SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2012. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 20. prosinca 2011. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 20. prosinca 2012. godine.

Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klana tijekom 2012. godine:

IZVORI
SREDSTAVA

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

Komunalna naknada

1.266.000,00

743.309,76

-522.690,24

58,71

Grobna naknada

100.000,00

136.190,08

36.190,08

136,19

Prihodi Proračuna

0,00

240.661,49

240.661,49

-

UKUPNO:

1.366.000,00

1.120.161,33

-245.838,67

82,00

 

PROGRAM

PLANIRANO

OSTVARENO

RAZLIKA

INDEKS

Odvodnja atmosferskih voda

13.500,00

6.630,29

-6.869,71

49,11

Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina

245.000,00

235.511,24

-9.488,76

96,13

Održavanje javnih površina

94.000,00

70.063,68

-23.936,32

74,54

Održavanje nerazvrstanih cesta

363.000,00

357.969,38

-5.030,62

98,61

Održavanje groblja

9.500,00

7.132,86

-2.367,14

75,08

Javna rasvjeta

335.000,00

262.353,84

-72.646,16

78,31

Financiranje vatrogastva

306.000,00

180.500,04

-125.499,96

58,99

UKUPNO:

1.366.000,00

1.120.161,33

-245.838,67

82,00

Članak 2.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) prema ugovoru s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na području Općine Klana provedeno je dva puta u 2012. godini ručno i strojno čišćenje slivnika i probijanje spojnih kanala slivnika.

Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 6.630,29 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine

b) odvoz komunalnog otpada sa sabirnih mjesta

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje glomaznog otpada po naseljima Klana i Škalnica

Tijekom 2012. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 235.511,24 kune.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) za održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala, projekti uređenje javnih površina utrošeno je ukupno 29.192,25 kuna

b) za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana te uklanjanje lešina i zbrinjavanje pasa lutalica utrošeno je ukupno 32.322,93 kuna

c) održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 8.548,50 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 70.063,68 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) za zimsku službu - dežurstvo zimske službe, čišćenje i posipavanje ulica te nabavku materijala za posipavanje utrošeno je ukupno 59.675,00 kuna

b) za sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana utrošeno je ukupno 298.294,38 kuna.

Za realizaciju ovog dijela programa u 2012. godinu utrošeno je ukupno 357.969,38 kuna.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) za poslove pražnjenja i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, deponiranja i odvoza otpada te podmirenja troškova komunalnih usluga utrošeno je ukupno 7.132,86 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 7.132,86 kuna.

6. JAVNA RASVJETA

a) za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om utrošeno je ukupno 83.186,86 kuna.

b) za podmirenje troškova električne energije utrošeno je ukupno 179.166,98 kuna

Sredstva utrošena za izvršenje ovog dijela programa realizirana su u iznosu od 262.353,84 kuna.

7. FINANCIRANJE VATROGASTVA

a) sufinanciranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Klana i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke utrošeno je 180.500,04 kune

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/16

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51217&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr