SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 26. sjednici, održanoj dana 4. travnja 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim
porezima Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1a/02, 42/09 i 32/11) mijenjaju se članci 14., 15. i 16. na način da sada glase:

»Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj odobrio privremeno korištenje javne površine kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 15.

Za korištenje javnih površina plaća se porez po slijedećim namjenama:

1. za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje građevinskog materijala, drva za ogrijev, odlaganje plovila i slično):

- 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- 2,00 kune po m2 zauzete površine dnevno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

2. za postavu putokaza i reklama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina Dobrinj i Turistička zajednica Općine Dobrinj kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama:

- do 1 m2 površine u iznosu od 20,00 kn mjesečno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- do 1 m2 površine u iznosu od 40,00 kn mjesečno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

- preko 1m2 površine u iznosu od 30 kn mjesečno, uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela,

- preko 1m2 površine u iznosu od 50 kn mjesečno, bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela,

3. za korištenje javne površinu u druge namjene, kada nije zaključen ugovor o zakupu javne površine, u iznosu od 5,00 kune po m2 zauzete površine dnevno.

Obveznik iz točke 2. ovog članka, a koji je temeljem naloga Jedinstvenog upravnog odjela ili drugog nadležnog tijela, tijekom kalendarske godine, uklonio reklamu ili putokaz sa javne površine, plaća porez srazmjerno broju dana korištenja u kalendarskoj godini odnosno ima pravo na povrat plaćenog poreza srazmjerno broju dana u kojem nije koristio javnu površinu.

Članak 16.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na zauzimanje javne površine za potrebe Općine Dobrinj i za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općini Dobrinj.

Poreza na korištenje javne površine oslobođeni su plaćanja neprofitne udruge, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane, političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe te kada se javna površina koristi u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Dobrinj prema odluci načelnika.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/13-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-13-8

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51514&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr