SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 19. a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13.), članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 13/13.) Gradsko vijeće Grada Kastva na svojoj 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i naobrazbe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 2.

Grad Kastav ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Kastva u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Grada Kastva djelatnost predškolskog odgoja obavljaju dječji vrtić kojem je osnivač Grad Kastav i dječji vrtići kojem je osnivač fizička osoba.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Kastva čine:

Dječji vrtić

Adresa

Osnivač

Smještajni kapacitet

DJEČJI VRTIĆ
»VLADIMIR NAZOR«

SKALINI ISTARSKOG TABORA 1, KASTAV

GRAD KASTAV

126

IZDVOJENA LOKACIJA - MAVRICA

ŠKOLSKA ULICA 6,
KASTAV

48

IZDVOJENA LOKACIJA - ENGLESKA SKUPINA

ŠKOLSKA ULICA 8,
KASTAV

24

DJEČJI VRTIĆ
PONEŠTRICA

ĆIKOVIĆI 26/4, KASTAV

DITA VUČETIĆ

41

IZDVOJENA LOKACIJA - KOCKICA

BRESTOVICE 34/A,
KASTAV

50

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića Grada Kastva može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata, izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Grada Kastva mogu se osnivati novi dječju vrtići i Grad može preuzeti sufinanciranje u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića Grada Kastva.

Na području Grada Kastva mogu se osnivati i novi dječji vrtići, ali Grad Kastav ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u istima.

Članak 5.

Područja Grada Kastva na kojima se mogu osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva područja na kojima je prostorno-planskim dokumentima Grada Kastva predviđena gradnja takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost prenamjene građevina u skladu sa zakonskim propisima.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

Članak 6.

Grad Kastav, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« u svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.

Članak 7.

Grad Kastav sufinancira troškove smještaja djece u redovnim programima dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana sukladno odredbama odluka Grada Kastva kojima se uređuje financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i utvrđenih mjerila predstavničkog tijela županije.

Grad Kastav može sufinancirati i posebne odnosno alternativne programe sukladno planiranim sredstvima za tu namjenu do iznosa sufinanciranja redovitog programa.

Članak 8.

Grad Kastav će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete s prebivalištem na području Grada Kastva sufinancirati troškove smještaja djece u redovnim programima dječjeg vrtića na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Sufinanciranje troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama, redovnog programa predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju dječji vrtić na području druge jedinice lokalne samouprave vrši se sukladno mjerilima za sufinanciranje djece koja pohađaju dječje vrtiće na području Grada Kastva kojima su osnivači druge fizičke i pravne osobe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Plan dostavlja se Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtićana području Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Kastva stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-6

Kastav, 12. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća

Dalibro Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51215&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr