SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/ 13, 15/13 i 26/13) i članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o plaći zamjenika gradonačelnika i drugim
pravima iz radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se plaća zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice i druga prava iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža, a ukupno najviše za 20%.

Članak 3.

Koeficijent iz članka 2. ove Odluke iznosi 2,1.

Članak 4.

Osnovica za izračun plaće iz članka 2. ove Odluke jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Druga prava iz radnog odnosa zamjenik gradonačelnika ostvaruje temeljem općih propisa o radu i Pravilnika o radu Grada Kraljevice.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/13).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. listopada 2013. godine.

Klasa: 022-05/13-03/12

Ur. broj: 2170/08-08-13-4

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr