SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 9. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša
Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo (u daljnjem tekstu Odluka) uređuje se nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

Članak 2.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća u sportu Općina Viškovo nagrađuje najbolje sportašice i sportaše.

II.VRSTE NAGRAĐIVANJA NAJBOLJIH SPORTAŠICA I SPORTAŠA

Članak 3.

Nagrade najboljim sportašicama i sportašima dodjeljuju se u slijedećim kategorijama:

-Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (pojedinačno)

-Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno)

-Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno)

-Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (ekipno)

Članak 4.

Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (pojedinačno) dodjeljuje se sportašici za najbolje postignuće u sportu za proteklu godinu.

Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (pojedinačno) dodjeljuje se sportašu za najbolje postignuće u sportu za proteklu godinu.

Nagrada za najbolje postignuće u sportu u ženskoj kategoriji (ekipno) dodjeljuje se sportskoj ekipi za najbolje postignuće u sportu u protekloj godini.

Nagrada za najbolje postignuće u sportu u muškoj kategoriji (ekipno) dodjeljuje se sportskoj ekipi za najbolje postignuće u sportu u protekloj godini.

Članak 5.

Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu pojedinačno dodjeljuje se fizičkoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Viškovo u godini za koju se nagrada dodjeljuje.

Nagrada Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu ekipno dodjeljuje se ekipi koja djeluje u okviru sportske udruge registrirane na području Općine Viškovo.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADA

Članak 6.

Odluku o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za svaku godinu donosi Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju prijedloga Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i obrazovanje Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 7.

Prijedlozi za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo podnose se Odboru na temelju javnog poziva kojeg Odbor objavi u lokalnom javnom glasilu i na web stranici Općine Viškovo najkasnije do kraja mjeseca veljače za proteklu godinu.

Tekst javnog poziva sadrži uvjete za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog i rokove za podnošenje prijedloga.

Članak 8.

Pravo podnošenja prijedloga imaju mještani Općine Viškovo, domaće pravne osobe, mjesni odbori i Općinski načelnik.

Članak 9.

Prijedlog za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo podnosi se u pisanom obliku u roku utvrđenom u javnom pozivu.

Pisani prijedlog obvezno sadrži slijedeće podatke: ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga, osobno ime ili naziv osobe ili ekipe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi ili ekipi, nagrada koja se predlaže te iscrpno obrazloženje prijedloga.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (natjecateljske rezultate i sl.) kojim se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Članak 10.

Prijedlozi koji nisu podneseni u skladu s odredbama ove Odluke neće se uzeti u razmatranje.

Članak 11.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provodi Odbor ili stručno-savjetodavno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje po potrebi osniva Odbor.

Članak 12.

Povjerenstvo ima tri člana koji se imenuju iz reda uglednih i istaknutih stručnjaka javnih djelatnika iz područja sporta.

Za člana Povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je predložena za dodjelu jedne od nagrada.

Članak 13.

Stručnu ocjenu podnesenih prijedloga Povjerenstvo dostavlja Odboru koji utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada.

Na temelju stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka, Odbor može predložiti Općinskom vijeću da se neka od nagrada ne dodijeli.

Odbor može predložiti najviše jednu nagradu za svaku kategoriju.

Članak 14.

Odluku o dodjeli nagrade donosi Općinsko vijeće na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno.

Nagrada se ne može dodijeliti dužnosnicima niti članovima Općinskog vijeća za vrijeme trajanja njihova mandata.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 15.

Dobitniku Nagrade Općine Viškovo za najbolje postignuće u sportu dodjeljuje se plaketa i novčana nagrada.

Odluku o visini novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće na temelju prijedloga Općinskog načelnika.

Izgled i oblik plakete iz članka 15. ove Odluke utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 16.

Nagrade za najbolja postignuća u sportu Općine Viškovo uručuju se dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava povodom Dana Općine Viškovo.

Ukoliko Nagrada nije dodijeljena nagrađenom za života ista se uručuje posthumno članovima obitelji.

Članak 17.

U Upravnom odjelu ureda načelnika ustrojava se očevidnik dobitnika nagrada.

IV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka stupa na danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur.broj: 2170-09-06/01-13-11

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Potpredsjednik

Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr