SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

5.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 21. Satuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukrure u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2003. godinu i to:

A) Opseg radova i održavanbja komunalne infrastrukture;

B) Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad A) obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- čišćenje javno-prometnih površina,

- sanacija divljih deponija,

- čišćenje obalnog pojasa i luke,

- dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko- veterinarska zaštita,

- potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- održavanje zelenih površina,

- održavanje dječjih igrališta,

- održavanje javne fontane,

- održavanje autobusnih čekaonica,

- održavanje plaža,

- postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, te

- održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- održavanje objekata javne rasvjete,

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

- prigodna božićno-novogodišnja dekorativna rasvjeta.

Ad B) obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa, a kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade 2.100.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija 970.000,00 kn


UKUPNO: 3.070.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Programa planirani su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuju se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA:

- čišćenje javno-prometnih površina - trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, osim javnih cesta, sanacija divljih deponija - sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada, čišćenje obalnog pojasa i luke, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko-veterinarska zaštita, potrošnja vode na javnim izljevima;

- poz. 3119 - 700.000,00 kn

- poz. 3116 - 20.000,00 kn

- poz. 3118 - 100.000,00 kn

- poz. 3117 - 140.000,00 kn

UKUPNO: 960.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

- održavanje zelenih površina - održavanje javnih zelenih površina, nabavka i popravak klupa, parkovnih košarica za smeće; održavanje dječjih igrališta - popravak i nabavka dječjih sprava, održavanje javne fontane, održavanje autobusnih čekaonica - tekuće održavanje postojećih čekaonica koje podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova, pripremne građevinske radove za postavu nove autobusne stanice u naselju Vrh, održavanje plaža - tekuće održavanje plaža, montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje staza, sunčališta i ograda, elektroinstalacija, utošak struje za privremene priključke na plažama, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža, kao i investicijsko održavanje plaža - sanacija pokosa, postava ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl.; nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova; održavanje panoa; održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata; održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim odborima (komunalni prioriteti), održavanje trgova;

- poz. 3107 - 300.000,00 kn

- poz. 3111 - 300.000,00 kn

- poz. 3108 - 150.000,00 kn

- dio poz. 3112 - 150.000,00 kn

- poz. 3141 - 50.000,00 kn

UKUPNO: 950.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

- održavanje nerazvrstanih cesta - redovno i pojačano održavanje; prometni zahvati, obnavljanje horizontalne signalizacije, održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije; čišćenje slivnika - obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika;

- poz. 3104 UKUPNO: 300.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

- održavanje objekata javne rasvjete - upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, snimanje, te izrada projektne dokumentacije za objekte i uređaje javne rasvjete za sve trafostanice na području Grada Krka, utošak el. energije za javnu rasvjetu, prigodna božićno-novogodišnja dekorativna rasvjeta;

- poz. 3109 - 300.000,00 kn

- poz. 3101 - 500.000,00 kn

- poz. 3110 - 60.000,00 kn

UKUPNO: 860.000,00 kn

V. ODRŽAVANJE GROBLJA (održavanje groblja Krk):

- čišćenje groblja sa košnjom trave (4 x godišnje); održavanje - popravak ogradnih zidova groblja; održavanje objekata na groblju (kapelica, mrtvačnica, seciraona); održavanje staza na groblju;

- poz. 3113 UKUPNO: 50.000,00, kn

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka, a njima raspolaže Gradsko poglavarstvo Grada Krka, po prijedlogu Upravnog odjela za komunalni sustav.

Upravni odjel za komunalni sustav podnosi izvješće o izvršenju ovog Programa Gradskom poglavarstvu Grada Krka do kraja siječnja 2004. godine.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2004. godine podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 363-05/02-01/39

Ur. broj: 2142/01-01-03-4

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr