SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD KRK
Grad Krk

2.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2003. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru Grada Krka (2000.-2002.)

I. Uvod

Izvješće o stanju u prostoru Grada Krka sadrži:

1. Pokrivenost područja Grada Krka prostornim planovima;

2. Učinak provedbe i primjene odredbi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru do konca 2002. godine;

3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Krka na temelju postojećih prostornih planova i

4. Opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Grada Krka

1. Pokrivenost područja Grada Krka prostornim planovima

Popis postojećih, važećih i planova u izradi na području Grada Krka:

1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

(»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 14/00);

1.2. PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADOVA I OPĆINA

.Prostorni plan bivše Općine Krk (»Službene novine« broj 31/78, 6/83, 19/84, 35/85, 42/85 i 62/86, 16/88, 4/ 93, 12/97);

.Prostorni plan uređenja Grada Krka - u fazi izrade konačnog prijedloga plana i usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije.

1.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

1.3.1 Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine« PGŽ broj 17/00, 18/00 isp.);

1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

.DPU ''TURČI - VISOKA ZONA U GRADU KRKU'', (»Službene novine« PGŽ broj 8/01, 3/02),

.DPU ''GRADSKO GROBLJE'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01),

.DPU ''SVEĆENIČKI DOM - K.Č. 3228'', (»Službene novine« PGŽ br. 31/01),

.DPU ''PAHLIĆ-MARUŠIĆ'', (»Službene novine« PGŽ broj 33/01),

.DPU ''JURINA - K.Č.2588'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01),

.DPU ''TOLJANIĆ-KARABAIĆ-GRDINIĆ'', (»Službene novine« PGŽ broj 33/01);

1.5. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA U IZRADI

1. DPU ''Lunta''

2. DPU ''Kartec''

3. DPU ''Kružni tok''

4. DPU ''Pahlić -Marušić'' izmjene i dopune

5. DPU ''Sveti Petar''- ZONA 29 (areal Dujmović)

6. DPU ''Zona 27''(areal Pajalić)

7. DPU ''Brusić ''-areal k.č. 3658, Krk-grad - zona 18

8. DPU ''Mrakovčić''- areal k.č. 3564 i 3558/3, Krk-grad - zona 17

9. DPU ''Cro futura''k.č. 2116/1 k.o. Krk-grad - zona 28

10. DPU ''Gromače Politin''z.č. 556 k.o. Krk - zona 5

11. DPU ''Sveta Fuska''- Pinezići - uvala (prema prijedlogu PPU luka posebne namjene LS i LR)

12. DPU ''Skomeršić'' k.č. 3333/1 3332/1 k.o. Krk-grad - zona 32 i 33

13. DPU ''Oaza mira''- Butežine Sv. Rok z.č. 4429/3, 4429/8, 4429/7, 4429/1, 4429/4 k.o. Kornić

2. Učinak provedbe i primjene odredbi Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru do konca 2002. godine

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru je bilo određeno i izvršeno:

2.1. PROSTORNI PLANOVI

2.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Skupština Primorsko-goranske županije usvojila je Prostorni plan Primorsko-goranske županije na sjednici od 13. 07. 2000. godine. Plan je stupio na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14 od 21. srpnja 2000.).

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Krka mora biti usklađen sa Županijskim prostornim planom kako bi se mogla ishoditi suglasnost uvjetovana Zakona o pro

stornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00 i 32/02).

2.1.2. PROSTORNI PLAN (BIVŠE) OPĆINE KRK

Plan se primjenjuje na prostoru Grada Krka koji nije pokriven novim planovima. Njegove odredbe za provođenje su neprilagođene specifičnostima prostora i njihov učinak je negativan na strukturu građenja, te je nužno završiti procese izrade Prostornog plana Grada Krka koji će svojim odredbama anulirati ove negativne utjecaje.

2.1.3. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KRKA

U proteklom dvogodišnjem razdoblju nije završen proces izrade Prostornog plana uređenja Grada Krka. Javna rasprava o planu je završena u rujnu 1999. godine. Obzirom da nije bio usvojen Prostorni plan Primorsko-goranske županije temeljem tumačenja zakona o prostornom uređenju Plan nije mogao proći proces usvajanja osim kao izmjena i dopuna Prostornog plana (bivše) Općine Krk.

Prostorni plan Primorsko-goranske županije je postavio ograničenja u odnosu na granice građevinskog područja Grada Krka. Pri ishođenju suglasnosti na plan, prvo će se uskladiti mogućnosti verifikacije današnjih granica građevinskog područja sa njegovim odredbama, te nakon toga pristupiti izradi konačnog izvješća i donošenju plana.

Specifična ograničenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije i vrijeme potrebno za usklađenje plana sa tim zahtjevima, učinili su da je Konačni prijedlog plana sada u procesu usklađenja sa Prostornim planom Primorsko-goranske županije nakon čega će biti kao konačni prijedlog plana dostavljen na zakonom obvezujuće suglasnosti te usvojen od strane Gradskog vijeća.

2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

Urbanistički plan uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00 i 18/00 ispr.).

Pristupit će se izmjeni i dopuni tekstualnog dijela odredbi za provođenje Plana i Odluke o donošenju Plana i to u dijelu koji se odnosi na:

- Rekonstrukcije postojećih građevina na području naselja Krk, te njihovim ispravcima i dopunama temeljenim na spoznajama proizašlim iz dosadašnje primjene Plana.

- Programsko definiranje mogućnosti gradnje i uređenja područja obalnog pojasa Grada Krka i kontaktnih turističkih zona. Cilj ovakvog definiranja mogućnosti gradnje je određivanje tipologije turističkih građevina u turističkim zonama, općih uvjeta za njihovu gradnju, mogućih vršnih kapaciteta definiranih na ekonomskim i prostornim uvjetima, te onemogućavanje njihove transformacije u apartmanske sklopove građevina. Izmijenjene odredbe Urbanistički plan uređenja naselja Krk trebale bi definirati pravce razvoja pojedinačnih turističkih građevina na području Dražica u odnosu na obaveze i mogućnosti uređenja neizgrađenih uređenih i neuređenih prostora unutar područja i jedinstvenog područja Ježevca (turističke zone i obalne rekreativne zone) u kontekstu daljnjeg podizanja kvalitete uređenja obalnog pojasa na pravcu Lukobran (Porporela) - Ježevac - Lunta, te transformaciju autokampa u hotelsku zonu koja po kategorizaciji mora imati visoke kategorije turističke ponude u ugostiteljstvu, rekreaciji i smještaju.

- Određivanje posebnih uvjeta širina postojećih i novih prometnica temeljenih na stvarnom stanju realizirane, te minimalnom standardu planirane mreže prometa na području naselja Krk.

2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

Temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za proteklo razdoblje i odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) pokrenut je postupak izrade više Detaljnih planova uređenja na području naselja Krk.

Izmjenama u Zakonu o prostornom uređenju i primjenom odluka o urbanističkom planu uređenja pojavit će se potreba za izradom većeg broja manjih detaljnih planova. Tendencija odredbi tih planova kao i Prostornog plana uređenja Grada Krka, te Odluke o prostornom planu bivše Općine Krk, je stvaranje mogućnosti za neposrednu provedbu u uvjetima kada se udovoljava neposrednim potrebama građana i poduzetnika koji žele graditi u gabaritima koji ne odudaraju od postojećih izgrađenih struktura. Posrednom provedbom, tj. izradom detaljnih planova uređenja kroz javnu kontrolu i praćenje oblikovali bi se i usmjeravali, ako ne potpuno kontrolirali svi procesi koji iz građenja za osobne potrebe prerastaju u gospodarsku aktivnost čiji je građenje cilj ili dio ukupne aktivnosti, te se njime mijenjaju uvjeti oblikovanja, korištenja i infrastrukturne opterećenosti postojećeg prostora.

Planovi koji su na snazi, te u izradi samo su inicijalni pokazatelj tog trenda:

- Detaljni planovi uređenja u primjeni: DPU ''TURČI - VISOKA ZONA U GRADU KRKU'', (»Službene novine« PGŽ broj 8/01, 3/02), DPU ''GRADSKO GROBLJE'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01), DPU ''SVEĆENIČKI DOM - K.Č. 3228'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01), DPU ''PAHLIĆ-MARUŠIĆ'', (»Službene novine« PGŽ br. 33/01), DPU ''JURINA - K.Č. 2588'', (»Službene novine« PGŽ broj 31/01), DPU ''TOLJANIĆ-KARABAIĆ- GRDINIĆ'', (»Službene novine« PGŽ broj 33/01);

- Detaljni planovi uređenja u izradi: DPU ''Lunta'', DPU ''Kartec'', DPU ''Kružni tok, DPU ''PAHLIĆ - MARUŠIĆ'' izmjene i dopune, DPU ''SV. PETAR''- ZONA 29 (areal Dujmović), DPU ''Zona 27''(areal Pajalić), DPU ''Brusić ''-areal k.č. 3658 u Krku, DPU ''Mrakovčić''- areal k.č. 3564 i 3558/3, DPU Cro futura k.č. 2116/1 k.o. Krk-grad - zona 28, DPU Gromače Politin z.č. 556 k.o. Krk - zona 5, DPU Sveta Fuska - Pinezići - uvala (prema prijedlogu PPU luka posebne namjene LS i LR), DPU Skomeršić k.č. 3333/1 3332/1 k.o. Krk-grad - zona 32 i 33, DPU Oaza mira - Butežine Sv. Rok z.č. 4429/3, 4429/8, 4429/7, 4429/1, 4429/4 k.o. Kornić.

3. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Krka na temelju postojećih prostornih planova

Prema citiranim postojećim planovima konceptualna obilježja prostornog razvitka Grada Krka usmjerena su na:

. podizanje razine kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijalne standarde,

. očuvanje zaštite prostora kroz zaštitu slobodnih zelenih površina,

. očuvanje i zaštitu obalnog područja,

. smanjenje stupnja izgrađenosti, stupnja iskorištenosti izgradnje i gustoća stanovanja na svim područjima naselja stambene namjene,

. podizanje razine komunalne opremljenosti prostora Grada Krka.

4. Opća ocjena prostorno-planske dokumentacije Grada Krka

Prostorni plan bivše Općine Krk je nedostatan, a ujedno ograničavajući u svim elementima osim infrastrukturnim, koji vežu Grad Krk na infrastrukturni sustav otoka, županije, regije i države.

U dijelu koji se odnosi na infrastrukturu i komunalni sustav on je bio osnova za izradu novog Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Stanje u prostoru karakterizira:

. Eskalacija izgradnje apartmanskih građevina na područjima stambene izgradnje uz zlouporabu uvjeta Prostornog plana bivše Općine Krk za uporabu najvećih parametara izgradnje i kapaciteta.

. Eskalacija rekonstrukcija postojećih građevina u vikend zonama u apartmanske građevine temeljem uvjeta Prostornog plana bivše Općine Krk u na područjima stambene namjene, što uzrokuje izmjenu kapaciteta i opterećenja svih resursa unutar prostorno definiranih naselja.

Veliki problem anarhičnog stanja građenja u zonama stanovanja će se razriješiti donošenjem novog Prostornog plana uređenja Grada Krka.

Prostornim planiranjem se ima za cilj:

. U potpunosti ukinuti primjenu odredbi za provođenje Prostornog plana bivše Općine Krk, te spriječiti njihov negativan utjecaj na građenje građevina u građevinskim područjima Grada Krka.

. Pokriti planovima prostornog uređenja razine Urbanističkih planova uređenja sva građevinska područja Grada Krka.

. Stvoriti obavezu usmjeravanja graditeljskih zahvata u prostoru Detaljnim planovima uređenja za sve građevine koje svojim zahvatima nadilaze potrebe stanovanja i egzistencije jedne obitelji.

Proces izrade novih Planova, kao i do sada, mogao bi teći usporedno s izradom Prostornog plana uređenja Grada Krka kako bi se njima uspostavila kontrola građenja u novim zonama i rekonstrukcija unutar realiziranih zona.

II. Objava

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/2

Ur. broj: 2142/01-01-03-3

Krk, 11. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr