SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 35. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 29. podstavka 9. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 30/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 23. listopada 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 1/08 - ispr., 46/08, 22/10, 29/10- proč. tekst, 5/12 i 8/13-pročišćeni tekst) u članku 7. stavku 1. podstavak 14. briše se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. podstavak 2. briše se.

U istom članku i stavku, podstavku 3. briše se zarez i dodaju riječi:

»te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,«

U istom članku i stavku, podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- uređenje prometa na području Grada, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, organizaciju prijevoza u lokalnome cestovnom prometu i autotaksi prijevoz,«

Članak 3.

U članku 9. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»- pripremu, praćenje i vođenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata i projekata izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog projekta, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta),«

Iza podstavka 8. dodaju se podstavci 9, 10. 11., 12. i 13. koji glase:

- vođenje baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada,

- na praćenje izrade i analizu studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja,

- na izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije,

- na analizu gospodarskih kretanja u gradu,

- standardizaciju i normizaciju poslova iz djelokruga Grada,

Dosadašnji podstavak 9. postaje podstavak 14.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07, 1/08 - ispr., 46/08, 22/10, 29/10- proč. tekst, 5/12 i 8/13-pročišćeni tekst) nastavljaju radom s djelomice izmijenjenim djelokrugom, propisanim ovom Odlukom.

Članak 5.

Slijedom odredbi ove Odluke, u roku propisanom zakonom gradonačelnik će donijeti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/11

Ur. broj: 2156/01-01/01-13-1

Opatija, 23. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=10006&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr