SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD ČABRANKA D.O.O.
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Temeljem članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 69/11, 130/11), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/ 08, 125/11) i članka 27. Izjave o osnivanju KD Čabranka d.o.o. Čabar, Član Uprave KD Čabranka d.o.o. Čabar, donosi dana 23. travnja 2013. godine, sljedeću

ODLUKU O OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA
ISPORUKE VODNIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA ČABRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju se međusobni odnosi između isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na području Grada Čabra na kojem isporučitelj vodnih usluga obavlja djelatnost vodoopskrbe.

(2) Ovi Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

-postupku izdavanja suglasnosti i osiguranju uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine,

-tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja (posebni uvjeti priključenja),

-kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,

-pravima i obvezama isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga,

-uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga,

-uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke vodnih usluga,

-postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga i

-tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera.

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Članak 2.

(1) Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo KD »Čabranka« d.o.o. Čabar, Narodnog oslobođenja 2 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

(2) Korisnici vodnih usluga su pravne i fizičke osobe koje su s isporučiteljem usluge zaključile Ugovor o priključenju na sustav opskrbe pitkom vodom (u daljnjem tekstu: korisnici usluga) ili su temeljem ovih Općih uvjeta izjednačeni s tim osobama.

(3) Potrošač /kupac/ je pravna ili fizička osoba koja troši vodu. Potrošač može biti vlasnik nekretnine ili osoba koja ima pravo korištenja nekretnine po bilo kojem pravnom osnovu (najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac koncesionar i sl.).

(4) Vodoopskrbni sustav je javni vodovodni sustav na području Grada Čabra, a obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju pitke vode, te vodovodnu mrežu na cijelom njegovom području, a nalazi se pod upravom isporučitelja usluge i njegova su osnovna sredstva (u daljnjem tekstu: vodoopskrbni sustav).

(5) Priključak na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod od spoja na opskrbnoj mreži (čvor priključka) do glavnog vodomjera smještenog u vodomjernom oknu koje se u pravilu gradi na javnoj površini, zaključno s glavnim vodomjerom.

(6) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno gradilište, te bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice.

(7) Zasebna cjelina u zgradi je poseban dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u kojima se troši voda.

(8) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i uređaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su spojene na javni vodovod.

(9) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi neposredno na završetku spojnog voda priključka i vlasništvo je isporučitelja usluge.

(10) Vodomjerno okno ili posebna prostorija unutar zgrade za vodomjere ili vodomjerni ormarić jesu mjesta za smještaj jednog ili više glavnih vodomjera.

(11) Interni vodomjer je vodomjer za zasebnu stambenu cjelinu ili dio cjeline, ugrađen unutar ili izvan zasebne cjeline i vlasništvo je vlasnika te zasebne cjeline.

(12) Neovlaštena /ilegalna potrošnja/ je korištenje sustava javne vodoopskrbe na način koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima.

(13) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene pitke vode, te je ujedno mjesto izvršenja komunalne usluge, odnosno isporuke pitke vode.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJA UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 3.

(1) Osobe koje su, u smislu propisa o gradnji objekata, investitori izgradnje ili rekonstrukcije građevina, dužne su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje ili drugih postupaka odobravanja izgradnje ishoditi od isporučitelja usluge posebne uvjete priključenja.

(2) Posebne uvjete priključenja isporučitelj usluge utvrdit će prema idejnom ili glavnom projektu građevine u roku i na način određen propisima o građenju.

(3) Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine.

Članak 4.

(1) Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje građevine/nekretnine na komunalne vodne građevine.

(2) Isporučitelj usluge u suradnji s jedinicom lokalne samouprave/osnivačem isporučitelja planira širenje mreže vodnih građevina na temelju planova predviđene izgradnje stambenih i poslovnih građevina.

(3) Izgradnju novih vodnih građevina financiraju jedinica lokalne samouprave koristeći se sredstvima proračuna, posebne naknade za razvoj komunalne infrastrukture, bankarskim sredstvima, namjenskim sredstvima Hrvatskih voda i namjenskim sredstvima isporučitelja usluge.

(4) Na području gdje nije izgrađena javna vodoopskrbna mreža korisnik usluge može, a radi priključenja svoje nekretnine/građevine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbe mreže prema tehničkim zahtjevima koje odredi isporučitelj usluge u skladu s posebnim uvjetima i pod uvjetom da nakon izgradnje preda isporučitelju usluge, kao donaciju, izgrađeno osnovno sredstvo ili da s jedinicom lokalne samouprave zaključi ugovor prema kojem će mu uložena sredstva biti vraćena u ugovorenom roku.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

Članak 5.

(1) Vodoopskrbni priključak može biti stalni i privremeni.

(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak preko kojega se nekretnina opskrbljuje pitkom vodom.

(3) Na gradilištima novogradnje, ako je to moguće, izvodi se stalni priključak. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguće izgraditi konačno okno vodomjera, može se izvesti čvor i spojni vod priključka u punom profilu prema konačnoj suglasnosti isporučitelja i postaviti privremeni vodomjer za potrebe gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, mogu se ugraditi vodomjeri prema suglasnosti, te na taj način priključak postaje stalni.

(4) Privremeni priključak izvodi se i za privremene građevine, odnosno za potrebe privremenog korištenja vode.

(5) Kod izvedbe privremenih priključaka treba se pridržavati svih tehničkih uvjeta za izvedbu priključaka.

Članak 6.

(1) Vodoopskrbni priključci izvode se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode.

(2) Vodomjerno okno za glavni vodomjer smješta se u pravilu na javnoj površini sukladno izdanim tehničkim uvjetima.

(3) Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe svih korisnika nekretnine. U vodomjerno okno smješta se onoliko vodomjera koliko samostalnih zasebnih cjelina ima u zgradi za koju se izvodi priključak.

Članak 7.

(1) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti izvedbu zajedničkog priključka za dvije ili više nekretnina/zgrada prema uvjetima koje odredi isporučitelj usluge.

(2) Vodomjerno okno u slučaju zajedničkog priključka locira se na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju, a zahtjev za zajednički priključak moraju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji će koristiti vodu preko zajedničkog priključka.

(3) Iznimno isporučitelj usluge može dopustiti vodoopskrbu nekretnine koja nema mogućnost izravnog spajanja na vodoopskrbnu mrežu te za koju ne postoje tehnički preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda, na način izvedbe interne vodovodne instalacije preko jedne ili više susjednih nekretnina.

(4) Suglasnost vlasnika susjednih nekretnina dokazuje se ugovorom o ustanovljenju služnosti ili pisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

(5) Sve odnose s vlasnicima susjednih nekretnina rješava vlasnik nekretnine koji se želi priključiti na vodoopskrbu.

Članak 8.

(1) U više stambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama s više zasebnih cjelina broj priključaka i glavnih vodomjera određuje se na temelju pisane izjave investitora o načinu formiranja etažnih cjelina, koju investitor treba dostaviti uz projekt kod izdavanja suglasnosti s posebnim uvjetima priključenja.

(2) Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima ugovorom o izvedbi se prenose u osnovna sredstva isporučitelja usluge, bez obzira o čijem su trošku izvedeni, a time isporučitelj preuzima dužnost njihova održavanja o svom trošku.

Članak 9.

(1) Zabranjeno je samovlasno priključivanje nekretnine na vodoopskrbnu mrežu bez znanja i odobrenja isporučitelja usluge. Tako izvedene priključke isporučitelj usluge skinuti će na trošak korisnika usluge.

(2) Isporučitelj usluge može na isti način skinuti priključak i obustaviti isporuku vode ako korisnik usluge na nekretnini izvede nove interne vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez pristanka isporučitelja usluge.

Članak 10.

(1) Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:

1.čvor priključka,

2.spojni vod,

3.jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom.

(2) Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od vodoopskrbnog cjevovoda.

(3) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera.

(4) Spojni vod u pravilu treba izvesti okomito na vodoopskrbni cjevovod i to na dubini koja osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, a križanje sa sanitarnom kanalizacijom, u pravilu, treba izvesti na način da je spojni vod iznad cijevi kanalizacije.

Članak 11.

(1) Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smješta se u vodomjerno okno.

 (2) Veličina vodomjernog okna određena je profilom priključka, brojem glavnih vodomjera i pripadajućom armaturom koja se ugrađuje u vodomjerno okno.

Članak 12.

(1) Svi vodovodni priključci iza glavnog vodomjera na internoj instalaciji moraju imati ugrađen zaštitni ventil od povratnog toka.

V. KVALITETA OPSKRBE VODNIM USLUGAMA

Članak 13.

(1) Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je brinuti se da isporučena voda za piće na glavnom vodomjeru odgovara standardima kvalitete propisanim Zakonom o hrani i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

(2) Nadzor nad kakvoćom vode obavlja isporučitelj usluge putem nadležnih i ovlaštenih zdravstvenih ustanova.

(3) U slučaju da zbog određenih prirodnih ili ljudskih aktivnosti voda za piće ne odgovara propisanim standardima, isporučitelj usluge je dužan odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja vode, odnosno o mjerama koje je nužno poduzeti da bi se voda mogla koristiti za piće i druge potrebe u ishrani.

(4) Ako se zbog slučaja iz prethodnog stavka voda za piće ne može koristit za ljudsku ishranu, ni uz dodatno preporučene mjere duže od 12 sati, isporučitelj usluge dužan je osigurati rezervnu opskrbu korisnika usluge putem autocisterni i sl. do uspostave redovite vodoopskrbe.

(5) U slučaju planiranog prekida isporuke vode isporučitelj usluge je dužan obavijestiti korisnike usluge najkasnije 24 sata prije prekida isporuke vode putem sredstava javnog informiranja.

(6) U slučaju iz st. (3) ovoga članka isporučitelj usluge dužan je na isti način izvijestiti korisnike usluge o prestanku okolnosti koje su uzrokovale nemogućnost korištenja vode.

VI. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA USLUGE I KORISNIKA USLUGE

Članak 14.

(1) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe pitkom vodom u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu korisnicima sukladno članku 14. Općih uvjeta.

(2) Isporučitelj usluge dužan je pod istim uvjetima priključiti na vodoopskrbu svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev i priloži pravovaljane isprave potrebne za priključenje na vodoopskrbu i ako su za to stvorene tehničke mogućnosti.

(3) Isporučitelj usluge može obustaviti isporuku vode korisniku usluge samo u slučajevima propisanim ovim Općim uvjetima.

Članak 15.

(1) Isporučitelj usluge dužan je naknaditi štetu korisniku usluge zbog prekida isporuke vode koji je uzrokovan propustima u obavljanju djelatnosti na sustavu javne vodoopskrbe.

(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja je posljedica djelovanja treće osobe ili je uzrokovana višom silom.

(3) Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja nastane na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenim na vodovodne instalacije:

1.zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,

2.zbog onečišćenja interne instalacije,

3.promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži,

4.zbog smrzavanja dijela instalacije ili vodomjera,

5.zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik usluge,

6.zbog obustave isporuke vode kao posljedice neplaćanja računa za vodu,

7.u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih standarda vodoopskrbe.

(4) Štetu koja nastane na vodovodnom priključku krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika usluge.

Članak 16.

(1) Pravo je isporučitelja usluge vršiti naplatu pruženih usluga isporuke vode korisnicima usluga obračunatih temeljem važećeg cjenika komunalnih usluga i ovih Općih uvjeta.

Članak 17.

(1) Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje će se izgraditi na području vodoopskrbnog sustava dužni su svoje nekretnine priključiti na vodoopskrbu ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, a temeljem Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Čabra, Klasa: 021- 05/12-01/08, Ur. broj: 2108-03-03/1-12-1 (Službene novine PGŽ, broj 27/12).

(2) Vlasnik nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje korisnik usluge vodoopskrbe nakon zaključenja ugovora o priključenju na vodoopskrbu i nakon što bude izveden vodoopskrbni priključak i ugrađen vodomjer.

(3) Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti komunalnu uslugu vodoopskrbe nakon stupanja na snagu Općih uvjeta smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete.

Članak 18.

(1) Korisnik usluge može otkazati korištenje usluge vodoopskrbe zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja nekretnine.

(2) Za slučaj promjene korisnika usluge (zbog promjene vlasnika, zakupa, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji korisnik usluge ostaje u statusu obveznika plaćanja usluge sve dok isporučitelju usluge ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika s očitanim stanjem vodomjera s kojim stanjem i datumom očitanja se mijenja status korisnika.

Članak 19.

(1) Korisnik usluge može koristiti uslugu vodoopskrbe isključivo za potrebe svoga domaćinstva, odnosno poslovnog prostora.

(2) Ako korisnik usluge u istoj nekretnini/zgradi, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost pri čemu troši vodu, dužan je izvršiti odvajanje vodomjera za

obavljanje poslovne djelatnosti. U suprotnom isporučitelj usluge ima pravo ukupnu potrošnju vode obračunati po cijeni za gospodarstvo.

(3) Korisnik usluge/potrošač koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više samostalnih cjelina, dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge radi promjene novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj osobi neovlašteno korištenje komunalne usluge preko svojeg mjernog mjesta.

(4) Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika usluge i (ili) internim instalacijama izvedeno priključenje za treće osobe i (ili) je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja isporučitelja usluge, isporučitelj usluge je ovlašten korisniku usluge obustaviti isporuku vode.

Članak 20.

(1) Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom na način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom i onečišćenja javne vodoopskrbne mreže. Također, dužan je povremeno u zimskim uvjetima poduzimati određene radnje radi zaštite od smrzavanja spojnog voda i vodomjera.

(2) Korisnik usluge dužan je dopustiti stručnim službama isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluge, a što uključuje i uzimanje uzoraka, osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava iz internih instalacija.

(3) U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa nastupilo zagađenje vodoopskrbnog sustava, ovlašten je odmah prekinuti isporuku vode takvom korisniku.

(4) Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga navedenih u prethodnom stavku odgovoran je korisnik usluge te je dužan naknaditi štetu isporučitelju usluge kao i drugim osobama.

Članak 21.

(1) Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno odredbama Naredbe o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjerenim razdobljima za ovjeravanje mjerila i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu.

(2) Korisnik usluge može tražiti pisanim putem ispitivanje ispravnosti vodomjera i prije isteka ovjerenog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom iz (1) stavka ovog članaka, troškove ispitivanja snosi korisnik usluge, u suprotnom troškovi će pasti na isporučitelja usluge.

VII. UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA

Članak 22.

(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje se vodomjerom, a izražava se u jediničnom iznosu m3 (metar kubični). Sustav i veličinu vodomjera određuje isporučitelj usluge na osnovi hidrauličnog proračuna i on jedini ima pravo i dužnost dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja glavnog vodomjera.

(2) Vodomjere očitava isporučitelj usluge prema rasporedu koji određuje isporučitelj usluge.

(3) Korisnik usluge dužan je vodomjerno okno i vodomjer učiniti dostupnim isporučitelju ako se vodomjerno okno nalazi u okućnici korisnika usluge.

(4) Naplata vodne usluge, u slučaju prijelaza iz jednog obračunskog razdoblja u drugo, vrši se na način da se obračun usluge primjenjuje do prestanka navedenog razdoblja te se novi način obračuna počinje primjenjivati od novog obračunskog razdoblja.

Članak 23.

(1) Po očitanju vodomjera korisniku usluge ispostavlja se račun za pruženu uslugu po cijeni m3 isporučene vode, na iznos koji sadrži:

1.cijenu za isporučenu uslugu prema očitanoj potrošnji,

2.porez na dodanu vrijednost,

3.dodatke i naknade propisane zakonom, općima aktima Županije, jedinice lokalne samouprave i zaključenim ugovorima.

(2) Cijenu pružene usluge određuje isporučitelj usluge svojom Odlukom o cijeni vodnih usluga, a sukladno odredbama Zakona o vodama i drugim važećim propisima.

(3) U slučaju izmjena cijene komunalne usluge isporučitelj usluge je dužan putem sredstava javnog informiranja ili na drugi prikladan način o tome obavijestiti korisnike usluge.

Članak 24.

(1) Isporučena usluga obračunava se na osnovi utvrđene razlike između očitanog stanja na vodomjeru i stanja prethodnog očitanja.

(2) Obračunsko razdoblje za sve kategorije potrošača na vodoopskrbnom sustavu je, u pravilu, tromjesečno, a u iznimnim slučajevima nemogućnosti očitanja isporučitelj usluge može ispostaviti obračun potrošnje na osnovi prosjeka potrošnje prethodna tri mjeseca.

(3) Obračun potrošnje na osnovi prosjeka potrošnje iznimno je dopušten u slučajevima:

1.ako je vodomjer nedostupan za očitanje,

2.ako očitanje nije moguće zbog vremenskih uvjeta,

3.ako na vodomjeru nema plombi ili su oštećene,

4.ako je vodomjer neispravan (koji ne registrira protok vode, smrznut ili oštećen na drugi način).

(4) U slučaju obračuna na osnovi prosjeka potrošnje kod ispravnog vodomjera obračun će se uskladiti sa stvarnom potrošnjom prilikom slijedećeg očitanja vodomjera.

Članak 25.

(1) U zgradama s više korisnika usluge koje imaju ugrađen samo jedan glavni vodomjer način raspodjele utvrđene količine isporučene vode između pojedinih korisnika usluge određuju sami korisnici putem predstavnika zgrade ili druge kontakt osobe.

(2) Ako su korisnici usluga u zgradi s glavnim vodomjerom odlučili da potrošnju vode plaćaju prema broju osoba u pojedinom stanu, ovlašteni predstavnik zgrade ili druga zadužena kontakt osoba dužan je dostaviti odluku o načinu raspodjele utrošene vode, broj osoba koje stanuju u pojedinom stanu, predstavnika porodičnog domaćinstva na čije ime će se ispostavljati račun te sve promjene koje nastaju tijekom mjeseca.

 (3) Promjene broja osoba do 15 dana u mjesecu neće se uzimati u obzir pri obračunu potrošnje vode za odgovarajući mjesec.

Članak 26.

(1) U zgradama s više korisnika u kojim stanovima su ugrađeni interni vodomjeri do kojih isporučitelj usluge nema omogućen pristup potrošnja se može očitavati na način da ovlašteni predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba na dan očitanja glavnog vodomjera očita sve interne vodomjere i pisano dojavi podatke isporučitelju usluge.

(2) Ukoliko se zbroj stanja očitanih internih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona podijeli na sve korisnike prema razmjeru potrošnje pojedinog korisnika usluge u odnosu na ukupnu potrošnju.

(3) Interni vodomjeri vlasništvo su korisnika usluge i oni su ih dužni redovito održavati i mijenjati u zakonski propisanim rokovima.

Članak 27.

(1) Vlasnici zasebnih cjelina u slučajevima iz članaka 25. i 26. međusobno zaključuju ugovor kojim uređuju odnose vezane uz ugradnju internih vodomjera u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito obzirom na određivanje fizičke ili pravne osobe određene za očitanje i dostavu podataka isporučitelju usluge kao i za dojavu veličine vlasničkih udjela svih korisnika u zgradi.

(2) Zaključene međuvlasničke ugovore ovjerene i potpisane od strane najmanje 51% vlasnika zasebnih cjelina, predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba dužna je dostaviti isporučitelju usluge.

(3) Isporučitelj usluge neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge.

(4) Isporučitelj usluge u slučajevima iz članka 25. i 26., ako korisnici usluga nisu odredili ovlaštenog predstavnika zgrade ili drugu zaduženu osobu ili ta osoba ne dostavi podatke potrebne za obračun vode, ima pravo obračunati potrošnju vode prema udjelu u ukupnoj potrošnji vode prethodnog mjeseca, a konačno i obustaviti isporuku vode.

Članak 28.

(1) U zgradama s više korisnika i u kojima svi korisnici imaju ugrađene interne vodomjere s radijskim modulom preko kojega je moguće očitanje bez ulaska u stan ili drugu zasebnu cjelinu, potrošnja se obračunava na temelju očitanja tih vodomjera i očitanog stanja na glavnom vodomjeru.

(2) Ukoliko se zbroj stanja očitanih internih vodomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na sve korisnike prema razmjeru potrošnje pojedinog korisnika usluge u odnosu na ukupnu potrošnju ili se ta razlika fakturira na teret zajedničke pričuve ako tako odluče korisnici usluga.

Članak 29.

(1) Korisnik usluge plaća utrošenu vodu na temelju računa kojega isporučitelj usluge ispostavlja jednom mjesečno, a prema količini utrošene vode, važećoj cijeni za pojedinu kategoriju korisnika usluge.

(2) Isporučitelj usluge omogućava korisniku usluge korištenje usluge opskrbe pitkom vodom bez plaćanja potroška u slučaju gašenja požara vodom iz interne vodovodne instalacije, odnosno hidrantske mreže korisnika usluge, ako takvu potrošnju dojavi u roku od 15 dana od dana nastanka požara i dostavi potvrdu nadležne Policijske postaje-MUP-a o nastanku požara.

(3) U slučaju iz odredbe stavka (3) ovoga članka obračun potrošnje vode za mjesec u kojem se požar dogodio izvršiti će se na temelju procjene stanja potrošnje toga korisnika kroz tri mjeseca koja su prethodila požaru.

Članak 30.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti vodu u roku dospijeća naznačenom na ispostavljenom računu.

(2) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok plaćanja računa.

(3) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka računa.

(4) Isporučitelj usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor na isti. Ukoliko isporučitelj usluge ne usvoji prigovor, isti se dostavlja Povjerenstvu za reklamacije potrošača. Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od prijema odlučiti o prigovoru i pisani odgovor dostaviti korisniku usluge.

VIII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNIH USLUGA

Članak 31.

(1) Kod nestašica vode zbog suše ili drugih razloga isporučitelj usluge može poduzeti mjere za ograničenje potrošnje radi ublažavanja posljedica nedostatka vode.

(2) U slučaju dugotrajne i veće nestašice vode isporučitelj usluge će predložiti jedinicama lokalne samouprave hitno donošenje odluke o ograničenju potrošnje vode, odnosno zabranu potrošnje vode za pojedine namjene (pranje ulica, punjenje bazena, upotreba vodoskoka, polijevanje vrtova, pranje automobila i sl.). Istom odlukom određuju se i sankcije za nepoštivanje odluke o ograničenju potrošnje vode.

Članak 32.

(1) Isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vode korisniku usluge u sljedećim slučajevima:

1.zbog planiranih radova pregleda, zamjene vodomjera, popravka sustava opskrbe vodom, izgradnje nove vodovodne mreže ili priključka ili drugih radova na sustavu vodoopskrbe,

2.zbog neposredne opasnosti po život i imovinu građana koja bi nastala daljnjim korištenjem pitke vode,

3.ako korisnik usluge/potrošač ne plati račun za isporučenu pitku vodu ni nakon rokova i postupaka iz članka 33. ovih Općih uvjeta,

4.ako korisnik usluge/potrošač namjerno ili iz krajnje nepažnje pokvari vodomjer,

5.ako se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključi na sustav opskrbe pitkom vodom,

6.kada se postojeći korisnik usluge/potrošač odjavi, a novi se ne priključi u roku od 15 dana,

7.ako korisnik usluge/potrošač o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava računa ili opomene,

8.ako je u zgradi s više korisnika instaliran samo jedan glavni vodomjer, a vlasnici odnosno korisnici usluge/ potrošači ne postignu sporazum oko imenovanja predstavnika koji će s isporučiteljem usluge zaključiti ugovor o načinu i uvjetima obračuna isporučene vode,

9.kada nastane kvar na vodoopskrbnoj mreži ili na vodovodnim instalacijama korisnika usluge koji može negativno utjecati na sanitarnu ispravnost pitke vode,

10.ako je vodomjerno okno zagađeno, zatrpano ili nepristupačno, a korisnik usluge/potrošač nije nedostatak otklonio niti nakon pisane opomene isporučitelja usluge,

11.ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, krši naredbe o štednji vode,

12.ako korisnik usluge/potrošač omogući korištenje vode drugim potrošačima preko svoje vodovodne instalacije, a bez suglasnosti isporučitelja usluge,

13.ako korisnik usluge/potrošač, i nakon pisane opomene, koristi vodu protivno odredbama Ugovora o isporuci vode i ovih Općih uvjeta.

Članak 33.

(1) Korisniku usluge/potrošaču koji ne plati račun za isporučenu vodu isporučitelj usluge će dostaviti pisanu opomenu o obustavi isporuke vode. ukoliko potrošač ne plati dug s troškovima opomene u roku od osam dana.

(2) Ako korisnik usluge/potrošač ne plati dug po opomeni uključivo s troškovima opomene u roku od osam dana od datuma opomene, isporučitelj usluge će mu obustaviti isporuku vode.

(3) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnik usluge/potrošač trpi zbog obustave vode iz ovog članka.

(4) Ukoliko se korisnik usluge neovlašteno priključi na sustav vodoopskrbe za vrijeme obustave isporuke vode, dužan je platiti dvostruki iznos utrošene vode obračunate na osnovi prosječne potrošnje u zadnja tri mjeseca. Za utvrđivanje vremena potrošnje iz ovoga stavka uzima se da se korisnik usluge/potrošač neovlašteno priključio istoga dana s kojim je izvršena obustava vode.

(5) Isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode najkasnije slijedeći radni dan nakon što korisnik usluge/potrošač dostavi dokaz o plaćanju duga s obračunatim zateznim kamatama, troškovima opomene, skidanja i postavljanja vodomjera, a u slučaju neovlaštenog priključenja za vrijeme obustave isporuke vode i obračunatog dvostrukog iznosa utrošene vode.

(6) U slučaju drugih uzroka prekida isporuke vode iz članaka 32. st. 1), točke 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. i 13. isporučitelj usluge uspostaviti će ponovnu isporuku vode kada korisnik usluge/potrošač podmiri štetu, dvostruku potrošnju iz st.4) ovoga članka, ili otkloni uzroke zbog kojih je obustavljena isporuka vode.

Članak 34.

(1) Isporučitelj usluge ne može obustaviti isporuku vode zbog neplaćanja računa za pružene usluge:

1.zdravstvenim ustanovama ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave, osim uredskih prostorija,

2.ustanovama socijalne zaštite za smještaj starijih, invalidnih i drugih osoba ometenih u psihofizičkom razvoju ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave,

3.ustanovama za predškolski odgoj, osnovnim i srednjim školama i visokim učilištima ako su im osnivači država, županije ili jedinice lokalne samouprave,

4.višestambenim zgradama gdje ne postoji tehnička mogućnost za isključenje pojedinih potrošača koji ne plaćaju uslugu,

5.korisniku usluge/potrošaču koji u sudskom ili drugom postupku osporava račun isporučitelja usluge, a koji uredno podmiruje sve ostale nesporne račune.

IX. POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Članak 35.

(1) Pod neovlaštenim korištenjem vodnih usluga podrazumijevaju se slučajevi kada:

1.se korisnik usluge/potrošač samovoljno spoji na mrežu javne vodoopskrbe,

2.korisnik usluge/potrošač daje netočne podatke za određivanje kategorije potrošnje,

3.korisnik usluge/potrošač troši vodu a cijenu za isporučenu vodu plaća trećoj osobi,

4.korisnik usluge/potrošač opskrbe pitkom vodom koristi bez mjerne opreme ili mimo postojeće mjerne opreme ili suprotno propisanim uvjetima za mjernu opremu,

5.kada korisnik usluge/potrošač se za opskrbu pitkom vodom koristi mjernom opremom s koje je skinuta ili oštećena plomba,

6.u drugim slučajevima kada se korisnik usluge/potrošač ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja usluge iz ovih Općih uvjeta.

(2) U slučaju nastupa okolnosti iz st. 1) ovoga članka kao i u slučaju sprječavanja postupka kontrole neovlaštenog priključenja, isporučitelj usluge ima pravo obustaviti isporuku vodoopskrbe bez prethodne obavijesti.

(3) Za neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge iz ovoga članka, točke 4. i 5. isporučitelj usluge ima pravo i dužnost neovlaštenom korisniku usluge/potrošaču naplatiti naknadu štete u paušalnom iznosu koji predstavlja iznos cijene za 3 m3 vode/dnevno, a ako nije moguće utvrditi dan neovlaštenog priključenja, u iznosu za 100 m3 vode mjesečno te ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem komunalne usluge.

X. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA UGRADNJU VODOMJERA

Članak 36.

(1) U vodomjerno okno se standardno ugrađuje vodomjer profila 13 mm. Ukoliko u zgradi postoji veći broj korisnika usluga/potrošača mogu se ugraditi vodomjeri većeg profila ovisno o potrebnoj potrošnji i hidrauličnim uvjetima.

(2) Ispred vodomjera se ugrađuje ventil bez ispusta, a iza vodomjera se ugrađuje ventil sa zaštitom od povratnog toka. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mreži potrebno ugraditi ventil za smanjenje tlaka (reducir ventil), u pravilu, on se postavlja iza zaštitnika od povratnog toka. Isto vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor - korisnik usluge želi ugraditi. Dužinu vodomjernog okna u slučaju ugradnje više elemenata vodovodne armature potrebno je povećati shodno tehničkim zahtjevima.

 (3) Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal koji je štetan po zdravlje ljudi ili koji daje vodi poseban okus, miris ili boju.

Članak 37.

(1) Prema Zakonu o vodama obvezno je projektiranje i gradnju građevina graditi tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža s sl.) ima ugrađen svoj vodomjer.

(2) Vodomjerno okno za zgrade s više samostalnih cjelina dimenzionirano je za odgovarajući broj tih cjelina i broja vodomjera koji se ugrađuju u vodomjerno okno.

(3) Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog priključka, u pravilu se ugovaraju i svi vodomjeri zasebnih samostalnih cjelina te se kao korisnik usluge u dokumentaciju uvodi investitor objekta kojemu se dostavljaju računi.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Sve usluge isporučitelja usluge koje su utvrđene ovim Općim uvjetima, a koje nisu sadržane u cijeni priključenja i korištenja komunalnih usluga nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge kojega donosi isporučitelj usluge.

Članak 39.

(1) Korisnici usluga/potrošači koji su dužni temeljem važećih propisa i ovih Općih uvjeta ugraditi odgovarajući sigurnosne uređaje koji sprečavaju vraćanje i usisavanje vode iz objekata, uređaja ili dijelova interne vodovodne instalacije, dužni su te uređaje ugraditi u roku od šest (6) mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(2) Nakon isteka roka iz prethodnog stavka isporučitelj usluge ima pravo, nakon što pisano opomene korisnika usluge/potrošača izvršiti potrebne radove na ugradnji uređaja koji je bio dužan ugraditi korisnik usluge/potrošač, a na teret korisnika usluge/potrošača.

Članak 40.

(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja komunalne usluge opskrbe pitkom vodom koji nisu uređeni Ugovorom o priključenju i ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećih propisa.

Članak 41.

(1) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ od kojeg datuma će se početi i primjenjivati te će se objaviti i na Internet stranici Grada Čabra.

Članak 42.

(1) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju se primjenjivati Opći uvjeti isporuke komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Grada Čabra od 18. ožujka 2004. godine (»Službene novine PGŽ«, broj 16/04).

Klasa: 363-01/13-01/44

Ur. broj: 2108-03-05/1-13-1

Čabar, 23. travnja 2013.

KD ČABRANKA d.o.o.

Direktor

Leonard Vesel., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=60047&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr