SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi I. ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja zone poslovne
namjene (K13) Orlec

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi I. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene (K13) Orlec (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09) (u daljnjem tekstu: UPU zone Orlec).

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu I ciljanih izmjena i dopuna UPU-a zone Orlec utvrđena je člankom 26. i člankom 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

(2) Nositelj izrade I. ciljanih izmjena i dopuna UPU-a zone Orlec je Grad Cres.

RAZLOZI ZA IZRADU I CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 3.

Izradi I. Izmjena i dopuna UPU zone Orlec pristupiti će se radi usklađenja odredbi za provođenje s izmjenama Prostornog plana uređenja područja Grada Cresa a koje se tiču uvjeta izgradnje poslovnih građevina u poslovnoj zoni Orlec.

OBUHVAT I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 4.

Obuhvat I. ciljanih Izmjena i dopuna UPU zone Orlec uključuje građevinsko područje zone poslovne namjene K13.

OCJENA STANJA U OBUHVATU I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 5.

Izrada UPU zone Orlec pokrenuta je na inicijativu mjesnog odbora Orlec, a u cilju stvaranja preduvjeta za izgradnju sadržaja neophodnih za gospodarski razvoj naselja Orlec i davanja potpore riješavanju stambenih problema mještana izgradnjom stambeno- poslovnih građevina unutar zone. Plan je definirao devet platoa unutar kojih se planira izgradnja građevina poslovne namjene, a koje obuhvaćaju poslovne djelatnosti koje uključuju manje proizvodne, uslužne, trgovačke, komunalno servisne i sl. sadržaje koji su prihvatljivi s gledišta zaštite ruralne cjeline naselja Orlec kao kulturnog dobra i s gledišta zaštite okoliša a uključuju sljedeće:

-različite uslužne i obrtničke, trgovačke, ugostiteljske i sl. djelatnosti koje, posebno trgovačka i ugostiteljska, trebaju uključivati ponudu autohtonih proizvoda,

-proizvodne i obrtničke djelatnosti vezane uz poljoprivredu; maslinarstvo (suvremeni toš), vinogradarstvo (podrum-kantina, vinoteka,), sakupljanje, uzgoj i obradu ljekovitog i aromatičnog bilja (sušiona, destilerija, radionica za konfekcioniranje), pčelarstvo (obrada i konfekcioniranje meda i drugih pčelarskih proizvoda), stočarstvo (radionica za preradu vune, manja klaonica i obrada mesa, mljekara, sirana, sušiona i sl.), druge radionice za proizvodnju i konfekcioniranje autohtone zdrave hrane i drugo slično,

-obrtničke, servisne, komunalne i sl. djelatnosti,

-poljoprivredne gospodarske građevine bez izvora zagađenja.

Plan je usvojen 2009. godine i do danas nije bilo inicijative za izgradnjom objekata unutar zone.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 6.

(1) Cilj izrade I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec usklađivanje uvjeta gradnje građevina gospodarskih djelatnosti sa odredbama Porstornog plana uređenja područja Grada Cresa (u smislu oblika i veličine parcele, izgrađenosti, smještaja građevine na građevnoj čestici) sve kako bi plan bio operativniji i samim tim potaknuo gradnju u zoni.

(2) Sukladno stavku (1) ovog članka, elaborat UPU zone Orlec izmijenit će se u odgovarajućim dijelovima tekstualnog dijela (Odredbe za provođenje), grafičkog dijela (kartografski prikazi) te obveznih priloga (Obrazloženje).

(3) U ostalim dijelovima se UPU zone poslovne namjene (K13) Orlec (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 6/09) neće mijenjati.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja zone poslovne namjene K13 Orlec (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06 /09) i izrađena Konzervatorska podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Stručno rješenje izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« broj 24/08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Gradom Cresom.

(2) Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za potrebe izrade I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec pribavit će se iz dostupnih izvora.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 9.

(1) Zahtjevi za izradu I. ciljanih izmjena i dopuna UPU- a zone Orlec traže se od slijedećih tijela i osoba:

-Javna ustanova Županijski zavod za prostorno uređenje i planiranje Primorsko goranske županije, Splitska 2, 51000 Rijeka,

-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb,

-Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

-HEP - Distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, V.C.Emina 2, 51000 Rijeka,

-Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

-Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine,Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

-Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj, Peškera 2, Cres¹

-Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana dostaviti Gradu Cresu svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

ROK ZA IZRADU I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 10.

Za izradu I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec utvrđuju se sljedeći rokovi:

-dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave u roku 20 dana od dostave zahtjeva za izradu plana,

-javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 7 dana od završetka javne rasprave,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 7 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-dostava mišljenja Zavoda za prostorno uređenje - u roku 30 dana,

-dostava suglasnosti župana, odnosno tijela koje on ovlasti - u roku 30 dana,

-izrada završnog elaborata plana - u roku od 5 dana od objave u Službenim novinama PGŽ.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 11.

Tijekom izrade i donošenja I. izmjena i dopuna UPU-a zone Orlec nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene (K13) Orlec.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE I. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU-a ZONE ORLEC

Članak 12.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Cresa.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

(2) Nadležno tijelo nositelja izrade I. ciljanih izmjena i dopuna UPU zone Orlec obvezuje se da u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke:

-sukladno članku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna,

-sukladno članku 79. Zakona dostavi odluku urbanističkoj inspekciji,

-kao i tijelima i osobama iz članka 7. s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna UPU zone Orlec.

Klasa: 350-01/13-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-13-2

Cres, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10002&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr