SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Temeljem članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Dubašnica na sjednici održanoj dana 19. veljače 2013. utvrđuje i usvaja tekst Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

ODLUKA
o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Plan, koje je izradilo poduzeće »URBANISTICA« d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan iz članka (1) ove Odluke sadržan je u elaboratu »ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica« koji se sastoji od:

I. TEKSTUALNI DIO - ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

1.1. Organizacija prostora, namjena i korištenje prostora

1.1.1. Površine naselja

1.1.2. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

1.1.3. Poljoprivredne i šumske površine

1.1.4. Vodne površine

1.1.5. Prostor prema načinu korištenja temeljem kriterija zaštite prostora

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za državu i Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za državu

2.1.2. Građevine od važnosti za Županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.2.1. Opći uvjeti gradnje

2.2.2. Građevine stambene namjene

2.2.3. Građevine gospodarske namjene

2.2.4. Građevine društvene namjene

2.2.5. Građevine infrastrukturne i komunalne namjene

2.2.6. Poljoprivredne građevine

2.2.7. Montažne i privremene građevine

2.2.8. Rekonstrukcije u građevinskim područjima naselja

2.2.9. Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja

2.3. Površine izvan naselja za izdvojene namjene

2.3.1. Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja za područja gospodarske namjene - poslovne

2.3.2. Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja za područja površina ugostiteljsko-turističke namjene

2.3.3. Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja za površine sportsko-rekreacijske namjene (sportski centri)

2.3.4. Uvjeti za uređenje plaža

2.3.5. Površine groblja

2.4. Rekonstrukcije u građevinskim područjima izvan naselja za izdvojene Namjene

2.5. Građevine izvan granica građevinskog područja

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA
ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH
I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometna infrastruktura

5.1.1. Kopneni promet

5.1.2. Pomorski promet

5.1.3. Zračni promet

5.2. Infrastruktura telekomunikacija i pošte

5.2.1. Telekomunikacije u fiksnoj mreži

5.2.2. Telekomunikacije u pokretnoj mreži

5.2.3. Pošta

5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

5.3.2. Sustav odvodnje

5.3.3. Uređenje vodotoka i voda i zaštita od štetnog djelovanja voda

5.4. Energetska infrastruktura

5.4.1. Opskrba plinom

5.4.2. Elektroopskrba

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

6.2.1. Zaštićene prirodne vrijednosti

6.2.2. Uvjeti i mjere zaštite prirode

6.2.3. Područja ekološke mreže

6.2.4. Zaštićene i ugrožene vrste

6.2.5. Ugrožena i rijetka staništa

6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.1.1. Poljoprivredno tlo

8.1.2. Šumska tla

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita od buke

8.4. Zaštita voda

8.5. Zaštita mora

8.6. Mjere posebne zaštite

8.6.1. Sklanjanje ljudi

8.6.2. Zaštita od rušenja

8.6.3. Zaštita od požara

8.6.4. Zaštita od potresa

8.6.5. Zaštita od poplava

8.7. Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjacaja na okoliš

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

II. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

POVRŠINA MJ. 1:25000

3.3. Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite MJ. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.1. Građevinska područja - sjever MJ. 1:5000

4.2. Građevinska područja - jug MJ. 1:5000

III. OBAVEZNI PRILOZI

III-1 Obrazloženje

III-2 Stručne podloge na kojima se temelji

prostorno-plansko rješenje

III-3 Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo

potrebno poštivati u izradi plana

III-4. Mišljenja iz članka 79. i 94. ZPUG-a

III-5 Izvješće o javnoj raspravi

III-6 Evidencija postupka izrade i donošenja

prostornog plana

III-7 Sažetak za javnost

III-8 Stručni izrađivač.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U članku 20. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst), stavku 2. dodaje se tekst koji glasi: »Iznimno, unutar obuhvata planova užih područja mogu se graditi prateći sadržaji ugostiteljsko - turističke namjene, u skladu s uvjetima navedenih planova.«

Članak 4.

U članku 32. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst), stavku 1., alineji 6. u riječi »rekonstukcije« iza slova »t« dodaje se slovo »r«.

Članak 5.

U članku 52. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst), stavku 2., iza druge rečenice dodaje se tekst koji glasi: »Iznimno, uvjeti rekonstrukcije postojećih građevina unutar jezgre naselja Malinska, definirat će se urbanističkim planom uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1).«

Članak 6.

U članku 63. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst):

- u stavku 2., iza teksta » Zone R2-1 Haludovo II,« dodaje se tekst: »dio R2-2 Haludovo, dio«;

- u stavku 3. riječ »zon« zamjenjuje se tekstom »dio zone«;

- u stavku 4. iza riječi »plaža,« dodaje se tekst »dio R2-3,«;

- u stavku 4. alineji 3. iza teksta »... od 100m2,« dodaje se tekst »s iznimkom zone R2-7, gdje najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,25, ali ne više od 100m2, s tim da je moguća i izgradnja vanjskog otvorenog bazena najveće tlocrtne površine 400 m2

Članak 7.

U članku 64. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 13/04, 14/06 38/09 i 38/ 09 - pročišćeni tekst):

- u stavku 1., iza teksta » Površine uređenih plaža mogu se uređivati« dodaje se tekst »neposrednom provedbom i temeljem odredbi planova užih područja«;

- u stavku 1., iza teksta »Pod uređenjem plaža« dodaje se tekst »neposrednom provedbom smatra«;

- u stavku 1., alineji 10. tekst » Detaljni uvjeti za uređenje utvrdit će se urbanističkim planovima uređenja,« briše se;

- u stavku 1., alineja 13. mijenja se i glasi: »izgradnja privezišta, pasarela, mulića i sl.«

U članku 64. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za uređene plaže obuhvaćene obaveznom izradom urbanističkih planova uređenja, detaljni uvjeti uređenja, korištenja i zaštite plaža, te smještaja pratećih sadržaja utvrdit će se tim planovima.«

Članak 8.

Članak 84. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst) mijenja se i glasi:

»Članak 84.

Ovim Planom određeni su slijedeći minimalni kriteriji građenja novih parkirališnih površina:

- unutar građevne čestice obiteljske građevine potrebno je osigurati dva parkirna mjesta po stanu,

- unutar građevne čestice višeobiteljske građevine potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto po stanu,

- unutar građevne čestice poslovne, stambeno-poslovne građevine i ustanove javne namjene potrebno je osigurati minimalan broj parkirnih mjesta ovisno o planiranom broju korisnika prostora i korisnoj površini:

- uredski: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/ 1000 m2 korisne površine),

- banke: 1 PM/30-40 m2 korisne površine (25-30 PM/1000 m2 korisne površine),

- crkve: 1 PM/10 sjedala,

- trgovački sadržaji: 1 PM/30 m2 korisne površine (25-30 PM/1000 m2 korisne površine),

- industrijski sadržaji: poslovne zone: 1 PM na 3 zaposlena djelatnika,

- skladišni prostori: 1 PM/100 m2 korisne površine,

- ugostiteljski sadržaji: 1 PM/3 do 5 sjedala i jedno parkirališno mjesto na dva zaposlena,

- škole: 1 PM/učionici,

- dom kulture i ostali prostori s velikim brojem posjetitelja: 1 PM/20 m2 korisne površine,

- za športske građevine i površine - jedno parkirališno mjesto na deset posjetitelja.

Iznimno, unutar jezgre naselja Malinska, potreban broj parkirališno - garažnih mjesta moguće je osigurati i izvan građevne čestice, u skladu s odredbama urbaničkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-1), a prema kriterijima iz prethodnog stavka.

Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina sa različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.«

Članak 9.

Članak 149. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst) mijenja se i glasi:

»Članak 149.

Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za sljedeća područja:

I - Urbanistički planovi uređenja za građevinska područja naselja:

- UPU 1: Malinska, Radići (GP-1),

- UPU Bogovići (dio GP-2),

II - Urbanistički planovi uređenja za područja za izdvojene namjene izvan naselja:

- UPU Haludovo II (T1-2) zajedno sa zonom sportsko- rekreacijske namjene (R2-1),

- UPU Hrusta (T1-4),

- UPU Sveti Vid - jug (K-2),

- UPU Miholjice (R1-2)

- UPU Sveti Ivan (R1-3),

- UPU Bogovići (R1-4),

- UPU Porat (R1-5).«

Članak 10.

Naslov ispred članka 151. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/ 09 i 38/09 - pročišćeni tekst) »Detaljni plan uređenja« mijenja se i glasi: » Važeći prostorni planovi užih područja«

Članak 11.

Članak 151. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst) mijenja se i glasi:

»Članak 151.

Na području Općine na snazi su sljedeći planovi užih područja:

- Detaljni plan uređenja »Haludovo« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/06)

- UPU 3: Dobrinčevo (dio GP-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/12)

- UPU 4: Rova (GP-3) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/12),

- UPU 9: Sveti Vid - sjever (K-1) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/11),

- UPU 11: Barušići (K-3) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/11).«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/04, 14/06, 38/09 i 38/09 - pročišćeni tekst) i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

POVRŠINA MJ. 1:25000

3.3. Područja primjene posebnih mjera

uređenja i zaštite MJ. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4.1. Građevinska područja - sjever MJ. 1:5000

4.2. Građevinska područja - jug MJ. 1:5000

Članak 13.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjerilima, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5.000.

Članak 14.

Do izrade urbanističkih planova uređenja mogući su slijedeći zahvati u prostoru:

- Do donošenja urbanističkih planova uređenja za građevinska područja naselja i to za:

- UPU 1: Malinska, Radići (GP-1),

- UPU Bogovići (dio GP-2),

mogući su, unutar izgrađenog i uređenog neizgrađenog dijela građevinskog područja, slijedeći zahvati u prostoru:

- izgradnja i rekonstrukcija građevina prema uvjetima ovog Plana, osim za GP-1 Malinska, Radići gdje se dopušta isključivo rekonstrukcija postojećih građevina,

- izgradnja i rekonstrukcija građevina i trasa infrastrukturne namjene,

- izgradnja pomoćnih građevina na građevnoj čestici građevine osnovne namjene, uz uvjet da se time ne prelazi najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) i koeficijent iskorištenosti (Kis),

- Do donošenja Urbanističkog plana uređenja zona poslovne namjene i to za:

- UPU Sveti Vid - jug (K-2)

nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona;

- Do donošenja urbanističkih planova uređenja za zone ugostiteljsko - turističke namjene i to za:

- UPU T2-2 Haludovo II (T1-2), zajedno sa zonom sportsko - rekreacijske namjene R2-1,

- UPU Hrusta (T1-4),

nije dopuštena gradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona.

- Do donošenja urbanističkih planova uređenja za zone sportsko-rekreacijske namjene (sportski centar) i to za:

- UPU Miholjice (R1-2)

- UPU Sveti Ivan (R1-3),

- UPU Bogovići (R1-4),

- UPU Porat (R1-5).

nije dopuštena izgradnja građevina niti uređenje površina unutar navedenih zona. Iznimno, na izgrađenom dijelu građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene unutar obuhvata UPU Bogovići dopuštena je izgradnja sportskih igrališta i pratećih sadržaja (sanitarni čvor, spremište, prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i sl.) najveće dopuštene građevinske (brutto) površine 80m2 i visine 1 nadzemne etaže.«

Članak 15.

Plan je izrađen u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 16.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica, u dokumentaciji prostora Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije« i Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Pododsjek Krk, te u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva, Uprava za prostorno uređenje.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-40

Malinska, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr