SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj 12. rujna 2013. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje
siječanj - lipanj 2013. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine, prihodi i rashodi iznose:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvryuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju siječanj-lipanj 2013. godine ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 14.781.601 kunu, odnosno 36,47% planiranih prihoda za 2013. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.251.879 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 529.722 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar opće države, prihode od imovine, prihode od upravnih I administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, te prihode od donacija.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 10.764.282 kune. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 37,46 % planiranih prihoda na godišnjoj razini zbog slabijeg ostvarenja poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu u odnosu na plan.

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 35,22 % planiranih prihoda na godišnjoj razini jer su rješenja za porez na tvtku ispostavljena u lipnju pa se očekuje naplata potraživanja za porez na tvrtku u drugom polugodištu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 269.121 kunu, a realizirane su u iznosu od 34,28% planiranih pomoći na godišnjoj razini.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnog prostora i iznajmljivanja stambenog prostora, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 826.313 kuna, odnosno u iznosu od 47,6% planiranih prihoda na godišnjoj razini te se kreću u planiranim okvirima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima uključuju gradske upravne pristojbe, naknade za grobna mjesta, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te su ostvareni u iznosu od 2.292.163 kune, odnosno u iznosu od 32,9% planiranog iznosa na godišnjoj razini zbog ostvarenja prihoda od kumunalnih doprinosa ispod očekivanja.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 529.722 kune, odnosno u iznosu od 5,28% planiranih prihoda. Prihodi od prodaje zemljišta koji čine većinu prihoda od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 5,08 % planiranih prihoda na godišnjoj razini što je značajno utjecalo na ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih građanima za gospodarske djelatnosti i primitke od zaduživanja, a realizirani su u iznosu od 2.334.202 kune.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 15.407.046 kuna, odnosno u iznosu od 40,88% planiranih rashoda na godišnjoj razini. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38,23% planiranih rashoda na godišnjoj razini zbog ostvarenja materijalnih i drugih rashoda ispod očekivanja. Materijalni rashodi a posebice rashodi za usluge ostvareni su u značajno manjim iznosima nego što je planirano.

Rashodi za pomoći dane unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći ostvareni su u iznosima znatno manjim od planiranih zato jer nisu podmirene sve obveze za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u skladu sa planiranim iznosima tj. u iznosu od 48,09 % planiranih rashoda na godišnjoj razini

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 1.450.326 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju dvorane. Izdaci su realizirani u skladu s planiranim rashodima.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

  

 

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2013. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-5

Kastav, 12. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

Izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Ka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51215&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr