SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 38. Petak, 25. listopada 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« 06/13, 13/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 23. 10. 2013. g. donosi

II. izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. g. u Općini Čavle

Članak 1.

Čanak. 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. g. na području Općine Čavle.

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

U 2013. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I. ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE I EKOLOGIJA 100.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 186)

1. Čišćenje šahti

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 100.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
505.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 189, 190)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina s odvozom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.556

(942.600 m2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.400

dežurna služba (288 h a' 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000

(54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.000

5.Pometanje strojno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.044

Narečeni radovi pod točkom II u iznosu od 505.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
1.280.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 183, 235, 236, 188)

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća radove na:

1. zelenim površinama1.150.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 40.000,00

3. veterinarske usluge 40.000,00

3. divljim deponijima 50.000,00

...........................

UKUPNO: 1.280.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju slijedeće:

1.Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, zalijevanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

-Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čitaonica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2.Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3.Veterinarsko-higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju: hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4.Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.280.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
700.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184, 191)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, ogledala, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištima i drugo.

U 2013. g. izvanrednim održavanjem biti će obuhvaćene nerazvrstane ceste, sukladno dinamici izgradnje vodovoda, plinovoda i kanalizacije s ciljem da se radovi ne ponavljaju dva puta na istom mjestu.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 650.000 kn, a radovi na održavanju ograda na javnim površinama 50.000 kn, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 750.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 185, 187, 196)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

-utrošena električna energija na cijelom području Općine Čavle 500.000 kn

-održavanje javne rasvjete 200.000 kn

-dekorativna rasvjeta
povodom božićnih i novogodišnjih
blagdana (iluminaciju) 50.000 kn

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 750.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA DJELATNOST
500.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 59)

Izdaci za JVD, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 500.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ 1.694.000.00 kn

(pozicija Proračuna broj 197, 198)

U 2013. g. za javni prijevoz planira se 1.694.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda (subvencija javnog prijevoza 1.645.000 kn, sufinanciranje nabavke autobusa 49.000 kn).

VIII. PROMETNA SIGNALIZACIJA 70.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.1)

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

U 2013. g. za prometnu signalizaciju planira se 70.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IX. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA
30.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.2)

Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

U 2013. g. za javni prijevoz planira se 30.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

X. HGSS 16.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 61)

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja temeljem godišnjeg ugovora.

U 2013. g. za HGSS planira se 16.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

XI. SRC Platak 100.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 222.2)

Na Platku se u sklopu sportsko-rekreativnog centra uređuje parking koji zahtjeva rekonstrukciju (uređenje i asfaltiranje).

U 2013. g. za uređenje parkinga planira se 100.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

XII. Rekonstrukcija pristupne ceste - dječji vrtić
400.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 260)

Prilikom izgradnje novog dječjeg vrtića u 2013. godini izvršit će se i rekonstrukcija pristupne ceste i uređenje okoliša.

U 2013. g. za rekonstrukciju pristupne ceste i uređenje okoliša planira se 400.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

XIII. Održavanje dječjih igrališta 20.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 191.1)

Tijekom 2013. godine izvršit će se neophodni popravci na opremi dječjih igrališta da bi djeca nesmetano i sigurno mogla koristi dječja igrališta.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupaju na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-03-13-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Marko Sobotinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=860&mjesto=10008&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr