SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Temeljem članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06, 37/13) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13, 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i
načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i načini držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: Grad) i nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. izgubljena životinja je ona životinja koja je odlutala od posjednika i on je traži,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

3. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio kao i ona koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode,

4. opasan pas je bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,

ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede ili je uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom, te

pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz kontroliranog uzgoja (pit bull terijer) i njegovi križanci,

5. posjednik kućnog ljubimca je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,

6. putovnica za kućne ljubimce je isprava za kretanje pasa i mačaka unutar Europske unije,

7. sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje i gdje im se osigurava potrebna pomoć,

8. strane životinjske vrste su životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ova Odluka se ne primjenjuje na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima, službene pse odnosno pse koji služe za obavljanje poslova pojedinih državnih tijela, pse vodiče slijepih osoba te domaće i divlje životinje.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 4.

Posjednik kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) dužan je držati kućnog ljubimca sukladno odredbama važećih propisa o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode i odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Kraljevice i ove Odluke.

Članak 5.

Posjednik je dužan brinuti o zdravlju kućnog ljubimca, njegovoj prehrani, smještaju i higijeni.

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima i njihovo kretanje na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece.

Članak 6.

Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima ili nedostatku kisika, čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

Posjednik ne smije kućnog ljubimca namjerno ozljeđivati i prisiljavati ga na ponašanje koje kod njega izaziva bol, patnju, ozljede ili strah, ili ga dresirati na takav način.

Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom niti njegove potomke.

Zabranjeno je usmrćivanje ili eutanazija zdravih kućnih ljubimaca iz razloga što su dosadili posjednicima ili ih posjednici više ne žele.

Članak 7.

Kućni ljubimci mogu se držati u stanu, obiteljskoj kući, vrtu ili dvorištu obiteljske kuće u skladu sa odredbama ove Odluke i pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete propisane posebnim propisima i ne nanosi nepotrebnu smetnju okolnim stanarima ili narušava izgled okoline.

Držanje domaćih životinja (stoke, peradi, kunića) kao kućnih ljubimaca dozvoljeno je na područjima i pod uvjetima propisanim Odlukom o komunalnom redu.

Ukoliko je držanje kućnih ljubimaca protivno odredbama stavka 1.i 2. ovog članka, komunalni redar može, u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti njihovo držanje.

Članak 8.

U stambenoj zgradi s više zasebnih stambenih jedinica suvlasnici zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno uređuju prava i obveze posjednika pasa i mačaka glede načina držanja pasa i mačaka i korištenja zajedničkih dijelova zgrade.

Članak 9.

Ako se za kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

Članak 10.

Pas koji je određen kao opasan pas, može se držati pod uvjetima određenim posebnim propisima o držanju opasnih pasa.

Članak 11.

Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga, zabranjeno je uvođenje kućnih ljubimaca u građevine javne namjene (zdravstvene, prosvjetne, kulturne, sportske, vjerske i druge objekte javne namjene), u trgovine prehrambenih proizvoda, u vozila javnog prijevoza, na groblja, tržnice, dječja igrališta i javne skupove u zatvorenom prostoru.

Dovođenje kućnog ljubimca u restorane, trgovine (osim trgovina iz stavka 1. ovog članka) i druge ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata, ako je takva dozvola jasno istaknuta na ulazu u objekt.

Članak 12.

Nije dozvoljeno dovoditi i kupati pse na javnim plažama i kupalištima gdje se na jednom mjestu zadržava veći broj kupača.

Dovođenje i kupanje pasa u moru dopušteno je samo na neuređenim plažama izvan naseljenog područja Grada i na plažama za pse obilježenim posebnim znakom.

Članak 13.

Posjednik čiji kućni ljubimac dugotrajnim i učestalim lavežom, zavijanjem, ili drugim glasovanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti kućnog ljubimca.

Članak 14.

U objektima za uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji, objektima za čuvanje životinja i skloništima za životinje može se držati veći broj kućnih ljubimaca na način da ne narušavaju red i mir u susjedstvu.

Na uvjete držanja kućnih ljubimaca u objektima iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

Članak 15.

Ako se pojave znaci bolesti i/ili uginuće kućnog ljubimca, posjednik mora o tome odmah obavijestiti veterinara.

U slučaju iz prethodnog stavka, posjednik mora ograničiti kretanje bolesnog kućnog ljubimca i spriječiti doticaj

drugih ljudi i životinja s oboljelim kućnim ljubimcem ili lešinom do dolaska veterinara.

Troškove veterinarske usluge snosi posjednik.

III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 16.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje kućnih ljubimaca i onemogućiti im svako neplanirano razmnožavanje.

Prilikom planiranja razmnožavanja kućnog ljubimca, posjednik je dužan voditi računa o broju potomaka kućnog ljubimca radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno odredbama važećih pravnih propisa i ove Odluke.

Članak 17.

Kontrola razmnožavanja kućnog ljubimca provodi se preventivnim djelovanjem, sterilizacijom ili kastracijom životinje.

Članak 18.

Posjednik je odgovoran za mladunčad kućnog ljubimca.

Posjednik mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima o zaštiti životinja.

Ako posjednik ne želi samostalno zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca, dužan je snositi troškove njihovog zbrinjavanja.

IV. UVJETI I NAČINI DRŽANJA VEZANIH PASA

Članak 19.

Psa je dozvoljeno držati slobodnog u dvorištu - okućnici , ako je dvorište-okućnica ograđeno na način da ga pas ne može napustiti ili preskočiti ograđeni prostor.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, komunalni redar rješenjem može narediti posjedniku psa da psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava prolaznike.

Posjednik koji drži psa u neograđenom vrtu ili neograđenoj okućnici i nema posebno ograđen prostor za psa, mora psa držati vezanoga.

Vezani pas mora imati mogućnost kretanja i ne smije biti izložen boli, patnji, ozljedama ili strahu.

Posjednik koji drži psa u smislu odredbi stavka 1 i 3. ovog članka, dužan je na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini (npr. oznaku s natpisom »ČUVAJ SE PSA«), a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu.

Članak 20.

Ako pas ozlijedi neku osobu, posjednik psa je dužan o tome odmah izvijestiti nadležni veterinarski ured, nadležnog liječnika i veterinarsku organizaciju koja će izvršiti pregled psa.

V. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 21.

Hvatanje, skupljanje, prevoženje i smještaj pasa koji se kreću bez nadzora, i drugih napuštenih i izgubljenih životinja obavljaju zaposlenici ovlaštene higijeničarske službe, pravne osobe koja za Grad obavlja usluge veterinarsko- higijenskog servisa.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka moraju se obavljati na najprikladniji način upotrebom suvremene opreme i bez zlostavljanja, sve u skladu s važećim pravnim propisima.

Mačke koje nemaju posjednika ili im se posjednik ne može utvrditi u trenutku hvatanja, hvataju se po nalogu komunalnog redara, te se ako im se ne nađe posjednik ili se ne mogu udomiti steriliziraju i vraćaju na mjesto gdje su uhvaćene.

Članak 22.

Skupljeni psi i mačke te druge napuštene ili izgubljene životinje, smještaju se u sklonište za životinje na trošak posjednika ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se troškovi podmiruju iz proračuna Grada Kraljevice.

Članak 23.

Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg zbrinjavanja.

Grad Kraljevica isključuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi za koje nije moguće pronaći posjednika odnosno vlasnika, u slučajevima koji prelaze redovno postupanje Grada koje uključuje dužnu pažnju, odnosno u slučajevima više sile.

Članak 24.

Ugovorom sklopljenim između Grada Kraljevice i skloništa za životinje regulirat će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove koje obavlja sklonište za životinje.

VI. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalni redar sukladno svojim ovlastima.

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

Članak 26.

U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je:

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

- predložiti izdavanje obaveznog prekršajnog naloga,

- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

- poduzimati druge radnje i mjere na koje je ovlašten.

Za prekršaje iz članaka 27., 28. i 29. ove Odluke, komunalni redar može naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja, u visini polovice točno određenog iznosa propisane novčane kazne, te o tome izdati potvrdu.

Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju te druga ovlaštena tijela u skladu s odredbama propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- postupa protivno odredbi članka 7. stavka 1. ove Odluke,

- postupa protivno odredbama članka 19. stavka 2., 3. i 5. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- postupa protivno odredbi članka 11. stavka 1. ove Odluke,

- postupa protivno odredbi članka 12. ove Odluke,

- postupa protivno odredbi članka 13. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 29.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- postupa protivno odredbama članka 21. stavka 1. i 2. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

Prekršaji koji nisu kažnjivi prema odredbama članka 27., 28. i 29. ove Odluke, kažnjivi su prema odredbama važećih pravnih propisa o veterinarstvu i zaštiti životinja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ugovorom sa pravnom osobom iz članka 21. stavka 1. ove Odluke, Grad osigurava obavljanje poslova sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o držanju pasa i načinu postupanja s psima i mačkama lutalicama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/98)

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Klasa: 363-01/13-01/28

Ur. broj: 2170/08-08-13-2

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr