SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine« broj 26/09), članka 28. stavka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 37. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinj za stjecanje prava vlasništva nekretnine
od Grada Malog Lišinja, bez naknade

Članak 1.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Maria Martinolića, Mali Lošinja (u daljnjem tekstu: Škola) za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Grada Malog Lošinja, bez naknade.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Malom Lošinju u z.k.ul. 4101, K.O. Susak, k.č. 975, u naravi zgrada osnovne škole na Susku (površine 258 m2) i pripadajuće dvorište (površine 325 m2) ukupne površine 583 m2, u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Škola i Grad Mali Lošinj će zaključiti ugovor o stjecanje prava vlasništva nekretnine iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Obvezuje se Škola da nakon zaključenja Ugovora iz članka 3. ove Odluke primjerak istog dostavi Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport na uvid.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-46

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr