SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 39. Četvrtak, 31. listopada 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice je na svojoj 4. redovnoj sjednici dana 29. listopada 2013. donijelo

ODLUKU
o izradi Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Kraljevice (PPU GK)

Članak 1.

Pravna osnova Plana

(1)Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice donesen je 6. prosinca 2002. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/03).

(2)Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja donesene su 11. travnja 2007. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/07).

(3)Druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja donesene su 19. travnja 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11).

(4)Izrada Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu Prostorni plan) temelji se na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine PGŽ« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Preporukama za unapređenje održivog razvoja u prostoru s prijedlogom prioritetnih aktivnosti Izvješća o stanju u prostoru Grada Kraljevice 2013. godine.

Članak 2.

Obuhvat Plana

(1)Ovim Izmjenama i dopunama Prostornog plana ne mijenja se obuhvat Prostornog plana, a odnosi se na prostor unutar administrativnih granica Grada Kraljevice.

Članak 3.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana

(1)Prostorni plan se donosi radi unapređenja stanja u prostoru Grada Kraljevice i valorizacije promjena u prostoru od donošenja važećeg plana.

(2)Prostorni plan će se uskladiti sa Zakonom.

(3)Prostorni plan će se uskladiti s Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

(1)Temeljem odredaba Prostornog plana izrađeni su DPU 3 - Poslovna zona Briljeva, DPU 4 - ostala zona Briljeva, UPU 6 - Uvala Scott i UPU 16 - Turistička zona Šmrika, DPU 2 - Poslovna zona K 1 Žlibina, a u izradi su u UPU 1 - naselje Kraljevica, UPU 2 - Podbanj Kraljevica, UPU 9 - Bakarac, DPU 1 - Šmrika centar,i DPU 6 - Uvala Črišnjeva i DPU 16 - ostala zona O3

(2)Detaljnije o stanju u prostoru je opisano u Izvješću o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2013. godine kojeg je usvojilo gradsko vijeće Grada Kraljevice 18. srpnja 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/13).

Članak 5.

Ciljevi i programska polazišta

(1)Ciljevi i programska polazišta temelje se na izmjenama Zakona i planova višeg reda te promjenama u gospodarskim, društvenim i prostornim činjenicama u Gradu Kraljevici.

(2)Izmjene će prvenstveno obuhvatiti:

–izmjenu trasa i koridora magistralne prometne i energetske infrastrukture;

–prevrednovanje uvale Kraljevica posebice prostora bivšeg brodogradilišta;

–planiranje novih i nedostajućih lokalnih prometnica;

–propisivanje planova nižeg reda;

–manje korekcije građevinskih područja;

–usklađenje pojedenih normativnih vrijednosti s važećom legislativom.

Članak 6.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana

(1)Katastarsko-topografske podloge pribavit će Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije i Grad Kraljevica.

(2)Za Izmjene i dopune Prostornog plana koristit će se sljedeće stručne podloge:

–Izvješće o stanju u prostoru Grada Kraljevice 1. ožujka 2013. godine (JUO Grada Kraljevice, 2013.)

–Prostorno - ekonomska studija uvale Kraljevica (JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, 2013.)

–Idejna rješenja cesta Rudine, Kraljevica, Oštro, uvala Scott

Članak 7.

Popis tijela prema posebnim propisima

(1)Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

–Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci

–Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode

–Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

–Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka

–Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

–Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka

–Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo

–PGŽ, Županijska uprava za ceste

–PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

–Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka

–Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Delnice

–HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

–KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka, PRJ vodovod

–KD Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka, PRJ kanalizacija

–Jadranski naftovod d.d. Zagreb

–Plinacro d.o.o. Zagreb

–Energo d.o.o. Rijeka

–Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb

–Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za studije projektiranje

–Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za studije održavanje, Ispostava Rijeka

–Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb

–Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. Zagreb

–HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb

–Grad Crikvenica

–Grad Bakar

–Općina Kostrena

–Općina Vinodolska

–Općina Omišalj

–MO Bakarac

–MO Kraljevica

–MO Šmrika

–MO Križišće

Članak 8.

Rokovi

(1)Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana određuju se sljedeći rokovi:

–Za izradu Nacrta prijedloga Plana 5 mjeseci od početka izrade

–Za izradu Prijedloga Plana 8 mjeseci od početka izrade

–Za izradu Konačnog prijedloga Plana 11 mjeseci od početka izrade

Članak 9.

Zabrane

(1)Do donošenja ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana primjenjivat će se plan u donesenom obliku.

Članak 10.

Izvori financiranja

(1)Plan će izraditi Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

(2)Izmjene plana će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Završne odredbe

(1) Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/11

Ur. broj: 2170/08-01-13-05

Kraljevica, 29. listopada 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=861&mjesto=10001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr