SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na 38. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 3. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine«, broj 34/04., 22/06. i 41/09) riječ »spremišta« se briše.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Kod nove gradnje i legalizacije zgrada namijenjenih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (farme, staje, spremišta poljoprivredne mehanizacije), ostalih pomoćnih objekata (drvarnica, garaža, spremišta, sušilo, nadstrešnica) i svih pratećih objekata koji služe osnovnim zgradama, komunalni doprinos se umanjuje za 95%.«

Članak 3.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/13-01-3

Ur. broj: 2193-01-02/13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr