SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o izradi II. izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/

Članak 1.

U Odluci o Izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/12) u članku 3. se mijenja i glasi:

»Razlog za izradu izmjene i dopune DPU-a 18 je promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli oznake P-2 sukladno izmjeni granice obuhvata plana u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici. Zahtjev za izmjenu dostavili su vlasnici zemljišta«.

Članak 2.

U članku 2. se ispravlja naziv nositelja izrade Detaljnog plana uređenja iz »Upravnog odijela za prostorno i urbanističko planiranje uređenja naselja i stanovanja komunalne djelatnosti i gospodarstvo« u »Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju«

Članak 3.

Članak 4. se mijenja i glasi:

Obuhvat Izrade DPU-a 18 utvrđen prostornim planom uređenja Općine Viškovo se sukladno članku 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) mijenja u cilju realizacije programa na građevinskoj parceli oznake P-2. Površina obuhvata plana je 2,02 ha površine. Površina obuhvata je povećana za 0,32 ha u odnosu na o Odluku o Izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18/ (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/ 12.

Članak 4.

U članku 6. mijenja se stavak 2 koji glasi:

»Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana je promjena granica površine za razvijanje tlocrta građevine na građevinskoj parceli P-2 i odgovarajuća izmjena i dopuni kig-a u cilju realizacije poslovne zgrade na predmetnoj građevnoj čestici, a sukladno izmjeni veličine predmetne građevne čestice.«

Članak 5.

Članak 8. se mijenja i glasi:

»Za izradu predmetne izmjene i dopune Plana neće se pribavljati stručne podloge koje za potrebe izrade planova iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.«

Članak 6.

Članak 10. se mijenja i glasi:

»Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana:

1.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Splitska 2

2.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3

3.Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka

4.PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Rijeka, Riva 10

5.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14

6.Komunalno društvo »Vodovod i kanalizacija« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14

7.Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

8.Ministarstvo kulture republike hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

9.Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

10.Županijska uprava za ceste, Rijeka, Nikole Tesle 9/ X, 51000 Rijeka

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Rijeka, Ružićeva 16

12.Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10

13.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

14.Ministarstvo poljoprivrede, Uprav za gospodarenje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

15.Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14

16.Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14

17.Ministarstvo kulture republike hrvatske, Uprave za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20 Zagreb, 51000 Rijeka

18.HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

19.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i regionalnog gospodarstva, Babonićeva ulica 121, 10000 ZAGREB

20.Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

Članak 7.

Članak 11. se mijenja i glasi:

»Rokovi za izradu pojedinih faza izrade DPU-a 18:

-dostava obavijesti inspekciji - u roku od 15 dana,

-dostava zahtjeva za izradu plana tijelima i osobama određenih posebnim propisima u roku od 30 dana,

-izrada Nacrta prijedloga II izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 za potrebe prethodne rasprave - u roku od 8 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva, i provođenje jedne ili više prethodnih rasprava.

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana

-izrada Prijedloga Detaljnog plana uređenja DPU-a 18 za potrebe javne rasprave - u roku od 10 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

-javni uvid u Prijedlog DPU-a 18 - u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU-a 18 - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-izrada Konačnog prijedloga DPU-a 18 - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-donošenje odluke DPU-a 18 - III. kvartal 2013. godine.

Sve faze izrade plana oglašavati sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i u zakonom predviđenim rokovima.«

Članak 8.

Članak 13. se mijenja i glasi:

»Izrada Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić / DPU 18 / financirat će se iz izvora osiguranih odstrane vlasnika zemljišta unutar obuhvata plana, a temeljem odredbe članka 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) ugovorom o financiranju uređenju građevinskog zemljišta, na način da izrađivača plana odabiru i plaćaju izravno vlasnici.«

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-21

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr