SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 25. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju odbora za urbanizam, prostorno
planiranje i promet

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i promet (u daljnjem tekstu: Odbor) kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 2.

Odbor:

- razmatra i predlaže elemente politike prostornog uređenja Grada Kraljevice,

- razmatra i predlaže provođenje urbanističke politike Grada Kraljevice,

- razmatra pitanja koja se odnose na prostorno planiranje i zaštitu graditeljske baštine,

- razmatra i daje mišljenja o prijedlogu Odluke o uređenju prometa na području Grada Kraljevice,

- razmatra i daje mišljenja o prijedlozima organizacije prijevoza putnika u javnom prometu,

- razmatra stanje i predlaže mjere za unapređenje sigurnosti prometa na cestama,

- razmatra i druga pitanja od značaja za promet na području Grada Kraljevice.

- obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice.

Članak 3.

U odboru se raspravlja o prijedlozima odluka i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća i pitanjima od interesa za Grad Kraljevicu.

Odbor pokreće razmatranje pitanja iz svoga djelokruga, a obvezan je razmotriti svako pitanje iz svoga djelokruga koje mu se uputi na razmatranje ili za koje to zatraži predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 4.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.

Predsjednika i potpredsjednika odbora većinom glasova biraju članovi odbora. Sastav odbora u pravilu odgovara stranačkom sastavu Gradskog vijeća.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i članova odbora traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Gradskog vijeća, ako Gradsko vijeće ne odluči drugačije.

Odbor može zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na sjednici nazočna većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 5.

Sjednicu odbora saziva predsjednik odbora na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati najkasnije u roku od osam dana na osnovi zaključka Gradskog vijeća ili ako to zatraži predsjednik Gradskog vijeća ili većina članova odbora, uz navođenje pitanja koja treba razmotriti na sjednici.

Ako predsjednik odbora ne sazove sjednicu kada je to dužan učiniti, sjednicu će sazvati potpredsjednik odbora, a ako i on to ne učini sjednicu će sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Članak 6.

Odbor podnosi Gradskome vijeću godišnje izviješće o svome radu do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Članak 7.

Ako predsjednik, potpredsjednik, odnosno član odbora ne prisustvuje redovito sjednicama odbora, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti predsjednik odbora, većina članova odbora ili predsjednik Gradskog vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje se Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja koji ga razmatra te upućuje Gradskom vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika, potpredsjednika ili člana odbora, predsjednik Gradskog vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana predloži novog kandidata u roku od 30 dana.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-03/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-2

Kraljevica, 25. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Aleksandar Kružić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=10001&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr