SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 54. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Delnica

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 46/10 i 04/ 11), u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Stavak 3. briše se, a stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 9., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za obavljanje poslova predstavničkog i izvršnog tijela.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 8.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

Stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 5.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Prijedlog proračuna, projekcije proračuna za sljedeće tri proračunske godine te godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada, podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj, na način i u rokovima propisanim zakonom.

Prijedlog proračuna, gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, pravo predlaganja donošenja odluke o privremenom financiranju imaju nadležno radno tijelo Gradskog vijeća za proračun ili najmanje 1/3 vijećnika.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se u Gradu Delnicama obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Proračun, njegove projekcije za sljedeće tri proračunske godine te godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom svih vijećnika.«

Članak 6.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Repu

blike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 7.

U članku 68. stavku 4., riječ »15« mijenja se i glasi »8«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 8.

U članku 88. stavku 2. podstavak 6. se briše.

Članak 9.

Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada.

Članak 10.

Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 7. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Klasa: 023-04/10-01/07

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-04

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr