SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 (pročišćeni tekst), 82/ 04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12), te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/ 13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/04 i 32/10) mijenja se i glasi:

»Na području Grada Kraljevica utvrđuju se četiri zone za plaćanje komunalnog doprinosa kako slijedi:

A) I. zona obuhvaća:

Građevinska područja naselja

Bakarac NA 1, NA 2, NA 3 i NA 4

Kraljevica NA 5, NA 6 i NA 7

Kraljevica - Podbanj NA 8

Šmrika NA 9

Bobuši NA 10

Grmani NA 12

Šmrika - Neriz NA 13

Kovačići NA 19

Građevinska područja izdvojene namjene

Područja ugostiteljsko-turističke namjene

Bakarac T24 i T34

Kraljevica - rt Nirvana T1

Kraljevica - rt Oštro T 21 i/ili T31

Kraljevica - Javorišće T 22

Kraljevica - uvala Grabrova T 23 i/ili T13A

Kraljevica - uvala Grabrova T 23A

Šmrika - uvala Marenska T 11 i/ili T21A

Površine sportsko-rekreacijske namjene

Bakarac - Sansovo R11

Površine infrastrukturne namjene

Centar za kontrolu prometa GI2

Površine lučica

Črišnjeva, Trnova, Dumboka IS1, IS2 i IS3

B) II. zona obuhvaća:

Građevinska područja izdvojene namjene

Područja ugostiteljsko-turističke namjene

Šmrika T13

Područja proizvodne i poslovne namjene

Kraljevica - brodogradilište I1

Kraljevica - poslovna zona Banj-Žlibina K1

Površine sportsko-rekreacijske namjene

Šmrika R12

Površine infrastrukturne namjene

Benzinske postaje s

ugostiteljsko-turističkim sadržajima GI1

Plinska podstanica u Kraljevici GI4

Građevinske čestice izvan građevinskih područja

C) III. zona obuhvaća

Građevinska područja naselja

Šmrika - Kuntija NA 11

Građevinska područja izdvojene namjene

Područja proizvodne i poslovne namjene

Poslovna zona Lukićevo K3

Poslovna zona Medomišljina-Briljeva K2

Površine sportsko-rekreacijske namjene

Područja ostale namjene

Medomišljina-Briljeva O1 i O2

Bobuši - Furlanovo O3

D) IV. zona obuhvaća

Građevinska područja naselja

Naselja Križišće, Veli dol i Mali dol NA14, NA15, NA16, NA17 i NA18

Mali Dol R13

Granice područja iz prethodnog stavka određene su Prostornim planom uređenja Grada Kraljevice.

Članak 2.

Članak 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/04 i 32/10) mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:

Za I. zonu 72,00 kn

Od toga za: - javne površine 14,40 kn

- nerazvrstane ceste 36,00 kn

- groblja 10,80 kn

- javnu rasvjetu 10,80 kn

Za II. zonu 58,00 kn

Od toga za: - javne površine 11,60 kn

- nerazvrstane ceste 29,00 kn

- groblja 8,70 kn

- javnu rasvjetu 8,70 kn

Za III. zonu 43,00 kn

Od toga za: - javne površine 8,60 kn

- nerazvrstane ceste 21,50 kn

- groblja 6,45 kn

- javnu rasvjetu 6,45 kn

Za IV. zonu 30,00 kn

Od toga za: - javne površine 6,00 kn

- nerazvrstane ceste 15,00 kn

- groblja 4,50 kn

- javnu rasvjetu 4,50 kn.«

Članak 3.

Nakon članka 8.a. dodaje se novi članak 8.b. koji glasi:

»U postupcima koji se temelje na Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12) može se na pisani zahtjev podnositelja zahtjeva odobriti obročna otplata komunalnog doprinosa u najviše dvanaest mjesečnih obroka s time da pojedini obrok ne može biti manji od 2.000,00 kuna.

Kod obročne otplate komunalnog doprinosa prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu. Na preostale obroke plaća se godišnja kamata u visini 2% godišnje, a kamata teče od dana dospijeća 1. obroka do dana plaćanja pojedinog obroka.

U slučaju odgode plaćanja komunalnog doprinosa obročna otplata se ne može odobriti.«

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. dodaje se alineja koja glasi:

- HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, ili nestalog hrvatskog branitelja s prebivalištem na području Grada Kraljevice u postupcima koji se temelje na Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12)

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/04-04/7

Ur. broj: 2170/08-08-13-4

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr