SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 31/09) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog na 38. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Vrbovskog za 2013. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2013 .godinu, opis i opseg radova, kao i iznosi i izvori financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2013. godine za:

-javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

II.IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje stavaka Programa održavanja komunalne infrastrukture ostvaruju se iz slijedećih izvora prihoda:


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.Prihodi od komunalne naknade 1.550.000,00


2.Prihodi od grobne naknade 170.000,00


3.Prihodi Proračuna Grada 1.216.000,00


UKUPNO: 2.936.000,00


Članak 3.

1.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.Prihodi od komunalne naknade. 115.000,00


2.Prihodi Proračuna Grada 0,00


3.Prihod od šumskog doprinosa 0,00


UKUPNO: 115.000,00Održavanje javnih površina - opis radova 115.000,00


-odvoz krupnog otpada i održavanje na
javnim površinama 60.000,00


-održavanje dječjih igrališta, zamjena
polomljenih elemenata, redovno održavanje
igrališta, i postava ograda igrališta 20.000,00


-održavanje krošnji stabala i uklanjanje
suhih stabala na javnim površinama 8.000,00


-čišćenje odvodnih kanala, upojnih bunara
i slivnika 20.000,00


-sadnja ukrasnog raslinja i cvijeća 7.000,00


UKUPNO: 115.000,00


2.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.Prihodi od komunalne naknade. 566.000,00


2.Prihodi Proračuna Grada 1.155.000,00


UKUPNO: 1.721.000,00Nerazvrstane ceste - opis radova 1.721.000,00


-zimsko čišćenje i održavanje nerazvrstanih
cesta (cca 130 km) 1.500.000,00


-održavanje makadamskih cesta, nasipanje,
proširenje, 25.000,00


-sanacija udarnih rupa asf . zastora 25.000,00


-premija osiguranja cesta 16.000,00


-košnja i sječa raslinja uz državne i županijske
ceste unutar naselja 30.000,00


-popravak ceste i mosta u Polovinama 125.000,00


UKUPNO: 1.721.000,00


3.ODRŽAVANJE GROBLJA


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.Prihodi od grobne naknade. 170.000,00


2.Prihodi Proračuna Grada 10,00


3.Prihod komunalne naknade 20.000,00


UKUPNO: 200.000,00Groblja - opis radova PLAN


-odvoz smeća sa grobalja (18 lokacija) i
komunalne usluge 80.000,00


-potrošnja el. energije i vode u
mrtvačnicama 35.000,00


-tekuće i investicijsko održavanje 60.000,00

-postava ulaznih vrata - novi dio groblja
Gomirje 25.000,00


UKUPNO: 200.000,00


4.ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


IZVORI FINANCIRANJA PLAN


1.Prihodi od komunalne naknade. 849.000,00


2.Prihod Proračuna Grada 51.000,00


UKUPNO: 900.000,00Javna rasvjeta - opis radova PLAN


-potrošnja el. energije 800.000,00


-popravak i zamjena lampi, zamjena žarulja,
prigušnica, zamjena dotrajalih stupova 70.000,00


-ukrašavanje Grada za Božić i Novu godinu 30.000,00


UKUPNO: 900.000,00


Članak 4.

Za ostvarenje Programa ovlašćuje se Gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01-3

Ur.broj: 2193-01-02/ 13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr