SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 3.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn. Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata na ime primljenog zajma. Tijekom 2010. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata. Tijekom 2011. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 64.361,18 kn kamata. Tijekom 2012. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 58.545,04 kn kamata. Tijekom prvog polugodišta 2013. godine otplaćeno je 300.000,00 kn glavnice te 6.517,84 kn kamata. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina ( 60 mjeseci ) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 4.

S pozicije tekuće pričuve utrošena su slijedeća sredstva:

-Gordana Salkanović, Kralja Tomislava 1,
Vrbovsko, novčana pomoć 1.019,81 kn

-Srećko Zatezalo, Partizanski put 2,
Moravice, novčana pomoć 1.000,00 kn

-UHVIDR-a, Gorski kotar,
novčana pomoć 2.000,00 kn

-Sreten Vučinić, Vučinići 40,
novčana pomoć 900,00 kn

-Hrvatski časnički zbor PGŽ,
novčana pomoć 1.000,00 kn


UKUPNO: 5.919,81 KN

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

U prvom polugodištu 2013. godine Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

55.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 30. listopada 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu
i Projekcije za 2014. i 2015. godinu, za razdoblje
od 01.01. 2013. do 30.06.2013. godine

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 1.

U razdoblju od 01.01. do 30.06. 2013. godine ostvareni su sljedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/izdataka:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 6.

Prihodi i primici

Prihodi poslovanja planirani su iznosu od 15.575.418,26 kn a izvršeni su u iznosu od 6.760.437,23 kn. Najveći udio u prihodima poslovanja čine prihodi od poreza i to prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu od 9.437.950,00 kn a izvršeni u iznosu od 4.106.550,69 kn. U prihode od poreza na imovinu koji su planirani u iznosu od 681.917,26 kn a ostvareni u iznosu od 135.405,87 kn spadaju i prihodi od poreza na kuće za odmor, te prihodi od poreza na tvrtku, za koje rješenja o visini i obvezi uplate izdaje porezna uprava i to u drugoj polovici godine. Iz tog razloga je ostvarenje navedenih prihoda na razini 3,6 % odnosno 8,9 % u odnosu na plan. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.290.124,09 kn odnosno 78,6 % u odnosu na cjelogodišnji plan. Razlog za navedeno je bolje ostvarenje s osnove poreza na dobit ( koji se uplaćuje Gradu Vrbovskom iz razdjela Ministarstva financija kao pomoć ) u prvom dijelu godine. Skupina prihoda 64 Prihodi od imovine i 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode od financijske i nefinancijske imovine. Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine odnosno grobne naknade dospijevaju na naplatu u drugom dijelu godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.530.000,00 kn a izvršeni u iznosu od 170.792,49 kn. U navedene primitke uključeni su i primici od planiranog zajma koji nije realiziran u prvoj polovici godine.

Rashodi i izdaci

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.516.878,26 kn a ostvareni su u iznosu od 6.591.373,49 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 936.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 70.892,12 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 1.035.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 300.000,00 kn. Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka u prvoj polovici 2013. godine daje se u posebnom dijelu izvršenja Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje 01.01.2013. - 30.06.2013. godine po ekonomskoj klasifikaciji.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za razdoblje 01.01. - 30.06. 2013. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01-7

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 30. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Šein Brinjak, v. r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=51326&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr