SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 11. Četvrtak, 21. ožujka 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 54. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 144/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

STATUTARNA ODLUKA
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA GRADA DELNICA

Članak 1.

U Statutu Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 28/09 i 41/09), u članku 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Pri svakoj promjeni područja Grada Delnica, prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika Grada Delnica.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Detaljni opis grba i zastave Grada Delnica utvrđuju se statutarnom odlukom Gradskog vijeća uz odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Na temelju mjerila propisanih općim aktom Gradskog vijeća, gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa grada.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na temelju mjerila propisanih općim aktom Gradskog vijeća, gradonačelnik može odobriti korištenje naziva »Grad Delnice« i njegovih izvedenica radi promicanja interesa grada.«

Članak 4.

U članku 15. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Odlukom Gradskog vijeća iz stavka 3. ovog članka propisuje se, financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za zajedničko upravno tijelo iz stavka 2. ovog članka, a koje je osnovano sa svrhom zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica.

Na temelju odluke Gradskog vijeća, sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela u ime Grada Delnica sklopiti će gradonačelnik.«

Članak 5.

U članku 19., iza riječi »zakonom«, stavlja se zarez, riječ »i« briše se», a iza riječi »Statutom« dodaju se riječi »te Poslovnikom kojim se regulira rad Gradskog vijeća«

Članak 6.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju lokalnog referenduma iz stavka 1. ovog članka temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Delnica te većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica.«

Članak 7.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osim u slučajevima navedenim u članku 20. ovog Statuta, lokalni referendum može se raspisati i radi opoziva gradonačelnika i zamjenika izabranog zajedno s njime.

Raspisivanje lokalnog referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Delnica.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za

opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njima donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Grada Delnica.«

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje lokalnog referenduma predložio gradonačelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.

Ukoliko Gradsko vijeće prihvati prijedlog o raspisivanju lokalnog referenduma, ono je dužno donijeti odluku o raspisivanju lokalnog referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Delnicama, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog iz stavka 3. ovog članka ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.«

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma,osim lokalnog referenduma radi opoziva gradonačelnika i zamjenika, donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Pravo glasovanja na lokalnom referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Delnica i upisani su u popis birača.

Na lokalnom referendumu odlučuje se većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Delnica.«

Članak 10.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum ako se radi o slijedećim pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća:

1. osnivanju javnih ustanova, trgovačkog društva i drugih pravnih osoba, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Delnice,

2. stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje,

3. gospodarenju otpadom,

4. gospodarenju prostorom.

Članak 11.

U članku 25. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Odluka donesena na savjetodavnom referendumu ne obvezuje Gradsko vijeće.«

Članak 12.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Na odluke donesene u svezi s lokalnim referendumom kao i na lokalnom referendumu te na sam postupak lokalnog referenduma, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje se odnose na postupak utvrđivanja ispravnosti prijedloga birača za raspisivanje lokalnog referenduma, zatim odredbe Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i odredbe ovog Statuta te Poslovnika kojim se regulira rad Gradskog vijeća.

Članak 13.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće isto tako može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim statutom.

Prijedlog za traženje mišljenje od mjesnih zborova građana iz stavka 1. ovog članka , može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 10% ukupnog broja birača upisanih u popis birača mjesnog odbora ili vijeće mjesnog odbora za čije se područje predlaže sazivanje zbora građana.

Na mjesnom zboru imaju pravo sudjelovati birači upisani u popis birača Grada Delnica, a koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za koji se saziva mjesni zbor.

Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu.«

Članak 14.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:.

»Ukoliko Gradsko vijeće prihvati prijedlog o traženju mišljenja od mjesnog zbora građana, ono je dužno donijeti odluku o sazivanju mjesnog zbora građana što prije, a obvezno u roku od 90 dana od zaprimanja prijedloga.«

U članku 29. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće, ali može obvezati mjesni odbor.«

Članak 15.

U članku 30. stavku 3., riječi »3 mjeseca od prijema«, zamjenjuju se riječima »90 dana od zaprimanja«

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Tijela Grada Delnica su Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo i gradonačelnik kao izvršno tijelo.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zamjenik gradonačelnika iz stavka 2. ovoga članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.«

Članak 17.

U članku 38. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,«

U članku 38. stavku 1. podstavak 23. mijenja se i glasi:

»-osniva radna tijela Gradskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,«

U podstavku 25. riječ »samoupravnog« briše se.

Članak 18.

U članku 40. stavci 2. i 3 mijenjaju se i glase:

»Prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

U članu 40. dodaje se stavak 4. koji glasi:

Prijedlog za razrješenje predsjednika ili potpredsjednika podnosi nadležno radno tijelo Gradskog vijeća ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

Članak 19.

U članku 41. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja Statut Grada Delnica, poslovnik o radu Gradskog vijeća, Proračun te druge opće akte, predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 20.

U članku 42. stavku 2. riječ »troškova« briše se.

Članak 21.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća.

Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela izabranih na redovnim izborima.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.«

Članak 22.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Član Gradskog vijeća Grada Delnica dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Gradskog vijeća Grada Delnica ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Delnica.«

Članak 23.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta.

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.«

Članak 24.

U članku 47, iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti Predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 25.

U članku 48. iza podstavka 8 stavlja se zarez te se dodaje podstavak 9. koji glasi:

-» uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 26.

U članku 49. stavku 4., iza riječi »putem« dodaje se točka, a riječi »te se održavati putem video veze (videokonferencija).«, brišu se.

Članak 27.

U članku 54. stavku 1. podstavak 3 mijenja se i glasi:

»- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost«

U podstavku 4. iza riječi »vijećnika« stavlja se točka.

Podstavak 5. briše se.

Članak 28.

Iza članka 58. dodaju se članci 58.a, 58.b i 58.c koji glase:

»Članak 58.a

Članovi Savjeta mladih imaju pravo:

- predlagati tijelima Grada Delnica mjere za unapređivanje položaja mladih u Gradu Delnicama, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mlade tijelima koja ih donose,

- biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja mladih.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općima aktima Grada Delnica.

Članak 58.b

U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od Savjeta mladih zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode mladih.

Članak 58.c

Sredstva za rad Savjeta mladih, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Delnica.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Savjeta mladih.

Sredstva koja članovi Savjeta mladih ostvare iz proračuna Grada Delnica mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa Savjeta mladih uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.«

Članak 29.

U članku 59. stavku 3. iza riječi godine, točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

»a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.«

Iza stavka 4. dodaju stavci 5., 6. i 7 koji glase:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka, izvršno tijelo Grada Delnica je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Dužnost gradonačelnika, zamjenik obnaša ako je mandat gradonačelnika Grada Delnica prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Kada Zamjenik obnaša dužnost gradonačelnika, u tom slučaju ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.«

Članak 30.

Iza članka 59. dodaju se članci 59.a, 59.b, 59.c i 59.d koji glase:

»Članak 59.a

Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučuju hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu grada nadležnom za službeničke odnose, o tome na koji način će obnašati dužnost.

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik nisu postupili na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

Gradonačelnik i njegov zamjenik stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, gradonačelnik i njegov zamjenik u slučaju obnašanja nespojive vijećničke dužnosti iz članka 89. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima, stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke članstvo u Gradskom vijeću.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti nadležnom upravnom tijelu grada.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka.

Članak 59.b

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Ukoliko gradonačelnik i njegov zamjenik dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i druga prava vezana uz njihovo profesionalno obnašanje dužnosti određuju se posebnim zakonom.

Članak 59.c

Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti gradonačelnik i njegov zamjenik koji su prije obnašanja dužnosti bili zaposleni na neodređeno vrijeme, imaju pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 59.d

Pročelnik upravnog tijela Grada Delnica nadležan za službeničke odnose ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 31.

U članku 60. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Delnica čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima i prema posebnim odlukama Gradskog vijeća kojima se utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak,

Iza podstavka 13. dodaju se podstavci 14 do 27 koji glase:

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- u skladu sa posebnim zakonom osniva Savjet za zaštitu potrošača,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- u rokovima propisanim posebnim zakonom, Gradskom vijeću podnosi izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- utvrđuje uvjete, mjerila i kriterije te provodi postupak natječaja za vanjsko uređivanje stambenih objekata na području Grada Delnica,

- provodi postupke natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora kao i javnih površina u vlasništvu Grada Delnica, u skladu s ovim Statutom te posebnim odlukama Gradskog vijeća o poslovnom prostoru te javnim površinama te sklapa predmetne ugovore,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Delnica u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća o najmu stanova te sklapa predmetni ugovor,

- provodi ostale postupke raspolaganja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Delnica, sukladno posebnim zakonima, ovim Statutom te aktima Grada Delnica,

- organizira zaštitu od požara na području Grada Delnica i vodi brigu o provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,«

- predlaže plan gospodarenja otpadom te u rokovima propisanim posebnim zakonom o tome podnosi izvješće Gradskom vijeću,

- u skladu sa posebnim zakonom, pokreće i provodi postupak javne nabave, donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju i sudjeluje u postupku pravne zaštite te sklapa predmetni ugovor,

Dosadašnji podstavci 14 do 18 postaju podstavci 28 do 32.

Članak 32.

U članku 62., stavku 1. riječ »15«, zamjenjuje se riječju »30«.

Članak 33.

U članku 63. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,«

Članak 34.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđeni na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.«

Članak 35.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanim člankom 21. ovog Statuta.«

Članak 36.

U članku 67. stavku 1. riječ: »izbora« zamjenjuje se riječima: »stupanja na dužnost«.

Članak 37.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Delnica, gradonačelnik može osnovati savjetodavna tijela.

Savjetodavna tijela prate stanje u područjima za koje se osnivaju, predlažu donošenje politika za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrđenih politika, daju mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik, te obavljaju druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Savjetodavna tijela imaju predsjednika i članove, koje imenuje gradonačelnik.

Mandat predsjednika i članova savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika.

Predsjednik i članovi savjetodavnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koji su imenovani.

Sastav, način rada i odlučivanja savjetodavnih tijela uređuju se posebnom odlukom gradonačelnika.

Predsjednik i članovi savjetodavnog tijela imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik.«

Članak 38.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Delnica u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad Delnice, trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Delnice osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

»Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. ovog članka Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 39.

U članak 86. stavku 1., riječi »vijeće mjesnog odbora«, zamjenjuju se riječima »radna tijela Gradskog vijeća«.

Članak 40.

U članku 88., stavku 1. i 2., riječ »15«, zamjenjuje se riječju »30«, a u stavku 3. riječ »60« zamjenjuje se riječju »90«.

Članak 41.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Gradsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.«

Članak 42.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»Vijeća mjesnih odbora, uključujući i predsjednika, imaju slijedeći broj članova:

- MO Delnice 7 članova,

- MO Brod na Kupi, Crni Lug i Lučice 5 članova, te

- MO Turke 3 člana.

Članak 43.

U članku 92. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće u roku od 90 dana od dana donošenja

odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Članak 44.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbi zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne kao i samouprave kao i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, rješava Gradsko izborno povjerenstvo, utvrđeno posebnom Odlukom Gradskog vijeća.

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjerenstva, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe nadležnom Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.«

Članak 45.

U članku 95. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora, tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća iz svog sastava, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.«

Članak 46.

U članku 96., u stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- donosi planove vezane uz obavljanje poslova iz članka 96.a te utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,«

U članku 96., stavak 2 mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zbor građana vodi član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.«

Članak 47.

Iza članka 96 dodaje se članak 96.a koji glasi:

»Vijeću mjesnog odbora mogu se povjeriti poslovi:

-malih komunalnih akcija koje su vezane uz uređenje naselja i poboljšanje komunalnog standarda građana lokalne sredine, kao što su održavanje javne rasvjete, popravak i izgradnja nogostupa, manji popravak cesta, popravak i uređenje dječjih igrališta, postavljanje i popravak novih klupa, koševa za otpatke i sl,

- čišćenja i održavanja zelenih i drugih površina te druge aktivnosti na uređenju naselja i podizanju ekoloških navika i svijesti o okolišu u lokalnoj sredini,

- koji su vezani uz neposredno stvaranje uvjeta za bolju preventivnu zaštitu i utjecaj na odgoj djece i mladeži, skrb za starije i nemoćne osobe te druge socijalno osjetljive skupine građana i njihovu preventivnu zaštitu zdravlja, sadržaje za djelovanje mladih u lokalnoj sredini i njihovo uključivanje u odlučivanje o potrebama lokalne sredine,

- zadovoljavanja kulturnih, športskih i drugih potreba lokalnog stanovništva, osobito rekreativnih sportskih aktivnosti zbog potreba preventivnog zdravlja građana u lokalnoj sredini, njegovanje drugih kulturnih i zabavnih sadržaja, osobito tradicijskih priredaba i različitih natjecateljsko-sportskih sadržaja i sl.

Odluku o povjeravanju poslova iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog gradonačelnika ili vijeća mjesnog odbora, donosi Gradsko vijeće.

Odlukom Gradskog vijeća iz prethodnog stavka ovog članka propisuje se financiranje, način obavljanja poslova, razdoblje na koje se poslovi povjeravaju, odgovornost te druga pitanja od značaja za obavljanje povjerenih poslova.

Na temelju odluke Gradskog vijeća iz stavka 2. ovog članka, sporazum o obavljanju povjerenih poslova, u ime Grada Delnica sklapa gradonačelnik, a u ime Vijeća mjesnog odbora, njegov predsjednik.«

Članak 48.

U članku 111. dodaju se stavci 3., 4. i 5., koji glase:

»Gradonačelnik je jedini ovlašteni predlagatelj proračuna, temeljnog financijskog akta Grada Delnica.

Prijedlog proračuna, gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Grada Delnica dostavlja se Ministarstvu Financija u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 49.

U članku 112. dodaju se stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Odluku o privremenom financiranju predlažu predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Delnica.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se u Gradu Delnicama obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

U slučaju da u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na zakonom propisan način dolazi do istovremenog raspuštanja Gradskog vijeća te razrješenja gradonačelnika i njegova zamjenika.«

Članak 50.

U članku 121. stavku 1. iza riječi fizičkih i pravnih osoba dodaju se riječi »(upravne stvari)«.

Članak 51.

U članku 122. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.

Članak 52.

Članak 127. mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.«

Članak 53.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Delnica.

Članak 54.

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, osim članka 7., članka 8. stavci 3. i 4., članka 17. stavka 1., članka 29., članka 30, članka 31. stavka 1, članka 34, članka 35, članka 36., članka 37. i članka 49. stavka 4., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu

odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 23. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članci 42., 44. i 45. stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovitih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Delnica.

Klasa: 012-02/09-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-05

Delnice, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=832&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr