SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/ 01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
o porezu na korištenje javnih površina

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje porezni obveznik, porezna osnovica i visina poreza na korištenje javne površine, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

Članak 2.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju sve pravne i fizičke osobe kojima je nadležno općinsko tijelo odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne i fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 3.

Javnom površinom u smislu članka 2. ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica odnosno površine kojima upravlja Općina Malinska- Dubašnica na kojima nadležni organ dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Članak 4.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po četvornom metru prostora koji se koristi, s time da najmanja površina za obračun iznosi 1m2.

Članak 5.

Visina poreza zavisi o namjeni i vremenu korištenja javne površine i iznosi:

a) dnevne tarife

1.za prodaju na štandovima 40,00 kn/m2

2.za uskladištenje materijala i roba
ispred zgrada 10,00 kn/m
2

3.za uskladištenje materijala i roba na
ostalim slobodnim površinama 10,00 kn/m
2

4.za ostale namjene 10,00 kn/m2

b) mjesečne tarife

1.za postavljanje kioska
(prodaja štampe, lutrije i sl.) 500,00 kn/m
2

2.za postavljene terase ispred
ugostiteljskih objekata (hoteli) 30,00 kn/m
2

3.za postavljene terase ispred
ugostiteljskih objekata (restorani) 80,00 kn/m
2

4.za postavljene terase ispred ugostiteljskih
objekata (ostali ugostiteljski objekti)120,00 kn/m
2

c) godišnje tarife

1.za kioske (štampa, lutrija i sl.) 1.800,00 kn/m2

2.za postavljene terase ispred
ugostiteljskih objekata (hoteli) 100,00 kn/m
2

3.za postavljene terase ispred
ugostiteljskih objekata (restorani) 240,00 kn/m
2

4.za postavljene terase ispred ugostiteljskih
objekata (ostali ugostiteljski objekti)360,00 kn/m
2

5.za postavljanje putokaza i reklama osim
prometne i turističke signalizacije 400,00 kn/m
2

6. za ostale namjene 400,00 kn/m2

Članak 6.

Odobrenje za korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem Odobrenja o zakupu javne površine prije početka korištenja dodijeljene površine.

Temeljim Odobrenja o zakupu javne površine Jedinstveni upravni odjel razrezuje porez na javne površine izdavanjem rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Porez na korištenje javne površine plaća se:

- u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza za iznose manje od 10.000,00 kuna i

- u jednaka 2 mjesečna obroka za iznose poreza jednake ili više od 10.000,00 kuna s time da prva rata dospijeva 15 dana od dana dostave rješenja i druga rata dospijeva 30 dana od roka za naplatu prve rate.

Članak 8.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na korištenje javne površine za potrebe Općine Malinska-Dubašnica, za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općine Malinska-Dubašnica ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanja poreza na korištenje javne površine oslobođene su neprofitne udruge, obrazovne ustanove, sportski klubovi, ustanove, kada javnu površinu koriste za potrebe djelatnosti za koje su osnovane kao i političke stranke, nezavisne liste i pojedinačni kandidati na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe.

Poreza na korištenje javnih površina oslobođeno je korištenje javne površine u humanitarne svrhe kao i radi organizacije manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica prema odluci Općinskog načelnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na javne površine (»Službene novine« broj 23/01).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-2

Malinska, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51511&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr