SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na svojoj sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju dijela nekretnine iz opće uporabe

Članak 1.

Utvrđuje se da dio k.č. br. 419 upisane u z.k.ul. 2328 k.o. Šmrika kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Kraljevice, put Burićev kantun od 134 m2, u naravi ne predstavlja javno dobro, da nije u funkciji puta u Šmriki i da se nalazi unutar granica privatnog posjeda. Dio nekretnine koji ne predstavlja javno dobro iznosi 67 m2.

Članak 2.

Dio nekretnine od 67 m2 iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro.

Vlasnik parcele u čijem se posjedu isključeni dio nekretnine nalazi, o svom trošku će zatražiti rješenje o utvrđivanju građevinske čestice, parcelaciju i provedbu elaborata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-03/03-02/1

Ur. broj: 2170/08-08-13-38

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr