SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09) te u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 11. travnja 2013. godine donijelo je

STATUT
OPĆINE KLANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Klana, njezina službena obilježlja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Klana (dalje u tekstu: Općina).

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine su naselja:

Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica.

Granice područja Općine Klana idu rubnim granicama katastarskih općina Klana, Studena, Lisac, Breza i Škalnica. Granice općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom vodeći se time da pri svakoj promjeni područja Općine Klana treba prethodno tražiti mišljenje stanovništva Općine Klana.

Članak 3.

Općina Klana je pravna osoba. Sjedište Općine je u Klani, Klana 33.

II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 4.

Općina ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način koji štite obilježlja Općine utvrđuju se posebnom se poštuju tradicija i dostojanstvo Općine, a način uporabe i zaštita obilježlja Općine utvrđuju se posebnom odlukom općinskog načelnika.

Članak 5.

Grb Općine Klana sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojem se nalazi srebrno - plavo sidro.

Članak 6.

Zastava Općine Klana zelene je boje, a središte zastave resi grb Općine Klana obrubljen zlatno - žutom trakom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Članak 7.

Dan Općine je Rokova - 16. kolovoza, koji se svečano obilježava kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.

Općinsko vijeće Općine dodijeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanje čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javniih djelatnosti. Javnim priznanjima ne stječu se posebna prava odnosno obveze. Javna priznanja mogu se opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom.

Članak 9.

Javna priznanja Općine Klana su:

1. Nagrada za životno djelo Općine Klana

2. Nagrada Općine Klana

3. Plaketa Općine Klana

4. Grb Općine Klana

5. Priznanje počesnog građanina Općine Klana

6. Priznanje Općine Klana

Nagrada za životno djelo Općine Klana dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i djelatnosti posebno značajnih za Općinu Klana, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tomu odnosnom području postigla svoj neponovljivi rezultat.

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 15. ovog Statuta a od posebnog su značaja za Općinu Klana.

Grb Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva.

Plaketa Općine Klana dodjeljuje se građanima Općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka na području Općine Klana i Primorsko-goranske županije.

Počasnim građanima Općine Klana može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge zemlje koji je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i ugledu Općine Klana, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva. Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Klana.

Članak 10.

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim aktom.

Osim javih priznanja, u smislu članka 9. Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti te dodijeliti i druga priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Klana uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluku o uspostavi suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročni i trajni interes za uspostavu suradnje i mogućnosti njenog razvitka.

Kriteriji ocjene za uspostavom suradnje i postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.

Sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.) o suradnji Općine Klana i općine ili grada druge države objavljuje se u vlastitom službenom glasilu Općine ili u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.

Općina Klana samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima Republike Hrvatske te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Članak 15.

Općina Klana u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana Općine, koja nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području,

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Općina Klana može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. Statuta zajednički s nekom drugom jedinicom lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela odnosno zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove ili zajednički organizirati obavljanje određenih ili pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova, na način propisan u stavku 1. ovog članka, donosi Općinsko vijeće na osnovi koje Načelnik zaključuje sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojimsa propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 17.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu sa županijskim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Klana prenijeti na mjesne odbore područja Općine Klana ako ocijeni da je to učinkovitije ili svrsishodnije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako se može osigurati dostatnost prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 3. ovog članka Općina Klana može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili s više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova i sadrži način, uvjete, mjerila, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Klana, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom, a tiču se samoupravnog djelokruga o kojem Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke.

Na temelju odredaba zakona i ovog Stauta o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Klana.

Članak 20.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenim prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini Klana, općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje u skladu sa odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Klana i upisani su u popis birača.

Na postupak raspisivanja referenduma primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma. Na odluke donesene u svezi sa referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Klana, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 23.

Odluka o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radilo o savjetodavnom referendumu. Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti koje provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeće i općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

Članak 25.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Klana.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 26.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovog Statuta.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je nazočnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova nazočnih građana.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Klana.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine Klana te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Klana, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana, dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana prijama predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Klana te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. TIJELA OPĆINE KLANA

Članak 28.

Tijela Općine Klana su Općinsko vijeće i Općinski načelnik

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Klana te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće:

-donosi Statut Općine Klana,

-donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,

-donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,

-usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-donosi odluku o privremenom financiranju,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja

-osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom, općim aktom i zakonom,

-donosi odluku o raspisu lokalnog referenduma,

-osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

-odlučuje o pokroviteljstvu,

-donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,

-imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun i godišnji obračun proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća počasna je i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 32.

Predsjednik Općinskog vijeća:

-zastupa Općinsko vijeće,

-saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

-brine o zaštiti prava vijećnika,

-obavlja i druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15

dana od dana donošenja. Također dostavlja opće akte Općinskog vijeća bez odgode Općinskom načelniku.

Članak 33.

Općinsko vijeće Općine Klana broji 11 vijećnika.

Članak 34.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Mandat članova Općinskih vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 35.

Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za obavljanje vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 36.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište s područja Općine,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 37.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku okolnosti iz st.1 ovog članka vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka okolnosti iz st.1 ovog članka. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput tijekom trajanja mandata.

Članak 38.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

-predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine

-može dobiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 39.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način ustrojavanja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

-Mandatna komisija.

-Komisija za izbor i imenovanja

-Odbor za gospodarstvo, financije i proračun, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

-Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja,

-Odbor za društvene djelatnosti te međudržavnu i međuopćinsku suradnju,

-Odbor za grobljanska pitanja,

-Odbor za poljoprivredu i stočarstvo,

Članak 40.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

-predlaže Statut Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće glede njihove usklađenosti sa zakonom i pozitivnim pravnim sustavom Republike Hrvatske a u smislu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

-obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Članak 41.

Komisija za izbor i imenovanja predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-izbor i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-propise o primanjima vijećnika te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću,

-raspis natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Klana,

-obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 42.

Odbor za gospodarstvo, proračun i financije, komunalni sustav, razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Klana,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo Općine Klana,

-razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Klana,

-razmatra proračun Općine Klana, odluku o izvršenju proračuna Općine Klana i godišnjeg obračuna proračuna Općine Klana,

-razmatra i druga pitanja iz područja proračuna i financija,

-razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koji donosi Općinsko vijeće, inicira donošenje i izmjene prostornog plana,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

-razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta te javne rasvjete,

-razmatra i predlaže mjere vezane uz obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti koje su vezane s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

-razmatra i predlaže visinu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

-razmatra i predlaže mjere vezane uz promicanje kvalitete stanovanja,

-razmatra i predlaže strategiju prometa i prometne infrastrukture,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

-obavlja i druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 43.

Odbor za socijalna i zdravstvena pitanja:

-analizira i razmatra stanje u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti,

-razmatra i predlaže mjere koje su vezane uz područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 44.

Odbor za društvene djelatnosti te međudržavnu i međuopćinsku suradnju:

-razmatra osiguravanje potreba hrvatskih branitelja, hrvatskih dragovoljaca i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te članova njihove obitelji,

-razmatra osiguravanje potreba građana u području predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje aktivnosti u tim područjima,

-razmatra, predlaže i prati provođenje aktivnosti u području kulture, športa i tehničke kulture,

-razmatra pitanja iz međuopćinskih i međunarodnih odnosa te priprema prijedloge akata iz nadležnosti Općinskog vijeća koji se odnose na to područje,

-surađuje s odgovarajućim odborima općina i gradova iz zemlje i inozemstva,

-obavlja druge poslove određene općima aktima Općine Klana.

Članak 45.

Odbor za grobljanska pitanja:

-razmatra i predlaže rješenja za cjelokupnu problematiku groblja,

-predlaže visinu grobljanske naknade,

-predlaže uređenje, proširenje i održavanje groblja,

-predlaže akte kojima se uređuju aktivnosti vezane uz mjesna groblja,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Klana.

Članak 46.

Odbor za poljoprivredu i stočarstvo:

-analizira stanje u poljoprivredi i stočarstvu na području Općine Klana,

-predlaže mjere za razvoj poljoprivrede i stočarstva te prati provođenje planiranih aktivnosti,

-obavlja druge poslove određene općima aktima Općine Klana.

Članak 47.

Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće o imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, a mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost

Obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika

Članak 48.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga, stalna i povremena, radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih

akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broja članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49.

Općinski načelnik zastupa Općinu Klana i nositelj je izvršne vlasti Općine Klana.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

Općinski načelnik:

-priprema prijedloge općih akata,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-utvrđuje prijedlog proračuna, prijedlog izmjena i dopuna proračuna i odluke o izvršenju proračuna Općine Klana,

-upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima

-upravlja prihodima i rashodima Općine Klana,

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Klana,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

-imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana,

-imenuje i razrješuje unutarnjeg revizora,

-utvrđuje plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana

-donosi odluku o osnivanju Savjeta Općinskog načelnika,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune

-razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
Imenuje i razrješuje upravitelja vlastitog pogona,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

-donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

-daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-imenuje i razrješava predstavnike Općine Klana u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Klana, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravanim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojima je Općina osnivač

-do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Klana u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

-donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,

-organizira zaštitu od požara na području Općine Klana i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Klana,

-nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

-dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u službenom glasilu

Članak 50.

Načelnik također ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta. Ima pravo i obustaviti od primjene akt Mjesnog odbbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Stautom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 51.

Općinski načelnik odgovoran je za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana.

Članak 52.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana prijama zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana prijama zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 53.

Općinski načelnik ima zamjenika koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 54.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

Članak 55.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno Zakonu o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na području Općine Klana,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

U slučaju nastupanja nekih od prije navedenih okolnosti prije isteka od dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Ako mandat Općinskog načelnika prestaje iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik načelnika.

Članak 56.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno sa njim mogu se opozvati putem referenduma u slučajevima i u postupku propisanom člankom 20. stavkom 2. ovog Statuta.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Članak 57.

Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika može predložiti 20% ukupnog broja birača u Općini.

Predsjednik vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu.

Referendum za opoziv općinskog načelnika i zamjenika ne smije se raspisati prije proteka 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

VIII. UPRAVNA TIJELA

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, kao i obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Klana, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i vrjednovna mjerila za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana kao i druga pitanja u svezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Klana upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 59.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Klana, utvrđenih zakonom i Statutom, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općine Klana, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 60.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u Proračunu Općine Klana.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 61.

Općina Klana u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana iz područja komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom propisano da se obavljaju kao javna služba.

Članak 62.

Općina Klana osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 60. Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova te drugih pravnih osoba.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 63.

Na području Općine Klana mogu se osnivati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima i interesima.

Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Mjesni odbor pravna je osoba.

Članak 64.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 65.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati: 10% građana upisanih u popisu birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge građana sa sjedištem na području Općine i Općinski načelnik.

U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove udruge, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Općinskom načelniku.

Članak 66.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestiti će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijama prijedloga.

Članak 67.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora. Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i način financiranja mjesnog odbora.

Članak 68.

Tijela mjesnog odbora je vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 69.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora, koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 70.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, broji 5 članova.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran punoljetni hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i koji ima prebivalište na područje tog mjesnog odbora.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 73.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika

Članak 74.

Programom rada utvrđuju se zadaće mjesnog odbora, poglavito u smislu skrbi za uređenje područja mjesnog odbora, provedbom lokalnih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi za poboljšanje zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa kao i svih drugih tekućih, lokalnih, potreba na području mjesnog odbora.

Članak 75.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se utvrđuju: način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 76.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom Odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 77.

Vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog interesa i značaja.

Zbor građana može se sazivati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće

Članak 78.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Klana.

Članak 79.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora ako isto učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove i zadaće.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE KLANA

Članak 80.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Klana čine imovinu Općine Klana.

Članak 81.

Imovinom Općine Klana upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće pažnjom dobrog domaćina u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Klana donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 82.

Općina Klana ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Klana su:

-općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine Klana

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Klana odnosno u kojima Općina Klana ima vlasničke udjele ili dionice,

-prihodi od koncesija,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Klana u skladu sa zakonom,

-udjel u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom te dodatni udjel u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-sredstva pomoći i donacije Republike Hrvatske predviđena Državnim proračunom,

-drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznosi izdataka i drugih financijskih rashodnih obveza Općine Klana iskazuju se u proračunu Općine Klana.

Svi prihodi i primitci proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdatci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primitcima.

Članak 84.

Proračun Općine Klana i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun je temeljni financijski akt Općine Klana i donosi ga Općinsko vijeće temeljem posebnog zakona na prijedlog jedinog ovlaštenog predlagatelja odnosno Općinskog načelnika. Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini. Proračun se dostavlja Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 85.

Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca. Odluku o privremnom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i svojim poslovnikom.

Predlagatelji utvrđeni poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju. Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana donošenja. Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Članak 86.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno sa njime ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju. U tom slučaju Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća i općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o istovremenom raspuštanju općinskog vijeća i općinskog načelnika stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«. Protiv Rješenja Vlade Republike Hrvatske predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća i razriješeni općinski načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja. Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku raspuštenog općinskog vijeća i razriješenom općinskog načelniku te se navedena odluka objavljuje u »Narodnim novinama«. Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za općinsko vijeće i općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«.

Članak 87.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primitci ili povećaju izdatci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 88.

Materijalno i financijsko poslovanje Općine Klana nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Klana nadzire Ministarstvo financija.

XII. AKTI OPĆINE KLANA

Članak 89.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun kao i izmjene i dopune proračuna, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 90.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 91.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 92.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 89. Statuta na način i u postupku propisanim ovim Statutom. Opći akti objavljuju se u službenom glasilu. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom nije propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

Članak 93.

Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata sukladno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu.

Članak 95.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Klana i postupak donošenja akata utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 96.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana javan je.

Zainteresirana javnosti i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 97.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu te na internet-stranicama Općine Klana.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

-održavanjem tiskovnih konferencija za medije,

-izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata na internet- stranicama Općine Klana.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana osigurava se izvješćivanjem i natpisima u tiskovinama i drugim oblicima javnog priopćivanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 98.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Klana (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/09) i zakona uskladit će se s odredbama Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u roku od 90 dana.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Statuta i zakona.

U slučaju dvojbe je li doneseni akt iz samoupravnog djelokruga Općine legitiman, neposredno se primjenjuju odredbe zakona.

Članak 100.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članka 35. stavak 2. ovog Statuta koji stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09).

Klasa: 021-01/13-01/23

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 11. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51217&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr