SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
OPĆINA KLANA
36

34.

Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 13. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2005. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Klana za 2005. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) nositelji i korisnici

sredstava Proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Bilanci prihoda i rashoda Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda ovog Plana Proračuna, a prioritet u izvršavanju zadataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 4.

Nositelj sredstava raspoređenih u Proračun po svim pozicijama je Općinsko vijeća Općine Klana.

Predsjednik Općinskog vijeća se ovlašćuje za sklapanje ugovora do 100.000 kuna.

Članak 5.

Za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana kao nositelj sredstava i naredbodavatelj.

Članak 6.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je predsjednik Općinskog vijeća na osnovi Odluke Općinskog vijeća.

Članak 7.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Članak 8.

Sredstva korisnika Proračuna ostvarena od kamata prihod su Proračuna i uplaćuju se mjesečno na njegov račun.

Članak 9.

Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 10.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 11.

Predsjednik Općinskog vijeća može odrediti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da uvećanje ili umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 12.

Korisnicima Proračuna ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 13.

Udruge građana s područja Općine Klana obvezne su izraditi godišnji obračun s analitičkim prilogom i dostaviti ga Upravnom odjelu Općine najkasnije do 28.2.2005. godine.

U slučaju neizvršavanja obveze iz toč. 1. ovog članka obustavlja se prijenos sredstava iz Proračuna za 2005. godine.

Članak 14.

Sredstva raspoređena u izdacima poslovanja, tekućim vanjskim izdacima za materijal i usluge, tekućim transferima, nabavci kapitalnih sredstava, kapitalnim transferima, koja ne budu utrošena do 31. prosinca 2005 godine prenijet će se u iduću godinu i koristiti za iste namjene.

Članak 15.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteživanje odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću na izmjenu i dopunu.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005 godine.

Klase: 021-01/03-01/32

Ur. broj: 2170-06-03-01-01

Klana, 13. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Šnajdar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=51217&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr