SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na k.č. br. 15985/3 k.o. Delnice II površine 419 m2, prema uvjetnom cijepanju k.č. broj 15985/2 k.o. Delnice II - cesta Kuti - upisane u ZK uložak broj 1047 k.o. Delnice II izrađenom po »Geom« d.o.o. Gerovo, Žrtava fašizma 26.

Članak 2.

Dozvoljava se Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Delnicama da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz čl. 1. ove odluke te da se na istom izvrši upis prava vlasništva Grada Delnica.

Članak 3.

Zemljište iz članka 1. Ove odluke u površini od 419 m2 nalazi se unutar okućnice parcele 12369/1 k.o. Delnice II gdje se nalaze poslovne građevine tiskare.

Parcelacija se vrši u svrhu zamjene za k.č. broj 12369/3 koja je u vlasništvu Banco popolare Croatia d.d. Zagreb, Petrovaradinska 1 u površini od 1187 m2, a koja je Gradu Delnicama potrebna za izgradnju prometnice za poslovnu zonu K-1. Zamjena se vrši sa česticom koja je predmet ove odluke u površini od 419 m2 i dijela k.č. broj 12026 k.o. Delnice II u površini od 971 m2 koje su u vlasništvu Grada Delnica, a služile bi za formiranje građevinske parcele poslovnog prostora tiskare.

U svrhu zamjene navedenih čestica Grad Delnice raspisat će javni natječaj kojim će biti propisani uvjeti i svrha zamjene nekretnina te početna kupoprodajna cijena zemljišta za razliku u površini, a prema Gradskoj odluci za II. zonu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/13-01/09

Ur. broj: 2112-01-30-40-2-13-01

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr