SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 26. sjednici, održanoj dana 4. travnja 2013. godine, donijelo

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Šilo N-21

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 2: Šilo N-21 (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« 90/11), temeljem odredbi članka 275. Odluke o Prostornom uređenju Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08).

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj; grafički dio, Karta 1 - Korištenje i namjena površina

Plan treba izraditi u skladu sa ''Zakonom o prostornom uređenju i gradnji'' (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), kao i ''Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova'' (''Narodne novine'', broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), te drugim važećim propisima.

Nositelj izrade Plana je Općina Dobrinj - Jedinstveni upravni odjel. Odgovorna osoba je općinski načelnik.

Prijedlog za izradu Plana podnijela je Općini Dobrinj tvrtka INŽENJERING EUROPA 92 d.o.o.

2. RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 2.

Plan se izrađuje s ciljem unapređenja stanja u prostoru na prostoru dijela naselja Šilo (u neizgrađenom dijelu) te njegove konačne urbanizacije, kao i zbog stvaranja preduvjeta za racionalniji razvoj Općine. Planom je potrebno omogućiti kvalitetne planerske i projektantske preduvjete razvoja neurbaniziranoga dijela naselja Šilo, sukladno smjernicama razvoja Općine.

Urbanizacija (gradnja manjeg naselja stambenih kuća primjerene tipologije) neizgrađenog dijela naselja provodi se u svrhu kvalitetnog opremanja ovog dijela naselja Šilo komunalnom i prometnom infrastrukturom, gradnje i uređenja javnog prostora (zelenilo, šetnice, igrališta za djecu, pješački putevi).

3. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana uključuje neizgrađeni dio područja planiranog osnovnim planom za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 2 Šilo N-21.

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj, grafički dio, Karta 4.1 - Građevinsko područje N-21

Obuhvat Plana utvrđuje se ovom Odlukom a dijelom je grafički utvrđen na kartografskom prikazu PPU Općine Dobrinj 3c: »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: PPUOK).

Površina obuhvata Plana iznosi 6,5 ha i definirana je kao neizgrađena površina.

Granice obuhvata Plana utvrđene su na sljedeći način:

. sa sjevera je granica utvrđena PPU

. s južne strane je granica utvrđena PPU

. s istočne je granica postavljena na rub neizgrađenog dijela GP naselja

. sa zapadne je strane granica postavljena PPU koja prolazi jugozapadnim dijelom površine obuhvata Plana

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana gotovo u cijelosti je neizgrađeno i komunalno neopremljeno. Teren je u blagom padu od juga prema sjeveru (morskoj obali), obrastao makijom i mediteranskom vegetacijom. Osobitost lokacije je izloženost (internim i vanjskim) vizurama te povremenim naletima bure. Prometnice unutar obuhvata potrebno je rekonstruirati i opremiti, a zatečeni graditeljski kontekst ne predstavlja zaštićenu oblikovnu referencu koju je nužno potrebno slijediti pri urbanizaciji zapadnog dijela naselja Šilo.

5. CILJEVI IZRADE PLANA

Članak 5.

Cilj Plana je urbanizacija jedinog preostalog neizgrađenog dijela naselja Šilo, te njegova kvalitetna i sustavna integracija u urbanu matricu naselja. Potrebno je kvalietno rekonstruirati i dograditi postojeću mrežu komunalne

infrastrukture, kao i zatečene prometnice. Pri planiranju novih dijelova naselja potrebno je poštivati zatečene parametre gustoće, kao i dijelom uvjete oblikovanja.

Prigodom izrade ovog Plana izrađivač se obvezuje primijeniti sve potrebne propise i pravilnike kojima se omogućava najveći stupanj zaštite okoliša i stanovnika Općine Dobrinj i naselja Šilo po svim potrebnim segmentima. Pri izradi ovog dokumenta-osim uobičajenih normativa preuzetih iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07 i 38/09) bit će primjenjeni svi parametri zaštite te uređenja i opremanja građevinskog zemljišta iz Prostornog plana primorsko-goranske županije (S.N.PGŽ broj 14/ 00, 12/05,50/06 i 08/09).

Pri planiranju i projektiranju uvjeta gradnje (individualnih i višestambenih) građevina za predmetno je područje potrebno slijediti uvjete članaka 67.-77. Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (SN PGŽ br. 24/08):

»2.2.1.2. LOKACIJSKI UVJETI ZA GRADNJU GRAĐEVINA STAMBENE NAMJENE

Članak 67.

(1) Građevina stambene namjene može biti individualna - stambena građevina i višestambena građevina.

INDIVIDUALNA STAMBENA GRAĐEVINA

Članak 68.

(1) Individualna stambena građevina je građevina u kojoj su smještena najviše tri stana.

(2) Individualna stambena građevina može biti građena kao slobodnostojeća i poluugrađena građevina, te kao ugrađena građevina (u nizu).

Članak 69.

(1) Neposrednom provedbom Plana se, unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, utvrđuju lokacijski uvjeti za gradnju nove i rekonstrukciju postojeće individualne stambene građevine građevinske (bruto) površine do 450 m2.

(2) Iznimno, temeljem urbanističkog plana uređenja, dozvoljeno je planirati individualne stambene građevine građevinske (bruto) površine do 550 m2.

Članak 70.

(1) Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti za individualnu stambenu građevinu;

- slobodnostojeća građevina na građevnoj čestici površine 400-500 m2 kig max = 0,25

- slobodnostojeća građevina na građevnoj čestici površine 4 500 m2 kig max = 0,30,

ali ne preko 450 m2 građevinske (bruto) površine (550 m2 samo uz UPU)

- poluugrađena građevina (dvojne) kig max = 0,30

- ugrađena građevina (u nizu) kig max = 0,30

(2) Iznimno, kod interpoliranja stambene građevine u dijelove naselja koji su građeni na tradicionalni, »zgusnuti« način, ukupna izgrađenost može biti i veća.

Članak 71.

(1) Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti za individualnu stambenu građevinu je:

- za slobodnostojeće građevine kis max = 0,75 uz građevinsku (bruto) površinu max. 450 m2,

- za poluugrađene građevine kis max = 0,90 uz građevinsku (bruto) površinu max. 450 m2,

- za ugrađene građevine kis max = 0,90 uz građevinsku (bruto) površinu max. 450 m2,

Članak 72.

(1) Ostali lokacijski uvjeti za gradnju individualne stambene građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja određuju se sukladno Općim lokacijskim uvjetima za neposrednu provedbu Plana (članak 35. do 62. Plana).

Članak 73.

(1) Lokacijski uvjeti za rekonstrukciju i interpolaciju individualne stambene građevine određuju se sukladno Općim uvjetima za rekonstrukciju i interpolaciju građevina (članci 63. do 66. Plana).

VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA

Članak 74.

(1) Višestambena građevina je građevina u kojoj su smještena četiri ili više stanova.

Članak 75.

(1) U građevini je moguće predvidjeti poslovne sadržaje uz uvjet da ukupna površina poslovnog prostora ne prelazi ukupnu površinu stambenog prostora.

(2) Poslovnim sadržajima iz stavka (1) ovog članka smatraju se tihe i sl. djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije.

Članak 76.

(1) Planiranje višestambenih građevina dozvoljeno je samo temeljem urbanističkog plana uređenja naselja.

(2) Iznimno. lokacijske uvjete za rekonstrukciju višestambene građevine u postojećim gabaritima, može se utvrditi neposrednom provedbom Plana

Članak 77.

(1) Smjernice za planiranje višestambene građevine u urbanističkom planu uređenja:

- min. površina građevne čestice za višestambenu građevinu iznosi 700 m2,

- udaljenost višestambene građevine od granice građevne čestice iznosi najmanje 4,0 m,

- max. koeficijent izgrađenosti iznosi kig max = 0,3.

- max. koeficijent iskoristivosti iznosi kis max = 0,8, uz građevinsku (bruto) površinu max. 550 m2,

- visina je ograničena na max. 3 nadzemne etaže (P+2),

- najviša dopuštena visina građevine iznosi 8,50 m,

- pomoćne sadržaje obvezno planirati u sklopu osnovne građevine,

- građevna čestica mora zadovoljiti kriterije uređenja zemljišta I. kategorije.

- skupnu garažu predvidjeti, u pravilu, u suterenskoj ili podzemnoj etaži.

(2) Ostali uvjeti utvrđuju se prema Općim lokacijskim uvjetima (članak 35. do 62. Plana).»

Na neizgrađenom dijelu područja obuhvata, omeđenog Ulicom braće Franolić i Kostrilj nastavlja se gradnja višestrambenih građevina prema uvjetima i smjernicama Plana više razine.

6. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Plan će se izraditi na zakonski propisanim katastarskim i topografskim podlogama.

Za neizgrađeni dio naselja potrebno je-sukladno članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji-predvidjeti izradu odgovarajuće stručne podloge-urbanističko-arhitektonske studije kojom će se analizirati svi potrebni parame

tri (topografija, krajobraz, morfologija gradnje, tipovi građevina, gustoća, promet, infrastruktura, itd.).

Ostale stručne podloge za izradu Plana nisu potrebne.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA (RJEŠENJA)

Članak 7.

Obzirom da se radi o Urbanističkom planu uređenja, pribavljat će i prethodna stručna rješenja-stručna podloga iz prethodnog članka, te će izrađivač Plana pristupiti izradi u skladu s ugovornim obvezama iz ugovora s nositeljem izrade Plana, Općinom Dobrinj i investirorom.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribaviti će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

8. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

1. Za potrebe izrade Plana pribavljene su sljedeće podloge:

1. Digitalni katastarski plan M 1:2880 (Državna geodetska uprava);

2. Skenirani topografski plan M 1:25000.

Plan će biti izrađen u mjerilu 1:2000.

7. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati Zahtjeve za izradu Plana iz područja svoga djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka- ispostava Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka

- Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Krk

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 ZAGREB

- HRVATSKA POŠTA d.d. - POŠTANSKO SREDIŠTE RIJEKA, Korzo 13, 51000 RIJEKA

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - REGIJA ZAPAD, Ciottina 17 a, 51000 RIJEKA

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- JADRANSKI NAFTOVOD d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 ZAGREB

9. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada koncepcije Plana - prednacrta prijedloga plana za potrebe provođenja prethodne rasprave: u roku od 30 dana od pribavljanja stručnih podloga i zahtjeva iz članka 8. ove Odluke,

- Izvješće o prethodnoj raspravi, izrada nacrta prijedloga Plana i utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu:u roku 30 dana od provedene prethodne rasprave

- početak javne rasprave: 15 dana od utvrđenog prijedloga Plana za javnu raspravu,

- provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog plana: u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana u skladu sa prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima iz izvješća: 60 dana od okončanja javne rasprave,

- Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: u roku od 30 dana,od primitka zahtjeva,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- Pribavljanje mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije na konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva

- Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Dobrinj: 60 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana .

10. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Izrada Plana se financira iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj, i privatnim sredstvima tvrtke INŽENJERING EUROPA 92, d.o.o. Ivanić-Grad, Ljudevita Gaja 4.

II. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/26

Ur. broj: 2142-04-01-13-6

Dobrinj, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51514&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr