SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

3.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

DVOGODIŠNJI PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka

I. Uvod

Na osnovi Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Krka, te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki prostornih planova te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u sljedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru:

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: (mišljenje o svakom Planu pojedinačno);

2. Izrade novih prostornih planova;

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova;

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje;

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja.

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: Potreba izrade i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja - mišljenje o svakom planu pojedinačno.

1.1. Postojeći i važeći planovi na području Grada Krka:

1.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Plan je u nadležnosti Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, a njegova primjena će biti uvjetovana njenim odlukama.

1.1.2. PROSTORNI PLAN

Prostorni plan bivše Općine Krk (»Službene novine« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85 42/85 i 62/86, 16/88, 4/93, 12/97). Plan se treba staviti izvan snage po donošenju Prostornog plana uređenja Grada Krka.

1.1.3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00 i 18/00 ispr.).

Pristupit će se:

a) unošenju ispravaka teksta plana i namjena u području obuhvata plana temeljem prihvaćenog izvješća o provedenoj javnoj raspravi i odgovora na primjedbe usvojene na Gradskom Vijeću Grada Krka pri usvajanju Plana, a koje nisu nedvojbeno utvrđene u tekstu, grafici i odredbama za provođenje Plana.

b) izmjeni i dopuni tekstualnog dijela odredbi za provođenje Plana i Odluke o donošenju Plana sa ciljem osiguranja:

- Rekonstrukcije postojećih građevina na području naselja Krk.

- Ispravaka i dopuna temeljenih na spoznajama proizašlim iz dosadašnje primjene Plana.

- Programsko definiranje mogućnosti gradnje i uređenja područja obalnog pojasa i kontaktnih turističkih zona na području Dražica. Izmijenjene odredbe Urbanistički plan uređenja naselja Krk trebale bi definirati pravce razvoja pojedinačnih turističkih građevina na području Dražica u odnosu na obaveze i mogućnosti uređenja neizgrađenih uređenih i neuređenih prostora unutar područja. Potrebno je Planom omogućiti parcijalnu izradu detaljnih planova uređenja za navedenu zonu.

- Programsko definiranje mogućnosti gradnje i uređenja područja obalnog, plažnog pojasa i kontaktnih turističkih zona na području Ježevac. Cilj ovakvog definiranja mogućnosti gradnje je određivanje tipologije turističkih građevina, općih uvjeta za njihovu gradnju te mogućih vršnih kapaciteta definiranih na ekonomskim i prostornim uvjetima cijelog prostora obuhvata jedinstvenog područja Ježevca (turističke zone i obalne rekreativne zone). Planom se mora onemogućiti njihova transformacija u apartmanske - stambene sklopove građevina. U kontekstu daljnjeg podizanja kvalitete uređenja obalnog pojasa na pravcu Lukobran (Porporela) - Ježevac - Lunta planom je nužno osigurati transformaciju autokampa u hotelsku zonu koja po kategorizaciji mora imati visoke kategorije turističke ponude u ugostiteljstvu, rekreaciji i smještajnim jedinicama. Potrebno je Planom propisati obavezu izrade jedinstvenog detaljnog plana uređenja za navedenu zonu.

- Određivanje posebnih uvjeta širina postojećih i novih prometnica temeljenih na stvarnom stanju realizirane, te mi

nimalnom standardu planirane mreže prometa na području naselja Krk.

1.1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

.DPU ''TURČI - VISOKA ZONA U GRADU KRKU'', (»Službene novine« PGŽ broj 8/01, 3/02),

.DPU ''GRADSKO GROBLJE'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01),

.DPU ''SVEĆENIČKI DOM - K.Č. 3228'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01),

.DPU ''PAHLIĆ-MARUŠIĆ'', (»Službene novine« PGŽ broj 33/01), - provesti postupak izmjene i dopune plana,

.DPU ''JURINA - K.Č. 2588'', (»Službene novine« PGŽ br. 31/01),

.DPU ''TOLJANIĆ-KARABAIĆ-GRDINIĆ'', (»Službene novine« PGŽ broj 33/01).

Planovi ostaju na snazi.

1.2. Planovi i studije u izradi

1.2.1. PROSTORNI PLAN GRADA

Prostorni plan uređenja Grada Krka - u fazi provođenja radnji na usklađenju sa odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Po završetku procesa pristupiti usvajanju konačnog prijedloga plana i ishođenju suglasnosti. Plan, po ishođenju suglasnosti usvojiti i staviti u primjenu.

1.2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA U IZRADI

. DPU ''LUNTA'': Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 2, 18 i 19«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»Službene novine« PGŽ broj 17/00 i 18/ 00 isp.) određena kao Zona rekreacije i obalnog pojasa s javnim parkovnim, ugostiteljskim, trgovačkim, kupališnim i rekreacijskim površinama. Površina obuhvata DPU je približno: 3,6 ha teritorija i približno 1,5 ha akvatorija. DPU obuhvaća dijelove katastraskih čestica: k.č. 3932/1, k.č. 3932/2, k.č. 3933, k.č. 3939, k.č. 3947, k.č. 3946, k.č. 3945, k.č. 3954, k.č. 3955, k.č. 3943, k.č. 3944, k.č. 3936/1, k.č. 3936/2, k.č. 3937, k.č. 3938 k.o. Krk - grad, te dijelovi čestica obodnih javnih prometnih površina.

. DPU ''KARTEC'': Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 20«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»Službene novine« PGŽ broj 17/00 i 18/01 isp.) određena kao Zona stanovanja. Područje obuhvaćeno Planom je neizgrađeno. Površina obuhvata DPU je približno: 58.000 m2. DPU obuhvaća dijelove katastarskih čestica: k.č. 3859, k.č. 3864/1, k.č. 3822, k.č. 3817, k.č. 3868, k.č. 3876, k.č. 3895, k.č. 3894, k.č. 3869, k.č. 3895, k.č. 3894, k.č. 3869, k.č. 3865, k.č. 3861, k.č. 3860, k.č. 3862, k.č. 3863/1, k.č. 3863/2, k.č. 3812, k.č. 3811, k.č. 3864/2, k.č. 3864/3, k.č. 3814/1, k.č. 3810, k.č. 3866, k.č.3867 k.o. Krk - grad.

. DPU ''KRUŽNI TOK'': Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 18, 22, 36, 34 i 17«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»Službene novine« PGŽ broj 17/00 i 18/00) određena kao Zone stanovanja, mješovite namjene i zaštitnih zelenih površina. Područje obuhvaćeno Planom je neizgrađeno te urbano neregulirano i neuređeno. Površina obuhvata DPU je približno: 45.000 m2. DPU obuhvaća dijelove katastarskih čestica k.č. 3665/1, k.č. 3666, k.č. 3667, k.č. 3665/2, k.č. 3578/1, k.č. 3724/2, k.č. 3724/4, k.č. 3724/1, k.č. 3725/1, k.č. 3725/6, k.č. 3725/5, k.č. 3568/3, k.č. 3436, k.č. 3433, k.č. 3437, k.č. 4029/1, k.č. 3438, k.č. 3439, k.č. 3440/3, k.č. 3442, k.č. 3441, k.č. 3444, k.č. 3443, k.č. 3445, k.č. 3441/1, k.č. 3440/15, k.č. 3407, k.č. 3406, k.č. 3404, k.č. 3403/1, k.č. 3404/3, k.č. 3405, k.č. 3394/1, k.č. 3390, k.č. 3391, k.č. 3392, k.č. 3393/7, k.č. 3386/1, k.č. 3387, k.č. 3388 k.o. Krk - grad.

. DPU ''PAHLIĆ-MARUŠIĆ'' izmjene i dopune: Granica obuhvata je postojeća granica obuhvata DPU s površinom katastarskih čestica od približno 0,9 ha i obuhvaća dijelove katastarskih čestica: k.č. 3842/1 (1559/1) (721 m2), k.č. 3842/2 (1559/2) (728 m2), k.č. 3842/3 (1559/3) (748 m2), k.č. 3839/1 (1558/1) (711 m2), k.č. 3839/2 (1558/2) (703 m2), k.č. 3839/3 (1558/3) (700 m2), k.č. 3840/1 (1560/ 1) (711 m2), k.č. 3840/2 (1560/2) (654 m2), k.č. 3840/3 (1560/3) (613 m2), k.č. 3840/4 (1560/4) (613 m2) i k.č. 3841 (1560/5) (995 m2) - k.o. Krk - grad te dio čestice Crikveničke ulice.

. DPU Brusić k.č.3658 k.o. Krk-grad - zona 18 prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krk

. DPU Mrakovčić k.č. 3564 i 3558/3 k.o. Krk-grad - zona 17 prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krk

. DPU Cro futura k.č. 2116/1 k.o. Krk-grad - zona 28 prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krk

. DPU Gromače Politin z.č. 556 k.o. Krk - zona 5 prema Urbanističkom planu uređenja naselja Krk

. DPU Sveta Fuska - Pinezići - uvala (prema prijedlogu PPU luka posebne namjene LS i LR). Detaljnim planom uređenja obuhvatit će područje akvatorija uvale i pripadajućeg dijela obalnog pojasa

. DPU vlasništva »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku - Zona obuhvata plana nalazi se na području Garbecaj, unutar Zone 32 - zone postojećeg individualnog stanovanja i Zone 33 - zone rekreacijskih površina. Površina katastarskih čestica planiranih za regulaciju, odnosno izgradnju je približno 0.5 ha i obuhvaća dijelove katastarskih čestica k.č. 3332/1 i k.č. 3333/1 k.o. Krk - grad.

. DPU Oaza mira - Butežine Sv. Rok z.č. 4429/3, 4429/8, 4429/7, 4429/1, 4429/4 k.o. Kornić

. DPU Sv. Petar - zona 29 u Krku

. DPU zona 27 (areal Pajalić)

Završiti postupak donošenja Detaljnih planova uređenja u izradi te ih usvajanjem staviti u primjenu.

2. Izrada novih prostornih planova

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donesenog godišnjeg plana rada Gradskog poglavarstva, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera ili uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Na prostoru Grada Krka pristupit će se temeljem programa mjera za unapređenje stanja u prostoru izradi sljedećih prostorno planskih dokumenata:

2.1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja predviđena ovim planom:

. Naselja: Pinezići, Kornić sa područjem Dunat. Planove izraditi u mjerilu 1:5000. Granice obuhvata plana pored Građevinskih područja naselja moraju obraditi i negrađevinsko područje gravitirajućeg obalnog pojasa uz more.

Urbanističkim planom uređenja minimalno definirati namjene površine za građenje, građevne čestice prometnica, građevina infrastrukture, javnih građevina, javnih i zelenih površina te utvrditi urbanističke i programske elemente izgradnje za pojedine namjene u naselju. Pored navedenog, riješiti prometnu i komunalnu infrastrukturu, dati osnovne smjernice za izgradnju pojedinih građevina (poslovna namjena, gabariti izgradnje, građevne linije i sl.), propisati osnovne mjere zaštite okoliša i odredbe za provođenje plana.

 

2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za sljedeće obuhvate predviđene ovim programom mjera za unapređenje stanja u prostoru:

I. - Skupine Detaljnih planova uređenja koji se izrađuju temeljem Programa mjera za unapređenja stanja u prostoru:

. Zona nad vrtovima Mandulijera, zona 11 prema UPU naselja Krk

. Zona zapadne obilaznice - Plan će se raditi u fazama

.Sportsko rekreacijska zona - tenis park, zona 33 prema UPU naselja Krk

. Zona Redagare, zona 4 prema UPU naselja Krk

. Zona 8 prema UPU naselja Krk

. Zona kupališta turističke zone Dražice, zona 3 prema UPU naselja Krk - Plan će se raditi u fazama

. Turistička i plažna zona Ježevac, zona 1 i 2 prema UPU naselja Krk

. Uvala Vela Jana

. Dio područja Dunat: Detaljnim planom uređenja obuhvatit će se dio obuhvata prijašnjeg Regulacijskog plana kompleksa Dunat sjeveroistočno od postojećeg ugostiteljskog objekta Dunat i dio kupališta na jugoistočnom dijelu.

Gradsko vijeće će donijeti odluku o zabrani građenja na područjima za koja je obavezna izrada Detaljnih planova uređenja u cjelini za jedinstvene zone bez mogućnosti parcijalnog rješavanja.

II. - Skupine Detaljnih planova uređenja čija izrada je uvjetovana planovima višeg reda:

. Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom bivše općine Krk.

. Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom uređenja Grada Krka.

. Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana urbanističkim planovima uređenja.

Zahtjev za izradu dokumenta prostornog uređenja sadržanih u odjeljku 2.2., odjeljak II. sa programom podnosi investitor upravnom odjelu Grada Krka.

Suglasnost na program investitora ili njegov prijedlog se izdaje shodno odredbama, procesom, kriterijima i razinama odlučivanja definiranim ovim programom mjera.

Kriteriji za donošenje odluke su:

.Tipologija susjednih građevina

.Izgled i granice parcele, te njihov odnos prema javnim površinama

.Komunalno opterećenje prostora kao posljedica građenja predložene građevine

.Zadovoljenje potreba za parkiranjem.

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

3.1. Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Grada Krka, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

a) skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga

b) izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru

c) identificirati informacije i forme prezentacije

d) odrediti podatke nužne za prikupljanje

e) oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

3.2. Zaštita okoliša na prostoru Grada Krka temelji se na sljedećim opće prihvaćenim načelima:

- načelo preventivnosti;

- načelo očuvanja vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti;

- načelo zamjene ili nadomještanja drugih zahvatom

- načelo cjelovitosti;

- načelo poštivanja prava;

- načelo plaćanja troškova onečišćenja;

- načelo sudjelovanja javnosti.

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje

Program za 2003. i 2004. godinu, koji ujedno predstavlja i plansku veličinu za naredno razdoblje, predviđa izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenje građevinskog zemljišta.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća:

. pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje)

. izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Osnovni elementi uređenja građevinskog zemljišta koji se utvrđuju programom mjera su kvantitativna i kvalitativna razina uređenja zemljišta u pojedinim naseljima i njihovim dijelovima, rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za predviđenu namjenu i izvori financiranja uređenja s obzirom da Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 19. stavak 3. definira naselja s uređenim građevinskim zemljištem ako su opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

Program je temeljen na odluci Gradskog vijeća objavljenoj u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 33/02.

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

Ovim mjerama sagledavaju se problemi i specifičnosti određenih područja i definiraju se u okviru onih zadaća koje će potaknuti ostvarivanje ciljeva unapređenja stanja u prostoru.

Kako bespravna izgradnja ne mimoilazi ni jednu jedinicu lokalne samouprave i uprave, ovom pitanju treba posvetiti značajniju pažnju i odrediti politiku mjere za sanaciju zatečenog stanja, kao i utvrditi pravila mjere kojima bi se spriječilo daljnje narušavanje vrijednosti i potencijala prostora bespravnom izgradnjom.

U cilju sprečavanja nove bespravne izgradnje potrebno je maksimalno pratiti stanje u prostoru i to putem gradskih službi, odnosno komunalnih redara, te ostvariti još kvalitetniju suradnju s nadležnim inspekcijskim službama.

Cilju sagledavanja stvarne razine angažiranosti prostora izraditi kartografske prikaze izgrađenog i neizgrađenog prostora i pratiti proces izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Ovim procesom bi se osigurala racionalnost i usmjeravale aktivnosti u pripremi i komunalnom opremanju građevinskog zemljišta.

II. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Stručno tumačenje dokumenata prostornog uređenja, u svim situacijama, daje Gradsko vijeće Grada Krka. Ova se odredba odnosi i na sve planove koje je Grad Krk, ugovorom o sukcesiji, preuzeo i primjenjuje.

III. Izmjene i dopune Programa mjera

Izmjene i dopune ovog Programa mjera donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

IV. Čuvanje Programa mjera

Program mjera čuva se u pismohrani Grada Krka.

V. Završna odredba

Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/00, 27/01 i 16/02).

VI. Objava

Ovaj Program mjera stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-03-3

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr