SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. listopada 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kostrena

Članak 1.

U članku 43. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09, 15/13) iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Prije nego o prijedlogu akta raspravi Općinsko vijeće, prijedlog razmatraju radna tijela u čijem djelokrugu rada su pitanja koja se aktom uređuju.«

Članak 2.

U članku 45. stavak 1. Poslovnika briše se riječ »može«, a umjesto riječi »podnijeti« treba stajati riječ »podnosi«.

Iza stavka 3. istog članka dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na kraju rasprave o prijedlogu akta, a prije prelaska na glasovanje, predlagatelj akta očituje se po iznijetim primjedbama i izraženim mišljenjima.«.

Članak 3.

U članku 58. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijećnik koji namjerava postaviti pitanja načelniku ili zamjeniku načelnika dužan je najaviti postavljanje pitanja službeniku upravnog tijela koji obavlja stručne poslove za potrebe vijeća najkasnije do početka sjednica.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 4.

U članku 59. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Na pitanja postavljena načelniku i zamjeniku načelnika mogu odgovoriti pročelnik ili službenik upravnog tijela kojeg ovlasti načelnik kada procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor.«

Članak 5.

U članku 72. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća može za vrijeme trajanja sjednice ovlastiti jednog od potpredsjednika da predsjeda sjednicom.«

Članak 6.

U članku 73. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Za vrijeme rasprave i tijekom aktualnog sata govori se s govornice.«

Članak 7.

U članku 76. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/7

Ur. broj: 2170-07-01-13-31

Kostrena, 17. listopada 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Gordana Vukoša, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=51221&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr