SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 46. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinski načelnik Općine Lokve dana 12. veljače 2013. godine donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu
i spašavanje na području Općine Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom sukladno Procijeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Lokve, određuju se slijedeće pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje se uključuju za sudjelovanje u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća koje mogu ugroziti stanovništvo i područje Općine Lokve i to:

- Operativne snage:

1. Stožer zaštite i spašavanja,

2. Postrojbe civilne zaštite

- Povjerenici civilne zaštite

3. Vatrogasna postrojba DVD-a Lokve,

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo »Vrata«

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo »Fužine«

6. Dobrovoljno vatrogasno društvo »Mrkopalj«

7. Dobrovoljno vatrogasno društvo »Ravna Gora«

8. Dobrovoljno vatrogasno društvo »Lič«

9. Javne vatrogasne postrojbe Delnice

10. Gradsko društvo Crvenog križa Delnice

11. Dom zdravlja PGŽ - ispostava Delnice

12.Privatna ambulanta medicine (1 doktor i 1 medicinska sestra)

13. Hitna medicinska pomoć Delnice

14. HGSS stanica Rijeka

- Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (gotove operativne snage zaštite i spašavanja):

15.Hrvatske vode Rijeka, Vodno gospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova sa sjedištem u Rijeci,

16. Hrvatske šume - UŠP Delnice-šumarija Lokve,

17. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

18.Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu - područni odjel Delnice,

19.Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor),

20. Dezinsekcija Rijeka,

21. Veterinarska ambulanta Delnice,

- Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (gotove snage zaštite i spašavanja):

22. HEP HE »Vinodol« Tribalj

23. HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

24. Komunalno društvo »Lokvarka« d.o.o.

25. Komunalno društvo »Komunalac« d.o.o., Delnice,

- Udruge građana koje se uključuju u sustav zaštite i spašavanja:

26. Lovačko društvo »Srnjak«,

27. Športsko ribolovni klub »Lokve«,

28. Planinarsko društvo »Špičunak«,

29. Biciklistički klub,

- Ostali pravni subjekti koji mogu pomoći u zaštiti i spašavanju:

30. Autoprijevozničke usluge Bolf.

Članak 2.

Pravne osobe iz članka 1. Planom zaštite i spašavanja Općine Lokve određene su sukladno svojom djelatnošću sudjelovati u zaštiti i spašavanju, sa svojim timovima, postrojbama, zaposlenicima, poslovnim prostorom i postojećem mehanizacijom za slučaj katastrofa i velikih nesreća na području Općine.

Članak 3.

Temeljem Plana zaštite i spašavanja Općine Lokve pravnim osobama iz čl. 1. ove Odluke dostavit će se izvod iz Plana, te sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji za slučaj velikih nesreća i katastrofa koje mogu zahvatiti područje Općine.

Članak 4.

Zahtjev za angažiranjem pravnih osoba podnosi Općinski načelnik, putem županijskog centra 112 Rijeka, Područnom uredu za zaštitu i spašavanje ili direktno određenoj službi, pravnoj osobi, a mobilizacija službi, postrojbi i timova provodi se na način uređen operativnim planovima pravnih osoba.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira Općinski načelnik uz potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine.

Članak 5.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

- Članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 86/06)

- Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranih građana (»Narodne novine« broj 91/06)

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-02/13-01/01

Ur. broj: 2112-02/4-13-2

Lokve, 12. veljače 2013.

Općinski načelnik

Anton Mihelčić, ing., v. r

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51316&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr