SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju odredbe članka 100. stavak 6. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Odluke o
Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog
područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1)

Članak 1.

U članku 1. stavak 1. i 5. mijenjaju se i glase:

(1)Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav (UPU 1), oznake N1-a, u daljnjem tekstu: Plan.

(5)Plan se provodi neposredno temeljem Odredbi za provođenje) i posredno putem važećeg detaljnog plana uređenja: DPU 5 povijesne jezgre naselja Kastav (SN PGŽ br.21/99, 23/99, 37/04, 22/07 i 03/09).

Članak 2.

U članku 2. mijenja se stavak 1. koji glasi:

(1)Plan iz članka 1. ovih Odredbi sadržan je u elaboratu: »Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav (UPU1), oznake N1-a« a sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana (Knjige 1) i obveznih priloga (Knjige 2).

U članku 2. dopunjuje se stavak 2. koji glasi:

Osnovni Plan je izradila tvrtka Studio Remik d.o.o. iz Rijeke, registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Kastvom, dok je izmjene i dopune Plana izradila tvrtka Plan 21.d.o.o., također iz Rijeke.

Članak 3.

U članku 17. mijenja se stavak 4. koji glasi:

(4) Građevine gospodarske djelatnosti grade se odnosno rekonstruiraju neposrednom provedbom ovog Plana.

Članak 4.

U članku 18. mijenja se stavak 3. koji glasi.

(3)Izgradnja u zonama 25, 26, 27, 28 i 29 moguća je neposrednom provedbom ovog Plana.

Stavak 6. se briše, te se dodaju novi stavci 6. i 7. koji glase:

(7) Uvjeti smještaja građevina poslovne namjene, pretežito trgovačke u zoni 27:

- najmanja površina građevinske čestice iznosi 4000 m2

- namjena građevine je poslovna, pretežito trgovačka s pratećim sadržajima sukladno osnovnoj namjeni (ugostiteljski, administrativno-upravni, uslužni sportsko-rekreacijski i sl.)

- dozvoljava se mogućnost smještanja sadržaja javne i društvene namjene (programi vrtića i jaslica) uz obvezu zadovoljenja svih strukovnih i sigurnosnih standarda

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela iznosi 0,6

- najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,6

- najveći broj etaža: tri nadzemne etaže i jedna podzemna

- visina građevine 13,0 m

- smještaj vozila korisnika prostora moguće je smjesiti djelomično unutar natkrivene garaže koja može biti izvedena kao pomoćna građevina s ravnim prohodnim krovom

- osnovna građevina mora biti udaljena od regulacijskog pravca min 6 m, dok se pomoćna građevina može izvesti na regulacijskom pravcu

- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno

- način priključenja građevina na javne infrastrukturne i komunalne mreže moguć je sukladno Odredbama ovog Plana.

(8) Uvjeti za smještaj i gradnju građevine poslovne namjene, pretežito trgovačke (K2), u zoni 28:

- izradi projekta prethodi izrada idejnog rješenja za realizaciju cjelovitog kompleksa u granicama obuhvata zone 28,

- namjena zone 28 je isključivo za izgradnju trgovačkog centra koji može sadržavati trgovačke, zanatske, servisne te skladišne namjene u funkciji osnovne namjene,

- ne dozvoljava se izgradnja građevina proizvodne i skladišne namjene kao osnovne namjene,

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig)nadzemnog dijela iznosi 0,6

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig)podzemnog dijela iznosi 0,9

- najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 3,6

- najveći broj etaža iznosi tri nadzemne etaže i dvije podzemne,

- podzemne etaže - podrumi mogu biti izgrađeni u cijeloj površini građevne čestice,

- najviša visina građevine iznosi 15 m,

- udaljenost nadzemnog dijela građevina od građevne čestice javne prometne površine definirana je poglavljem 5.1. ovih Odredbi, iznimno kod izgrađenih građevina zadržava se postojeća udaljenost,

- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

- smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi,

- način priključenja građevina na javne infrastrukturne i komunalne mreže moguć je sukladno Odredbama ovog Plana.

Članak 5.

Naslov i Članak 23. brišu se iz Plana.

Članak 6.

Članak 24. briše se iz Plana.

Članak 7.

U članku 26. mijenja se stavak 2. koji glasi:

 (2) Neposrednom provedbom ovog Plana provodi se izgradnja građevina isključivo društvene djelatnosti u zonama 20, 21, 22, 23, 24 i 27a

Članak 8.

Dodaje se naslov i novi članak 28a. koji glasi:

3.4. UVJETI IZGRADNJE UNUTAR ZONE 27A - DOM KULTURE S KNJŽNICOM (D6)

NEPOSREDNA PROVEDBA

(1) Zona 27a je predviđena za izgradnju društvenih sadržaja kulturne namjene - dom kulture s knjižnicom - D6.

(2) Iznimno od prethodne točke, a u slučaju nerealizacije predviđene namjene moguće je smjestiti i

druge sadržaje društvene namjene: predškolske, osnovnoškolske i zdravstvene, kulturne sadržaje i sl.

(3) Izgradnja unutar zone 21 mora zadovoljavati slijedeće uvjete:

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,6

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) podzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,9

- najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 3,6

- najveći broj etaža iznosi četri nadzemne i dvije podzemne etaže,

- podzemna etaža može biti izgrađena u cijeloj svojoj površini,

- najviše visina građevine iznosi 18,0 m

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 1 m

- neizgrađeni dio građevne čestice mora biti uređen pripadajućom urbanom opremom, te najmanje 30% građevne čestice mora biti ozelenjeno,

- smještaj vozila korisnika prostora omogućiti unutar građevne čestice sukladno poglavlju 5.1. ovih Odredbi,

- građevine moraju biti priključene na javnu infrastrukturnu i komunalnu mrežu.

Članak 9.

Članak 29. mijenja se i glasi:

(1) Neposrednom provedbom Plana izgradnja stambenih građevina moguća je na površinama stambene namjene - »S1«,»S2«,»S1/S2« (zone 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 6a 7, 8, 9, 10, 11 i 14) i stambeno-poslovne mješovite namjene - »M1« (zone 15 i 17)

Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je izgradnja unutar višestambene namjene (S2), - zone 12 i 13); i mješovite namjene (M1), zone 18 i 19)

(2) Prema tipologiji stanovanja stambena građevina može biti:

. višeobiteljska građevina (S1)

. višestambena građevina (S2)

. stambene građevine na područje mješovite gradnje (M1)

(3) Prema načinu gradnje višeobiteljska stambena građevina može se graditi kao:

- slobodnostojeća građevine,

- dvojna građevina,

- građevina u nizu.

(4) Broj stanova višeobiteljske stambene građevine, prema tipu stanovanja, može imati:

- slobodnostojeća građevine, može imati tri stana ili dva stana i poslovni prostor.

- dvojna građevina može imati najviše jedan stan i jedan poslovni prostor,

- građevina u nizu se sastoji od najmanje tri, a najviše osam jedinica, gdje je jedinica niza - jedan stan.

(5) Višestambena građevina je stambena građevina s više od tri stana.

(6) Višeobiteljska gradnja (S1), postojeća i planirana smještena je u zonama 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6 i 14.

(7) Višestambena gradnja (S2), postojeća i planirana smještena je u zonama 6a, 7, 8, 12 i 13.

(8) Kombinirana višeobiteljska i višestambena gradnja (S1/S2) postojeća i planirana smještena je u zonama 9, 10, i 11.

(9) Mješovita namjena (M1) postojeća i planirana smještena je u zonama 15, 17, 18 i 19.

(10) Uvjeti izgradnje u zoni 14 i zoni 1b definirani su točkom 7.2. ovih Odredbi.

(11) Izgradnja stambenih građevina unutar povijesne jezgre naselja Kastav (zona 1) definirana je detaljnim planom uređenja (DPU 5, SN PGŽ br. 21/99, 37/04, 22/07 i 03/09)

Članak 10.

U naslovu 4.2. iza broja 6 dodaje se »i 27a«

Članak 11.

Dodaje se novi članak 35a. koji glasi:

(1) Unutar područja višeobiteljske stambene izgradnje (S1) u zoni 27a mogu se graditi slobodnostojeće građevine prema slijedećim uvjetima:

- najmanja površina građevne čestice za slobodnostojeću građevinu iznosi 800 m2

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) nadzemnog dijela građevne čestice iznosi 0,3

- najveći koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis) iznosi 0,9

- najveći broj etaža iznosi dvije nadzemne i jednu podzemnu etažu,

- najviša visina građevine iznosi 6,5 m

Članak 12.

U naslovu 4.3. iza broja 8 dodaje se »i 12«.

Članak 13.

Dodaje se novi članak 38a. koji glasi:

(1) Na području stambene namjene, u zoni 12, dozvoljava se izgradnja višestambenih građevina (S2).

(2)Izgradnja građevina isključivo je slobodnostojećeg načina gradnje.

(3)Gradnja mora biti uklopljena u okolni teren .

(4)Izgradnja građevina moguća je uz slijedeće uvjete:

- najmanja površina građevne čestice za izgradnju višestambene građevine iznosi 1200 m2

- najviša visina građevine iznosi 15,0 m

- najveći broj etaža su jedna podzemna i pet nadzemnih etaža

- najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,50

- najveći koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 2,65

Članak 14.

Naslovi 4.6. i 4.6.1. mjenjaju se i glase:

4.6. UVJETI GRADNJE NEPOSREDNOM PROVEDBOM U ZONI STAMBENE NAMJENE I ZONI MJEŠOVITE NAMJENE

4.6.1. UVJETI GRADNJE građevina stambene namjene u zoni 13

Članak 15.

U Članku 45. se mijenja naslov i glasi:

4.6.2. UVJETI GRADNJE građevina mješovite namjene u zonama 18 i 19

Članak 16.

U Članku 49. mijenjaju stavci 16. i 18. i glase:

(16) Udaljenost građevine od građevinske čestice javnih prometnih površina iznosi najmanje 6,0 m ako drugačije nije određeno uvjetima građenja pojedinih vrsta građevina

(18) Kolni priključak na cestu ne može se ostvariti priključenjem na glavne mjesne ulice GMU 1 i GMU 2 definiranih ovim Odredbama osim u zoni 27 poslovne namjene K2 i zoni 27a višeobiteljske stambene izgradnje (S1)

Članak 17.

U Članku 54. se mijenja stavak 2. i glasi:

(2) Garaže se mogu graditi u sklopu stambene i višestambene građevine, te građevine društvene, gospodarske (poslovna, ugostiteljsko-turisticka,sportsko-rekreativna) namjene odnosno izvan takve građevine na istoj građevnoj čestici u vidu pomoćne građevine koja se može izvesti na regulacijskom pravcu

Vodoopskrba

Članak 18.

Članak 66. se mijenja i glasi:

(1)Vodoopskrba područja stambene zone N1-a rješava se iz vodospreme Kastav (volumena 1500 m3, na koti 383/378 m.n.m.) te vodospreme Marinići (volumena 2000m3, na koti 313/308 m.n.m.). Tlakovi u vodoopskrbnom sustavu VS Kastav reducir stanica Rešetari i RS Jurčići.

(2)Minimalni profil cijevi vodovodne mreže u naselju iznosi f 100 mm što je definirano važećom regulativom, dok će se profili budućih cjevovoda odrediti sukladno hidrauličkom proračunu u fazi izvedbe projektne dokumentacije.

(3)Minimalni dozvoljeni tlak u mreži sa stanovišta protupožarnih propisa iznosi 2,5 bara dok je maksimalno preporučeni tlak kućne instalacije do 6,0 bara.

(4)Hidrostatski tlak u cijevi veći od 6,0 bara rješava se izvedbom reducir stanica u sklopu javne vodovodne mreže odnosno ugradnjom individualnih ventila za redukciju tlaka na internoj instalaciji korisnika usluge.

(5)Postojeće vodovodne ogranke profila manjeg od 1 100 mm potrebno je rekonstruirati.

(6)Postojeće vodovodne ogranke koji nisu spojeni u sustav zatvorenih prstena potrebno je produljiti i izvesti sustav zatvorenih prstena

Članak 19.

U Članku 67. mijenjaju se stavci 2. i 10. i glase:

(2)Planom se planira gradnja, dogradnja i rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda radi osiguranja potrebnih kapaciteta i proširenje vodovodne mreže u cilju kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog područja obuhvata Plana. Planira se vodoopskrbna mreža sa profilima cjevovoda u rasponu min. DN 100 - DN 400 mm, odnosno prema hidrauličkim proračunima.

(10)Vodoopskrbni sustav predviđa se izgraditi cijevima iz ductile materijala te čelika (za tlačne vodovode): iznimno iz drugih kvalitetnih materijala uz prethodno odobrenje nadležnog komunalnog društva.

Članak 20.

U Članku 75. se mijenja stavak 6. koji glasi:

(6) Trafostanice će se izgraditi kao slobodno stojeći objekti, uz uvjet da im je osiguran izravan ili posredan pristup na javnu površinu. Trafostanica će se interpolirati u srednjenaponsku mrežu s 20 kV podzemnim kabelima. Za trafostanicu 20/0,4 kV, u vlasništvu distribucije, potrebno je osigurati zasebnu parcelu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice parcele i 2 m od kolnika.

Članak 21.

Članak 93. mijenja se i glasi:

(1) Ovim Planom primjenjuju se Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara Grada Kastva definiranih u dijelu posebnih izvatka 'Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Grada Kastva'.

(2) Unutar obuhvata nema imaoca opasnih tvari, prometne infrastrukture kojom se odvija promet opasnih tvari. Unutar Plana nema zona plavljenja ni vodnih građevina. Unutar Plana nema klizišta i mjesta erozije. Na prostoru obuhvata nema ni odlagališta otpada kao i divljih odlagališta.

(3) Za mjesta većeg okupljanja građana (trgovački i kulturni centri, predškolske ustanove i slično) utvrđuje se obveza sustava za uzbunjivanje.

(4) U planu su predviđene lokacije za sirene za uzbunjivanje stanovništva, kao i glavni putevi evakuacije u izvanrednim uvjetima.

(5) Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije.

(6) Na području ovog Plana ne postoje benzinske postaje.

(7) Ugrožena mjesta na području Grada, a vezano za prijevoz opasnih tvari su:

- Državna cesta D304 Kastav - Rubeši - čvor Diračje - D8

- Županijska cesta (Ž5019) Jušići - Spinčići - Kastav

- Županijska cesta (Ž5047) Kastav (D304) - Matulji - Veprinac - D500

- Županijska cesta (Ž5021) Kastav (D304) - Viškovo (Ž5025)

(8) U obuhvatu Plana nema izvora ni vodotoka koji bi mogli biti ugroženi tehničko tehnološkom nesrećom u cestovnom prometu.

U budućnosti postoji mogućnost prijevoza opasnih tvari planiranom željezničkom prugom, koja prolazi prostorom Grada Kastva, ali se ne očekuju tehničko tehnološke nesreće s katastrofalnim posljedicama. Najbljiže naseljena područja Grada nalaze se 200 m od pruge.

U slučaju tehničko tehnoloških nesreća pravac evakuacije je državnom cestom D304 i županijskom cestom Ž5021 u smjeru Rijeka i županijskim cestama Ž5019 i Ž5047 u smjeru Opatija.

(9) Posebne mjere zaštite se određuju sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora.

(10) Posebne mjere zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća planirane za prostor u obuhvatu Plana uključuju:

- mjere zaštite od potresa i

- mjere zaštite od požara.

(11) Temeljem zakonske regulative, na području Grada Kastva, nije obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite, osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku, za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

Članak 22.

U Članak 94. dodaje se stavak 1. kako slijedi koji glasi:

Na području Grada Kastva nije obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite, osim u sklopu građevina od značaja

za Republiku Hrvatsku, za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske.

Sklanjanje ljudi potrebno je osigurati prilagođavanjem prirodnih, podrumskih i drugih građevina pogodnih za sklanjanje ljudi u određenim zonama, što se utvrđuje planom djelovanja zaštite i spašavanja za Grad Kastav.

Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta potrebno je projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako su u krugu od 250 m od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.

Sklanjanje ljudi se osigurava privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama što se utvrđuje Planom djelovanja zaštite i spašavanja za Grad Kastav, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, te prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Stavak 2. briše se iz Plana.

Članak 23.

U Članak 95. dodaju se stavci 5., 6., 7., i 8 i glase:

(5) Grad Kastav se nalazi na seizmičkom području max. 8Ê MCS (razorni potresi).

Kritična krupna infrastruktura ugrožena potresom jačeg intenziteta na području ovog Plana:

- dalekovodi snage 110kV

- vodosprema »Kastav«

- prekidne komore i crpna stanica

- poštanski ured u naselju Kastav

- telekomunikacijski sustav

- dionice državne i županijskih cesta (D304, Ž5019, Ž5047 i Ž5021)

- stara gradska jezgra u Kastvu

- zdravstvena stanica »DR. Kajetan Dabović« Kastav

(6) U slučaju potresa mjesta prikupljanja i prihvata su:

1. Trg Svete Lucije (zona Kastav - stara jezgra)

2. Plato uz objekt Štivar (zona Rešetari - sjeverni dio)

(7) Za sav građevinski otpad predviđene su lokacije za privremeno deponiranje označene u kartografskom dijelu plana.

(8) Prilikom izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno projektiranje I građenje, odnosno građevine izgrađene prije 1968. godine potrebno je ishodovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa.

Izdavanje dozvole za građene za iste objekte uvjetuje se ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

Članak 24.

Članak 97. se mijenja i glasi:

(1) U granicama obuhvata Plana, izgradnja se vrši sukladno odredbama ovog Plana neposrednom provedbom i odredbama DPU 5 za povijesnu jezgru grada Kastva (posrednom provedbom).

(2) Postojeći detaljni plan uređenja (DPU 5) povijesne jezgre grada Kastva - zona 1 sa pripadajućim infrastrukturnim i komunalnim elementima i građevinama (SN PGŽ br. 21/99, 23/99, 37/04, 22/07 i 25/10) je sastavni dio ovog Plana.

Članak 25.

Članak 98. se briše iz Plana.

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Odluke o Urbanističkom planu uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1) stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-3

Kastav, 12. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51215&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr