SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13), a u svezi s odredbama Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 120/12) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 26. sjednici, održanoj dana 4. travnja 2013. godine, donijelo

PROGRAM
o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije

1. UVODNE ODREDBE

Na području Općine Dobrinj posljednjih godina raste zanimanje javnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u njihovim kućanstvima. Radi poticanja korištenja obnovljivih izvora energije Općina Dobrinj imajući u vidu njihovu važnost za zaštitu okoliša i što veću energetsku neovisnost odlučila je pokrenuti projekt Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine.

Slijedom navedenog, ističe se da je tijekom 2008. godine Europska komisija pokrenula inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Sporazum gradonačelnika (The Covenant of Mayors) je dogovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime. Potpisivanje Sporazuma, gradonačelnici se obvezuju na primjenu brojnih mjera energetske učinkovitosti kojima će u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO2 u svom gradu za više od 20%. Jedan od načina postizanja zadanih ciljeva definiranih Sporazumom gradonačelnika je i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, imajući u vidu njihovu važnost za zaštitu okoliša i što veću energetsku neovisnost grada i njegovih stanovnika, kojim ciljevima se rukovodi i Općina Dobrinj.

Općina Dobrinj je tijekom 2012. godine sudjelovala u projektu »Zelena energija u mom domu« čiji je nositelj provedbe bila Primorsko-goranske županije a predmet kojeg je bilo sufinanciranje projekta ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode te sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na biomasu u kućanstvima.

2. CILJEVI PROGRAMA

Osnovna namjena i cilj projekta je ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, kojima bi se ostvarila ušteda u potrošnji energenata za zagrijavanje stambenog prostora i pripremu potrošne tople vode, uz značajno smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Općina Dobrinj ovim Programom potiče ugradnju solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na području Općine.

3. PROVOĐENJE PROGRAMA

Općina Dobrinj će Program korištenja obnovljivih izvora energije provoditi ugradnjom solarnih kolektorskih sustava za grijanje na nekretninama u svojem vlasništvu te provođenjem postupaka javnih natječaja za javno prikupljanje ponuda kojima će sufinancirati troškove opreme i ugradnje kolektorskih sustava za grijanje i fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području općine Dobrinj te ostalih oblika korištenja obnovljivih izvora energije.

Temeljem ovog Programa općinski načelnik donosi:

1. Odluku o predmetu i visini sufinanciranja te

2. Odluku o raspisivanju natječaja za javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Općine Dobrinj u sufinanciranju projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije na području općine Dobrinj.

Donošenjem ovih Odluka započinje postupak javnog prikupljanja ponuda za neposredno sudjelovanje Općine Dobrinj u sufinanciranju projekta, utvrđuje se: početak i postupak natječaja, ovlašteni predstavnik javnog naručitelja (Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja) koji će provesti postupak prikupljanja i odabira ponuda. Natječajem se utvrđuju uvjeti kojima podnositelji moraju udovoljavati, dokumentacija koju su dužni dostaviti, provedba javnog natječaja, a sve sukladno uputama ponuditelja uz prijavu na natječaj. Odluka o predmetu i visini sufinanciranja obnovljivih izvora energije donosi se u skladu s financijskim mogućnostima proračuna u tekućoj godini.

Javni natječaj se objavljuje u tisku i na web stranicama Općine Dobrinj. Na temelju javnog natječaja kandidati podnose prijavu zajedno s drugom odgovarajućom dokumentacijom definiranom tekstom natječaja. Javni natječaj obvezatno sadrži: naziv tijela koje objavljuje javni natječaj, naziv tijela kojem se podnose prijave, vrstu predmeta OIE, visinu iznosa sufinanciranja, rok trajanja javnog natječaja, opće i posebne uvjete za dodjelu sredstava.

Opći uvjet kojem podnositelji prijava moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna novčana sredstva, odnosno stekli status korisnika sredstava je da su vlasnici objekta koji se nalazi na području Općine Dobrinj.

Postupak provedbe javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Povjerenstvo pregledava pristigle prijave te o istom sastavlja Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava. Obvezno se provjerava: pravovremenost prijave, sadržaj i cjelovitost prijave. Svaki kandidat može podnijeti općinskom načelniku prigovor na odluku o odabiru/ne odabiru. Prigovor se podnosi u pisanom obliku. Općinski načelnik donosi rješenje o prigovoru, a slučaju nezadovoljstva na rješenje o prigovoru stranka je u mogućnosti pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. U roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru korisnika, sklapa se ugovor o međusobnim pravima i obvezama koji potpisuje općinski načelnik i potencijalni korisnik sredstava.

Odabrani prijavitelji, koji su ugradili sustav obnovljivih izvora energije, moraju Općini Dobrinj, do roka određenog ugovorom, podnijeti zahtjev za povratom dijela uloženih sredstava. Po kontrolnom pregledu i ispunjavanju svih ugovornih obveza od strane korisnika, Općina Dobrinj će isplatiti sufinancirana sredstva, temeljem: ugovora o međusobnim pravima i obvezama koji je potpisao općinski načelnik i odabrani korisnik sredstava, računa izvođača radova sa specifikacijom opreme i radova i zapisnika o pregledu. Sredstva isplaćuje Jedinstveni upravni odjel, a isplata se obavlja putem računa korisnika kod jedne od poslovnih banaka.

Po okončanju provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja podnosi izvješće Općinskom vijeću. U izvješću se ukratko navodi kronologija postupka od donošenja odluke o raspisivanju javnog natječaja do isplate sredstava krajnjim korisnicima.

Ovisno o potrebama građana, stanju na tržištu te financijskim mogućnostima Općine Dobrinj moguće je sufinanciranje i ostalih oblika obnovljivih izvora energije. Predmet, odnosno vrsta OIE, utvrđuje se odlukom o predmetu i visini sufinanciranja, sve sukladno Proračunu Općine Dobrinj.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-13-9

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51514&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr