SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

139.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 24. rujna 2013. godine slijedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
Rijeka promet d.d. Rijeka

Članak 1.

Daje se suglasnost Rijeka promet d.d. Rijeka, Fiumara 13, za zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita sa valutnom klauzulom u EUR u iznosu od 10.000.000,00 (desetmilijuna) kn kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka za financiranje izgradnje 2. faze garažno-poslovno- stambenog kompleksa Zagrad B, dio građevine-Garaža, pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita

dugoročni kredit u kunama sa valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita

10.000.000,00 kn

Dinamika i način povlačenja sredstava

u 12 mjesečnih tranši zaključno sa 31.01.2015. godine

Rok otplate kredita

15 godina uključujući vrijeme povlačenje kredita i počeka od 4 godine
nakon iskorištenja kredita

Dinamika otplate glavnice i kamata

Glavnica dospijeva tromjesečno u 40 jednakih rata, zadnjeg dana u tromjesječju; kamata u korištenju dospijeva kvartalno, zadnjeg dana u kvartalu; kamata za vrijeme počeka i otplate dospijeva tromjesečno, zadnjeg dana u tromjesječju

Dospjeće prve rate

30. 4. 2019. godine

Naknada za rezervaciju

na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava kredita, naknada će se
obračunavati i naplaćivati kvartalno, po proteku 30 dana od dana
sklapanja ugovora o kreditu

Kamatna stopa

3,75 % fiksna i nepromjenjiva za cijelo ugovorno razdoblje

Metoda obračuna kamate

proporcionalna

Efektivna kamatna stopa

3,97 %

Naknada za obradu kreditnog
zahtjeva i naknada za rezervaciju
sredstava


80.964,38 kn

Ukupna cijena kredita

3.720.464,33 kn


Instrumenti osiguranja kredita

1.zalog na suvlasničkom udijelu nekretnine Rijeka promet d.d. Rijeka
(5631/10000) upisanim u zemljišnu knjigu koju vodi Općinski sud u Rijeci, k.č. 951/5, zk uložak broj 1251, KO Rijeka

2.polica osiguranja novoizgrađenog objekta - garaže, vinkulirana u korist banke, za cijelo vrijeme otplate kredita

3.jedna zadužnica Rijeka promet d.d. Rijeka

4.pet mjenica Rijeka promet d.d. Rijeka

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/74-7

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 24. rujna 2013.

Gradonačelnik

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51000&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr