobrazbe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

Grad Vrbovsko ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Vrbovskog u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

Članak 3.

Na području Grada Vrbovskog djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić »Bambi« kojem je osnivač Grad i čije sjedište je u Vrbovskom, Ul. Kralja Tomislava 18.

Dječji vrtić »Bambi« može primiti do 3 odgojne mješovite skupine sa maksimalno 60 djece.

U sklopu dječjeg vrtića, čije radno vrijeme od 06,00 do 15,30, je usklađeno s radnim vremenom roditelja i potrebama socijalne sigurnosti djeteta za dobnu grupu djece od treće godine života do polaska u osnovnu školu, djeluju dvije odgojno obrazovne grupe i to:

a) u Vrbovskom jedna mješovita skupina (3-6 god. ) sa 9 satnim primarnim programom

b) u Moravicama jedna mješovita skupina (3-6 god.) sa 9 satnim primarnim programom.

Članak 4.

Grad Vrbovsko sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića »Bambi« u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.

Članak 5.

Mreža dječjih vrtića Grada Vrbovskog može se proširivati osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 4/98).

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Šein Brinjak, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr