SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 144/12), članka 28. točke 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Statutu Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09), u članku 28. točka 17. mijenja se i glasi:

»17. bira i razrješuje članove radnih tijela Skupštine te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom«.

Iza točke 17. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

»18. predlaže članove nadzornih odbora skupštini trgovačkog društva u kojima Županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva).«

Dosadašnje točke 18.-22. postaju točke 19.-23.

U dosadašnjoj točki 19. koja sada postaje točka 20. riječ »razrješenja« zamjenjuje se rječju »opoziva«.

Članak 2.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Članak 29.

Skupština ima 45 članova.

Članovi Skupštine biraju se na način određen zakonom.

Pripadnici nacionalne manjine imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Skupštini kada su za to ispunjeni uvjeti, sukladno zakonu.

Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine osigurava se biranjem najmanje jednog člana Skupštine iz reda talijanske nacionalne manjine.

Skupština može imati i više od 45 članova, ako je to potrebno da bi se osigurala zastupljenost nacionalnih manjina u Skupštini.«

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Članak 32.

Prava i dužnosti člana Skupštine započinju danom konstituiranja Skupštine.

Član Skupštine nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Član Skupštine ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Skupštine.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje.

Član Skupštine može tijekom mandata svoj mandat u Skupštini staviti u mirovanje i iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Skupštine.

U slučaju iz stavka 4. i 5. ovoga članka člana Skupštine zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.«

Članak 4.

U članku 33. stavku 5., riječ »troškova«, briše se.

Članak 5.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Članak 36.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine, sazvati Župan u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Sjednice Skupštine u pravilu se održavaju u mjestu sjedišta Županije«.

Članak 6.

U članku 40. stavku 2., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »s time da se u pravilu jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

U stavku 4., riječ »troškova«, briše se.

Članak 7.

U članku 44. u stavku 3. i 4. riječi »radno tijelo«, u odgovarajućem rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječju »odbor« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 8.

U članku 45. stavku 2. riječi »radnog tijela« zamjenjuju se riječju »odbora«.

Članak 9.

Članak 46., briše se.

Članak 10.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Članak 47.

Skupština može uz stalna radna tijela osnovana ovim Statutom osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela, u svrhu pripreme odluka iz njenog djelokruga.

Odlukom o osnivanju određuje se sastav, broj članova, djelokrug i naziv radnog tijela te se određuje upravno tijelo koje obavlja stručne i administrativne poslove za radno tijelo.«

Članak 11.

Članak 48. i podnaslov iznad članka 48. »h) Raspuštanje Skupštine«, briše se.

Članak 12.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

Župan je izvršno tijelo Županije.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Župana u slučajevima propisanim zakonom.

Župan se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu, na mandat od četiri godine.«

Članak 13.

U članku 50. stavak 3., mijenja se i glasi:

»Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt Skupštine. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis Župan će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Župan ima pravo zatražiti od Skupštine da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.«

Iza stavka 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako Skupština ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 3. ovoga članka, Župan je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 14.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Članak 51.

Župan ima dva zamjenika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka Župan može imati tri zamjenika ako je to potrebno da bi se osigurala zastupljenost nacionalne manjine u izvršnom tijelu, sukladno zakonu kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.«

Članak 15.

U članku 52. točka 3., mijenja se i glasi:

»3. predlaže Proračun, projekcije Proračuna i odluku o izvršavanju Proračuna«.

Točka 17., mijenja se i glasi:

»17. osniva savjetodavna tijela i imenuje njihove članove, u svrhu pripreme prijedloga i pružanja pomoći oko rješavanja određenih pitanja.«

Iza točke 18. dodaje se točka 18a) koja glasi:

»18a. obavlja prava i dužnosti osnivača za pravne osobe kojih je Županija (su)osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

Točke 19., 20. i 21. zamjenjuju se točkom 19. koja glasi:

»19. imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.«

Dosadašnje točke 22.-28. postaju točke 20.-26.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 19. ovoga članka Župan je dužan dostaviti Skupštini u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Županije.«

Članak 16.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»Članak 58.

Županu i zamjenicima Župana mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.«

Članak 17.

Članak 59., briše se.

Članak 18.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Članak 65.

Imovinu Županije čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Županiji.

Imovinom Županije upravljaju Župan i Skupština.

Župan odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Županije pojedinačne vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom.

Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 3. ovoga članka, Skupština odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Županije u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna.

Članak 19.

U članku 70., stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na donošenje pojedinačnih akata primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku«.

Članak 20.

Članak 71., briše se.

Članak 21.

Članak 73. i naslov iznad članka 73. mijenja se i glasi:

»VIII. JAVNOST I DOSTUPNOST RADA

Članak 73.

Rad Skupštine i Župana javan je i dostupan.

Način ostvarivanja javnosti i dostupnosti rada uređuje se Poslovnikom i aktom Župana.

Poštujući načela javnosti i dostupnosti rada, s ciljem prenošenja pravovremenih i vjerodostojnih informacija, Županija obavlja poslove odnosa s javnošću i promocije kroz izdavačku djelatnosti i odnose s medijima.«

Članak 22.

U članku 76., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad Skupštine i Župana kao i na rad upravnih tijela Županije te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.«

Članak 23.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Članak 78.

Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Skupštine, Župan ili 20% ukupnog broja birača u Županiji.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Skupštine ili Župan, Skupština je dužna izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova Skupštine.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Županiji, Skupština će dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave zaduženom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako središnje tijelo iz stavka 4. ovoga članka u roku određenom zakonom utvrdi da je prijedlog ispravan, Skupština će raspisati referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela.

Skupština može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Skupštinu osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.«

Članak 24.

U članku 79., iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.«

Članak 25.

Naslov iznad članka 82. koji glasi »X. REFERENDUM RADI RAZRJEŠENJA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA « mijenja se i glasi:

»X. REFERENDUM RADI OPOZIVA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA«

Podnaslov a) »Raspisivanje referenduma na prijedlog članova Skupštine« i podnaslov b) »Raspisivanje referenduma na prijedlog birača«, brišu se.

Članci 82. - 84. mijenjaju se i glase:

»Članak 82.

Župan i njegovi zamjenici koji su izabrani zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Članak 83.

Raspisivanje referenduma za opoziv Župana i njegovih zamjenika može predložiti 20% ukupnog broja birača u Županiji u kom je slučaju Skupština dužna zaprimljeni prijedlog dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Skupština će referendum za opoziv raspisati u roku od 30 dana od dana kada središnje tijelo državne uprave utvrdi da je prijedlog ispravan.

Članak 84.

Odluka o opozivu Župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Županije.«

Članak 26.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Statuta Primorsko-goranske županije prestaje važiti Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Primorsko-goranska županija ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) (»Službene novine« broj 14/11).

Članak 28.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-6

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr