SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži kao i pronatalitetne mjere na području Grada Vrbovskog u 2013. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programi:

1.pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2.pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

3.pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

4.pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

5.pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

5.1. pomoć za troškove najamnine,

5.2. pomoć za troškove pričuve

5.3. pomoć za troškove komunalne naknade,

5.4. pomoć za troškove električne energije,

5.5. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

5.6. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

5.7. pomoć za troškove ogrjeva.

6.pravo na pomoć za troškove prijevoza učenika srednjih škola,

7.pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja u studentskom domu,

8.pravo na jednokratne novčane pomoći,

9.pravo na jednokratne novčane pomoći za nabavu udžbenika učenika osnovnih i srednjih škola,

10.pravo na organiziranu zdravstvenu njegu u kući,

11.pravo na pomoć u prehrani,

12.pravo na pomoć za pogrebne troškove,

13.pravo na stipendiranje učenika i studenata,

14.pravo na pomoć - hitne intervencije,

15.sredstva za programe humanitarnih udruga i programe udruga građana,

16.sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

17.»Pomoć u kući starijim osoba«.

18.pronatalitetni program: pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva sukladno članku 22. Zakona o socijalnoj skrbi osigurat će i doznačiti u Gradski proračun Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, ugovora o sufinanciranju programa od strane Primorsko-goranske županije, te iz Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa iz članka 2. osim točke 17. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.214.700,00 kuna, a raspoređuju se za:


I.NAKNADE GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA 1.066.000,00

1.Besplatnu prehranu dojenčadi 4.000,00

2.Jednokratne novčane pomoći za oprema
novorođenčadi 130.000,00

3.Subvencioniranje smještaja djece u
Dječjem vrtiću 35.000,00

4.Besplatnu marendu učenika osnovne škole 88.000,00

5.Dopunski socijalni program za djecu
i mladež 16.000,00

6.Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 240.000,00

7.Pomoć za smještaj u studentskom domu 4.000,00

8.Stipendiranje studenata 180.000,00

9.Jednokratne novčane pomoći studentima 20.000,00

10.Pravo na zdravstvenu njegu u kući 105.000,00

11.Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12.Dopunski socijalni program za starije osobe 16.000,00

13.Podmirivanje pogrebnih troškova 8.000,00

14.Troškovi ogrjeva 65.000,00

15.Jednokratne novčane pomoći 40.000,00

16.Jednokatne novčane pomoći za nabavu
udžbenika 10.000,00

17.Pomoć u prehrani 45.000,00

18.Jednokratna novčana pomoć soc.
ugroženim umirovljenicima (božićnica) 10.000,00

II.HUMANITARNE UDRUGE I
UDRUGE GRAĐANA 148.700,00

Aktivnosti humanitarnih udruga :

1.Gradsko društvo Crvenog križa 100.000,00

2.Udruga HVIDR-a Gorski kotar 4.000,00

3.Udruga hrv. veterana Domovinskog
rata RH ogranak Vrbovsko 4.000,00

4.Udruga umirovljenika Grada Vrbovskog
(538 članova) 8.158,00

5.Udruga umirovljenika Vrbovsko-Lukovdol
(220 članova) 3.336,00

6.Udruga umirovljenika Moravice
(320 članova) 4.856,00

7.Udruga umirovljenika Severin na Kupi
( 180 članova) 2.730,00

8.Udruga umirovljenika Gomirje (140 članova) 2.123,00

8.Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

9.Udruga slijepih PGŽ 500,00

10.Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

11.Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 500,00

12.Klub liječenih alkoholičara Delnice 500,00

13.Udruga roditelja djece s poteškoćama u
razvoju i osoba s invaliditetom 500,00

14.Dječja udruga »Krijesnica«- 2. susret djece
štićenika doma »V. Nazor« 1.500,00
Karlovac

15.Udruženje obrtnika Vrbovsko -
Hum. akcija »Obrtnici svom Gradu« 5.000,00

16.Hrvatska gorska služba spašavanja 10.000,00

UKUPNO I + II. 1.214.700,00


Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 17. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 823.594,00 kuna, a raspoređuju se za:


I.RASHODE ZA ZAPOSLENE 672.094,00

1.Osnovne plaće 553.033,00

2.Rashodi za zaposlene 35.000,00

3.Doprinosi za zdravstveno osiguranje 74.659,00

4.Doprinos za zapošljavanje 9.402,00

II.MATERIJALNE RASHODE 151.500,00

1.Naknade za prijevoz i edukaciju izvoditelja 82.000,00

2.Uredski materijal i materijalni rashodi 5.500,00

3.Energija 23.000,00

4.Materijal i usluge za tekuće i investicijsko
održavanje 8.000,00

5.Sitni inventar i auto gume 4.000,00

6.Usluge telefona i pošte 16.500,00

7.Komunalne usluge 1.500,00

8.Zdravstvene usluge (obvezni zdravstveni
pregledi) 3.500,00

9.Ostale usluge (tehnički pregledi) 7.500,00

UKUPNO I. + II. 823.594,00


Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz članka 2. od točke 1. do točke. 12. izuzev točke 2. i 3. te točki 13., 16. i 17. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine PGŽ«, broj 36/12) Pravo na besplatan boravak djece u dječjem vrtiću ostvaruje se na temelju rješenja Dječjeg vrtića, pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu ostvaruje se na temeljenu rješenja Osnovne škole Vrbovsko, a o pravu na besplatnu marendu učenika koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, a osnovnu školu pohađaju izvan područja Grada Vrbovskog odlučuje Jedinstveni upravni odjel.

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine«, broj 41/09., 37/10. i 36/11.), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu odnosno u iznosu utvrđenom Odlukom gradonačelnika o visini stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika, pomoći za hitne intervencije, te troškovi provođenja sporazuma o partnerstvu sa Primorsko-goranskom županjom na programu prevencija određenih bolesti i korištenja alkohola kod srednjoškolske mladeži podmiruju se na temelju odluke gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/13-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr