SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) i članka 7. stavka 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 40/11), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji zemljišta u vlasništvu Grada Kraljevice

Članak 1.

Grad Kraljevica utvrđuje javni interes za prodaju nekretnina - građevinskih zemljišta označenih kao:

- k.č.br. 1550/2, k.o. Kraljevica, šuma Dražina, ukupne površine 396 m2,

- k.č.br. 1553/2, k.o. Kraljevica, pašnjak Draževa, ukupne površine 37 m2.

Zemljišta iz prethodnog stavka nastala su parcelacijskim elaboratom broj 428/2012, izrađenim od strane Geo-rad d.o.o. iz Dražica, Jelenje 75, dana 05. studenog 2012.g. i nastala su od dijelova k.č. 1550 i 1553, k.o. Kraljevica.

Članak 2.

Nakon što Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Rijeci provede uknjižbu parcelacije u zemljišnim knjigama, provest će se javni natječaj za prodaju građevinskih zemljišta (kao jedinstvenog gradilišta ukupne površine 1.214 m2) označenih kao:

- k.č.br. 1550/2, k.o. Kraljevica, šuma Dražina, ukupne površine 396 m2,

- k.č.br. 1552/1, k.o. Kraljevica, pašnjak i šuma Dražina, ukupne površine 781 m2,

- k.č.br. 1553/2, k.o. Kraljevica, pašnjak Draževa, ukupne površine 37 m2.

a sve sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa sklopljenim dana 10. rujna 2013.g. između Grada Kraljevice s jedne strane i Polić Hulde i dr. s druge strane.

Članak 2.

Utvrđuje se početna prodajna cijena nekretnina iz članka 2. Ove Odluke u iznosu od 120 EÎ/m2 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnica na provedbu javnog natječaja i zaključenje ugovora o prodaji nekretnine, nakon provedene parcelacije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-05/10-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-13-9

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr