SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom i grafikom Izmjene i dopune DPU predjela »Mali Kankul«, broj elaborata: 01-U/2011. od veljače 2013. i Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku, koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 3/13 od 31. siječnja 2013. godine, utvrđene su pogreške u grafičkom dijelu Elaborata Plana, te se daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku

Na temelju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/11) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12), zahtjeva investitora i Zaključka Kolegija gradonačelnika, Klasa: 350-03/12-01/2, Urbroj: 2142/01-02/ 1-12-20 od 16. svibnja 2012. godine te Zaključka Kolegija gradonačelnika, Klasa: 350-03/12-01/2 Urbroj: 2142/01-02/ 1-12-26 od 24. srpnja 2012. godine i obrazloženog zahtjeva - očitovanja stručnog izrađivača za objavu Ispravka, vrši se sljedeća ispravka:

U grafičkom dijelu Plana - Kartografski prikaz 1.0 (Detaljna namjena površina) na građevnoj čestici br. 3, umjesto oznake M1 treba stajati M2, dok kod Kartografskog prikaza 4.0 (Uvjeti gradnje) mijenja se etažnost građevine na građevnoj čestici br. 3, na način da umjesto Po+P+1+Pk treba stajati Po+P+2.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana, koji čine sastavni dio ovog Ispravka nisu predmet objave.

Klasa: 350-03/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-03/1-13-11

Krk, 29. travnja 2013.

Pročelnik JUO Grada Krka

Marinko Bajčić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr