SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11, 130/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09, 31/09, 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 38. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o., Željeznička 1A., Vrbovsko prema njegovom planu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od 1.750.000,00 kuna (slovima: jedanmilijunsedamstotinaipedesettisućakuna).

Članak 3.

Na području Grada Vrbovskog u 2013. godini financirat će se gradnja sljedećih građevina za javnu vodoopskrbu, te javnu odvodnju, kako slijedi:

A) Javna vodoopskrba:


JAVNA VODOOPSKRBA -
OPIS RADOVA PLAN


Izgradnja i rekonstrukcija po planu Komunalca d.o.o. Vrbovsko


-popravak, održavanje i izgradnja hidranata 70.000,00


-projekti sufinancirani od strane Hrvatskih
voda 900.000,00


-proširenje vodoopskrbne mreže - Gomirje 40.000,00


-proširenje vodoopskrbne mreže - Blaževići 45.000,00


-prespoj vodoopskrbne mreže - Mačje Drage 25.000,00


-prespoji vodovodnih priključaka - Carevići
i ostalo 140.000,00


-prespoji vodovodnih priključaka - Tuk 50.000,00


-sanacija vodoopskrbnog cjevovoda -
Musulini 130.000,00


-sanacija vodoopskrbnog cjevovoda -
Gornje Močile 130.000,00


-sanacija vodoopskrbnog cjevovoda -
Severin na Kupi 70.000,00


UKUPNO: 1.600.000,00


B) Javna odvodnja:


JAVNA ODVODNJA -
OPIS RADOVA PLAN


Prema planu Komunalca d.o.o. Vrbovsko


-projektna dokumentacija - gradska
kanalizacija i pročistač 150.000,00


UKUPNO: 150.000,00


Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

A) Javna vodoopskrba:


IZVORI FINANCIRANJA IZNOS


-prihod od sredstava Proračuna grada 1.221.000,00


-prihod od šumskog doprinosa 379.000,00


UKUPNO: 1.600.000,00


B) Javna odvodnja


IZVORI FINANCIRANJA IZNOS


-prihod od sredstava Proračuna grada 150.000,00


UKUPNO: 150.000,00


Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/13-01-2

Ur.broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr