SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na osnovi članka 35. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave
Općine Kostrena

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug općinske uprave Općine Kostrena (dalje u tekstu: Općina) organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te povjerenih mu poslova državne uprave.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel smješten je u zgradi sjedišta Općine u Kostreni, Sv. Lucija 38.

Na zgradi sjedišta mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, primorsko-goranska županija, Općina Kostrena, te naziv Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju poslova rabi pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske i naziv:

Republika Hrvatska

Primorsko-goranska županija

Općina Kostrena

Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske i naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Kostrena, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

Članak 5.

Načelnik Općine Kostrena usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog djelovanja i nadzire njegov rad.

Članak 6.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 7.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se ustrojavaju kao službe.

Službe se u pravilu ustrojava za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i drugim propisima, te ima slijedeće ustrojstvene jedinice:

1. služba ureda načelnika

2. služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove

3. služba za financije i gospodarstvo

4. služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje.

Članak 9.

Služba ureda načelnika obavlja poslove ureda Općine i Načelnika, poslove vezane uz funkcioniranje političkog sustava Općine, poslove koji se odnose na rad izvršnog i predstavničkog tijela Općine i njihovih tijela ili odbora (vođenje tonskih i pisanih zapisa sa sjednica, izrada otpravaka, dostavljanje na objavu i sl.), a naročito protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću, ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslove promidžbe, poslove vezane uz mogućnosti korištenja sredstava iz europskih ili drugih fondova, predlaganje projekata financiranih ili sufinanciranih nepovratnim izvanproračunskim sredstvima, razvijanje socijalnog partnerstva općine i sindikata, suradnju s državnim i drugim tijelima, međunarodnu suradnju, poslove pisarnice, prijama i otpreme pošte, telefonske centrale, poslove zaštite i čuvanja arhivske građe, tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora i održavanje službenih vozila, ostale poslove opće uprave koji nisu u djelokrugu drugih ustrojstvenih jedinica.

Služba za lokalnu samoupravu i pravne poslove obavlja poslove vezane uz izradu općih i pojedinačnih akata, organizacija postupaka javne nabave, poslove koji se odnose na rad i organizaciju lokalne samouprave (provođenje izbora, referenduma, poslove vezane uz mjesne odbore), upravljanje ljudskim potencijalom (kadrovski poslovi, školovanje i stručno usavršavanje), predlaganje djelatnosti i akata u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije i bolje usklađenosti, poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva, kulture, sporta, predškolskog odgoja, obrazovanja i znanosti, zaštite od požara,

civilna zaštita, administrativne poslove za udruge iz oblasti kulture i sporta te ostale udruge koje se financiraju iz proračuna Općine te nadzor nad trošenjem tih sredstava, zaštita potrošača, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za obavljanje poslova iz djelokruga službe, zastupanje po punomoći pred pravosudnim i upravnim tijelima, pokretanje i vođenje postupaka prisilne naplate tražbina, obavlja imovinsko pravne poslove, po punomoći zastupa Općinu pred nadležnim pravosudnim i upravnim tijelima, provodi javne natječaje u svezi raspolaganjem nekretnina (kupnja, prodaja, koncesija, zakup, najam) te praćenje sudjelovanja Općine u sudskim i upravnim postupcima.

Služba za financije i gospodarstvo obavlja poslove pripreme i praćenja izvršenja proračuna, vođenje knjigovodstva i platnog prometa, izrade računa prihoda i rashoda, konsolidiranih bilanci, izrade polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, poslovi plana i analize, kao i ostalih zakonom propisanih izvještaja, nadzora proračunskih korisnika, predlaže akte vezane uz djelokrug rada, utvrđivanje obveznika i razrez općinskih poreza, vođenje knjige imovine, vodi evidenciju nekretnina, materijalnog poslovanja općine, poslove osiguranja imovine i osoba, provođenje programa poticanja poduzetništva i gospodarstva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetničkih aktivnosti i ispitivanje interesa za obavljanje pojedinih vrsta poduzetničkih aktivnosti, sudjeluje u poslovima o javnoj nabavi, praćenje naplate općinskih prihoda i poreza te izrada akata s tim u vezi.

Služba za komunalni sustav, zaštitu okoliša i prostorno planiranje obavlja poslove praćenja stanja u prostoru, izrade dokumenata prostornog uređenja, priprema i prati izradu stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i općinskih razvojnih projekata, priprema i provodi programe održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koordinira s javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture, investicijsko održavanje imovine općine, planiranje i provođenje programa upravljanja imovinom općine, predlaganje donošenja mjera i odluka i poduzimanje radnji u cilju unapređenja kvalitete stanovanja i života na području općine, izrada programa zaštite i očuvanja prirodnog okoliša, izrada izvješća o stanju u prostoru, poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, utvrđuje obveznike i razrezuje komunalnu naknadu i komunalne doprinose te ostale općinske poreze, vodi brigu o naplati komunalnih davanja, obavlja prisilnu naplatu navedenih davanja putem financijske agencije, provođenje komunalnog reda, uređenje prometa, geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te odobravanja kućnih brojeva, sudjeluje u postupcima u javnoj nabavi.

III. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA

Članak 10.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom.

Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Načelnik može iz redova službenika općinske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Načelnik može u svako doba opozvati vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 11.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i dogovornosti službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela donosi Načelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove koji su mu zakonom stavljeni u djelokrug rada.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisima.

Članak 14.

Upravne, stručne i druge poslove u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici prateće i pomoćne poslove.

Članak 15.

Za raspored na radna mjesta službenici moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, službenici i namještenici moraju imati odgovarajuću stručnu spremu i struku, te radni staž sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 16.

Za obavljanje vježbeničke prakse u Jedinstveni upravni odjel primaju se u službu osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža ili s radnim stažom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Vježbenici se primaju u službu putem natječaja na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničke prakse, a služba im se može produžiti na neodređeno vrijeme ako postoji slobodno radno mjesto na koje se može rasporediti nakon položenog državnog stručnog ispita.

IV. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 17.

Jedinstveni uparvni odjel je samostalan u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Načelniku. Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07 i 37/10).

Upravno tijelo ustrojeno ovom Odlukom preuzima sve poslove iz djelokruga rada upravnih tijela ustrojenih Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07 i 37/10).

Članak 19.

Načelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Do donošenja akta iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se Pravilnik o unutarnjem redu donesen na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07 i 37/10), osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 20.

Do imenovanja Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koji je ustrojen ovom Odlukom, Načelnik će imenovati privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kostrena, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Privremeni Pročelnik će u roku od 15 dana od dana donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 19. stavka 1. ove Odluke donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika.

Članak 21.

Zaposlenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzima Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07 i 37/10).

Članak 23.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-30

Kostrena, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51221&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr