SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Temeljem odredbi članka 3. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - (»Narodne novine« broj broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine PGŽ« 26/09 i 13/13), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine PGŽ« broj 55/09, 20/10 i 30/ 12) Gradsko vijeće Grada Kastva na 3. sjednici održanoj dana 12. rujna 2013. donosi

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova usluge tekućeg
i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih
voda na području Grada Kastva temeljem ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva na temelju provedenog prikupljanja ponuda, povjerava komunalne poslove tekućeg i investicijskog održavanja odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva temeljem ugovora trgovačkom društvu MAR GRADNJA d.o.o., Vozišće 51, Viškovo.

Članak 2.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova tekućeg i investicijskog održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva sklapa se za period od 2013. - 2017. god., računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Grad Kastav ja dana 12. 6. 2013. poslao upit za dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Kastva u periodu od 2013. - 2017. god. gospodarskim subjektima AKVAMARIN d.o.o, Kastav, Brnčići 1/9, Građevinski obrt GMB, Kastav, Rubeši 18a, Građevinski obrt DANGUBIĆ, Rijeka, Sv. Jurja 26, MAR GRADNJA d.o.o., Viškovo, Vozišće 51 i VODOGRADNJA-RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 314. Ponudu su u propisanom roku dostavila dva ponuditelja i to: MAR GRADNJA d.o.o., Viškovo, Vozišće 51 i VODOGRADNJA-RIJEKA d.o.o., Kukuljanovo,

Kukuljanovo 314. Povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuđača za povjeravanje komunalnih poslova odvodnje oborinskih voda na području Grada Kastva je analizom pristiglih ponuda utvrdilo da obje ponude udovoljavaju traženim uvjetima iz natječaja, s time da je ponuda trgovačkog društva MAR GRADNJA d.o.o., Viškovo, Vozišće najpovoljnija ponuda sa ponuđenom cijenom u iznosu od 333.026,00 kn (bez PDV-a).

Slijedom iznijetog donesena je odluka kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-4

Kastav, 12. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51215&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr