SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09. i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 46. sjednici održanoj 16. travnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Kastva

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« broj37/09 i 40/09) članak 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika Vijeća sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne komisije i Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju, ovlašten je predlagati donošenje odluka.«

Članak 2.

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nakon izbora članova Mandatne komisije, osim ako odlukom tijela koje je sazvalo konstituirajuću sjednicu nije drugačije određeno bira se Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju i Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.«

Članak 3.

Članak 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika odnosno potpredsjednike bira Vijeće iz redova članova Vijeća, javnim glasovanjem, na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju ili na prijedlog najmanje 1/ 3 vijećnika Vijeća, većinom glasova svih članova Vijeća.«

Članak 4.

Članak 26. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela obavlja Vijeće na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Vijeća.

Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti sastavljen u pisanom obliku, mora biti cjelovit odnosno mora sadržavati točno onoliko kandidata koliko radno tijelo ima članova, mora biti potpisan od strane predsjednika Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju odnosno članova Vijeća i ukoliko se izbor ne obavlja na konstituirajućoj sjednici, mora predsjedniku Vijeća biti dostavljen najmanje tri dana prije održavanja sjednice na kojoj će se odlučivati o izboru.«

Članak 5.

Članak 27. mijenja se i glasi:

O prijedlogu iz članka 26. stavak 2. ovog Poslovnika glasuje se u cjelini, a u slučaju da je prijedlog podneseni od strane Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju i od strane članova vijeća, Vijeće će se glasovanjem najprije odrediti o prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju, a o prijedlogu članova Vijeća samo ako prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ne bude prihvaćen.

Članak 6.

Članak 31. mijenja se i glasi:

Sjednica se smatra održanom ako istoj prisustvuje natpolovična većina članova.

Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svojeg djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog tijela, a zaključci se donose većinom glasova nazočnih članova.

O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu na sjednici, rezultat glasovanja o pojedinom predmetu i doneseni zaključci.

Zapisnik se dostavlja upravnom odjelu koje obavlja stručne poslove za radno tijelo u roku 8 dana od održavanja sjednice.

Članak 7.

U članku 32. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Radno tijelo može raspravljati samo o točkama vezanim uz njihov djelokrug propisanu ovim Poslovnikom.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Radna tijela Gradskog vijeća su:

-Mandatna komisija

-Odbor za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju,

-Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-Odbor za kulturu i tehničku kulturu,

-Odbor za sport i tjelesnu kulturu,

-Odbor za brigu o djeci, mladima, odgoju i osnovnom obrazovanju,

-Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi,

-Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

-Odbor za turizam, gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.«

Članak 9.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Odbor za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju:

-predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

-predlaže izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,

-predlaže imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Vijeća,

-predlaže kandidate za javna priznanja Grada Kastva,

-razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Kastva s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

-razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Kastva s odgovarajućim jedinicama drugih država,

-priprema prijedloge akata o suradnji te razmatra i daje mišljenje o prijedlozima materijala i akata drugih predlagatelja,

-obavlja i druge poslove određene Statutom i ovim Poslovnikom te aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se u pravilu biraju iz reda članova Vijeća na prvoj sjednici Vijeća.«

Članak 10.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, ravnopravnost spolova i osobe treće životne dobi:

-razmatra potrebe građana na području zdravstva, socijalne skrbi,

-razmatra potrebe građana treće životne dobi,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na odluke i druge akte iz područja zdravstva i socijalne skrbi koje donosi Vijeće,

-razmatra provođenje aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

-predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.«

Članak 11.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Odbor za komunalne poslove, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja prostornog planiranja

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja zaštite okoliša i prirode

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata s područja kulturno-povijesnog naslijeđa

-razmatra i predlaže mjere uređenja komunalne infrastrukture i imovine s ciljem učinkovitijeg uređenja naselja,

-razmatra i predlaže mjere za poboljšanje kvalitete stanovanja, komunalnih objekata, obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti

-razmatra i predlaže mjere u svrhu učinkovitijeg korištenja stambenih i poslovnih prostora,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova Vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.«

Članak 12.

Članak 44.:

Briše se.

Članak 13.

Članak 45. mijenja se i glasi:

Odbor za turizam, gospodarski razvoj i zaštitu potrošača.- razmatra i predlaže strategiju gospodarskog razvoja:

-vodi brigu o zaštiti potrošača,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na materijale, odluke i druge akte iz područja gospodarskog razvoja, gospodarske infrastrukture i zaštite potrošača,

-razmatra i daje mišljenje u vezi s pitanjima iz područja turizma,

-razmatra prijedloge i daje mišljenje na prijedlog razvojnih programa u području turizma,

-vodi brigu o provedbi Akcijskog plana razvoja turizma Grada Kastva,

-obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i aktima Vijeća.

Ovaj odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana iz reda članova Vijeća, znanstvenih, stručnih i drugih javnih djelatnika.

Članak 14.

Članak 46.:

Briše se.

Članak 15.

Članak 47.:

Briše se.

Članak 16.

Članak 48.:

Briše se.

Članak 17.

U članku 66.:

Dosadašnji stavak 1. i 2. postaju stavak 1.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4. i 5. postaju stavak 3.

U novom stavku 3. naziv »Odbor za izbor i imenovanja« mijenja se u »Odbor za izbor, imenovanja, suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i međunarodnu suradnju«

Članak 18.

Članak 72. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Amandman se dostavlja predsjedniku Vijeća pisanim putem najkasnije dva dana prije održavanja sjednice Vijeća.«

Članak 19.

Članak 88. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Poziv i materijal za sjednicu, kada se za to steknu uvjeti, mogu se dostaviti i elektroničkim putem.«

Članak 20.

Članak 112. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O radu Vijeća javnost se obavještava objavom na oglasnim pločama i web stranicama Grada, te objavljivanjem potrebnih akata Vijeća u službenom glasilu.«

Članak 21.

Iza članka 114. dodaje se članak 114.a koji glasi:

»Radna tijela Vijeća nastavljaju s radom do stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Riječ zamjenik gradonačelnika u ovom Pravilniku primjenjuje se u množini.«

Članak 22.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-7

Kastav, 16. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51215&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr